Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Rukopisy a staré tisky na Internetu, projekt MEMORIA

Pozvánka na konferenci, velikost 34 kB.

12. ročník odborné konference
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska

Rukopisy a staré tisky na Internetu, projekt MEMORIA

Stanislav Psohlavec

MEMORIA je název sdružující iniciativy, které se zrodily v souvislosti s provozem a řešením programu Memoriae Mundi Series Bohemica (MMSB). Projekt Memoria směřuje k vybudování virtuálního badatelského prostředí pro oblast historických knižních fondů. Projekt podporuje vznik nových a využívání existujících informací, zajišťuje jejich dlouhodobou životnost a trvalou použitelnost. Zpřístupňuje výsledky dosavadní digitalizace dokumentů, výsledky detailních popisů historických dokumentů a přináší přístup k bibliografickým informacím z různých zdrojů v databázi Manuscriptorium. Náhledy do digitalizovaných rukopisů jsou volně přístupné, kvalitní zobrazení je licencované, přičemž pro aktivní účastníky projektu je licence zdarma.

Cile projektu

Vycházíme z toho, že nové, stejně jako staré informace o historických dokumentech, vznikly v nejlepší víře a úmyslu. Doba i podmínky v nichž vznikly se podstatně liší, nehodnotíme jejich rozsah nebo kvalitu a přijímáme je. Jsme přesvědčeni, že každá dostupná informace je pro badatele přínosem. Praktickým cílem programu MEMORIA je vybudování virtuálního badatelského prostředí pro oblast historických fondů:

  1. formou sdíleného otevřeného katalogu těchto fondů
  2. pořizováním digitálních forem těchto fondů (obrazových, textových) a jejich zpřístupňováním a tedy vytvoření digitální knihovny obrazových kopií a plných textů
  3. zabezpečením propojení k dalším datům majícím vztah k těmto fondům (studie, další popisná metadata, další elektronické dokumenty/objekty)

Současným výsledkem snahy o dosažení těchto cílů je databáze Manuscriptorium která je dostupná buď přes stránku představující celý projekt MEMORIA http://www.memoria.cz nebo přímo přes http://www.manuscriptorium.com

Rutinní aktivity

Tyto aktivity zahrnují rutinní popisy a digitalizaci vzácných originálů dokumentů, výrobu digitálních dokumentů, archivaci a ochranu digitálních dat. Tyto převážně výrobní činnosti probíhají především v rámci projektů VISK6, částečně VISK4, případně dalších projektů, které koordinátor a provozovatel projektu MEMORIA iniciovali nebo se na nich podílejí.

Výzkumně vývojové aktivity

V rámci těchto aktivit jsou řešeny programové projekty výzkumu a vývoje

  1. národní, viz http://digit.nkp.cz/projekty/ProjektyVaV.htm
  2. mezinárodní, viz http://digit.nkp.cz/Projects/index_cz.htm

V průběhu řešení dosavadních úkolů vznikly mnohé prostředky pro speciální oblast historických fondů, vhodné ke zpracování a prezentaci souvisejících informací. Prakticky jsme ověřili postupy dovolující vytvoření katalogu otevřeného pro jakákoli existující data, nezávisle na jejich původní formě.

V krátké době budou na stránkách projektu MEMORIA volně zpřístupněny prostředky pro export/import dat do UNIMARC/MARC 21 a jejich konverzi do formy MASTER.

Z39.50

Připravuje se poskytování dat prostřednictvím protokolu Z39.50. K systému bude zrealizován Z39.50 server podporující Bath profil Functional Area A level 1. Data budou předávána ve formátu UNIMARC.

OAI

Pro výměnu dat mezi kooperujícími systémy bude použit protokol Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Data budou poskytována a přebírána ve formátu XML ve struktuře podle DTD OpenM (NK Praha).

Druhy dat

V databázi Manuscriptorium se setkávají data různého typu.

Data zastupující originály

Digitální obrazy

Tato data si kladou za cíl co nejvěrněji nahradit kontakt s originálními dokumenty a tím originály ochránit.Při pořizování obrazových dat je úzkostlivě dbáno na úplnost a věrnost vznikajících informací.

Plné texty dokumentů

Plné texty jsou další cestou, jak zpřístupnit informace obsažené v historických dokumentech. Tento postup se zkouší. Předpokládáme, že plné texty budou využívat standardu TEI. Budou zpřístupňovat zpravidla:

  1. pragmatické edice historických dokumentů reprezentovaných v otevřeném katalogu historických fondů, případně i v podobě digitální kopie
  2. texty sekundárních dokumentů, vztahující se k originálům

Pro zpřístupnění výše uvedených dat postavených na XML vzniká řada nástrojů, která jejich zpracování a zpřístupnění usnadňuje.

Popisná data

Prostřednictvím dat, která popisují dokumenty, je umožněn přístup k originálům, respektive k datům zastupujícím originály jsou to především

Popisná data vzniklá v souvislosti s digitalizací

Digitalizované dokumenty jsou hlavním výsledkem projektu VISK6 – MMSB. V roce 2003 již bylo překročeno 1000 kompletně digitalizovaných dokumentů, tj. přes 400.000 jednotlivých obrazů. Popisná data dosud vznikala ve formátu DOBM, nyní probíhá přechod z DOBM na MASTER – tento převod bude do konce roku 2003 dokončen. Poté se budou popisy dokumentů produkovat v XML, s využitím výsledků projektu MASTER.

Popisy dokumentů v MASTER

Dokumenty vzniklé na základě projektu MASTER představují data, která jsou svým způsobem vzniku a použitým formátem blízká s předchozími. Tato data představují nyní cca 5000 záznamů.

Další data

Existuje množství dalších dat, která mají charakter od podrobných popisů až po stručné inventární seznamy obsahující však desetitisíce záznamů. Tato data jsou vesměs snadno převoditelná do formy MASTER a mohou tedy využít stejných prostředků pro zpřístupnění jako výše uvedené typy.

Všechna výše uvedená data mají společného jmenovatele – formát MASTER, ve kterém vznikají nebo do kterého jsou do značné míry převoditelná.

Způsoby zpřístupňování dat

Základem jsou doposud CD-R disky, které jsou použitelné bez instalace specielních programů jako dostatečná elektronická náhrada přístupu k obsahu originálních dokumentů pro velkou většinu badatelů. Na CD-R discích jsou nyní uchovávány také archivní kopie dat. Stále větší význam si získává zpřístupnění na Internetu, kde jsou digitální dokumenty zpřístupňovány v rámci elektronického on-line katalogu – databáze Manuscriptorium. Katalog je opatřen výkonnými vyhledávacími nástroji, které jsou uzpůsobené specifikám oboru.

Kolekce digitalizovaných dokumentů

Všechna data v projektu jsou v současné době nabízena a zpřístupněna v rámci jediné souhrnné kolekce. Tato kolekce je poněkud nehomogenní, protože zahrnuje všechny dokumenty, které jsou v projektu Memoria zpřístupněny. Výběr digitalizovaných dokumentů je poznamenán množstvím nezávislých přispěvatelů, růzností jejich odborných specializací i motivací k digitalizaci. Díky projektu VISK 6 a podpoře Ministerstva kultury ČR je možnost digitalizace a zpřístupnění využívána opravdu mnoha institucemi.

Častou motivací je ochranná digitalizace – nahrazení přístupu k příliš využívanému originálu přístupem k jeho digitálnímu obrazu. U institucí, které již zahájily spolupráci s projektem MEMORIA, je dále zřejmá snaha o postupné úplné zpřístupnění lokálních kolekcí.

Příznivě se zde projevuje, že návrhy na zařazení do digitalizace schvaluje jmenovaná komise odborníků, tvořící poradní orgán Ministerstva kultury ČR. Celostátně řízený výběr dokumentů přispívá v delším čase ke vzniku tematicky souvisejících kolekcí. Tato odborná koordinace, spolu s počtem kompletně digitalizovaných dokumentů, dává záruku postupného vzniku kolekcí, které přesahují hranice fyzického uložení dokumentů.

Přestože jsou hranice tematických kolekcí již viditelné, rozhodli jsme se pro začátek ponechat jediný kompletní digitalizovaný fond. Rozsáhlé rešeršní nástroje vyhledávacího systému dovolují snadno dospět ke specifické kolekci a konkrétním dokumentům.

Již nyní jsou zřetelné snahy některých badatelů ovlivnit další postup digitalizace konkrétními požadavky na doplňování vznikajících kolekcí. Vyhovět těmto potřebám je jedním z úkolů projektu MEMORIA. Je pravděpodobné, že využíváním databáze Manuscriptorium se tento trend prohloubí.

Nejvíce digitalizovaných rukopisů v DB Manuscriptorium pochází z Národní knihovny ČR. Výběr zde má již od počátku svou strategii a soustřeďuje se především na specifické fondové celky a na středověké monistické a scholastické texty. Postup digitalizace za Národní knihovnu a tedy vznik tematických kolekcí určuje především PhDr. Zdeněk Uhlíř.

Podrobnější informace lze najít na http://www.memoria.cz, v sekci Kolekce. Je zde zpřístupněn také fundovaný pohled na dokumenty pocházející z institucí mimo Národní knihovnu od paní profesorky PhDr. Zdeňky Hledíkové, CSc. a pohled na zastoupení hudebních rukopisů z hlediska hudebního vědce PhDr. Stanislava Tesaře.

Významná kolekce orientovaná na Metternichovské dokumenty vzniká z iniciativy PhDr. Miloše Říhy, správce kynžvartského zámku a tamní zámecké knihovny. Charakteristika této práce je dostupná na stránkách Kynžvartské digitální knihovny http://www.kynzvart.cz/libra.html/

Díky projektu VISK6 a podpoře Ministerstva kultury se služba digitalizace využila pro mnoho dalších institucí, kde bylo obvykle digitalizováno menší množství dokumentů.Častou motivací je ochranná digitalizace – nahrazení přístupu k často využívanému originálu přístupem k jeho digitálnímu obrazu.

Zařazení do digitalizace tedy není motivováno výhradně vznikem kolekcí.

Přesto je toto hledisko zohledňováno, protože návrhy na zařazení do digitalizace schvaluje jmenovaná komise odborníků, která tvoří poradní orgán.

Volný přístup

Projekt MEMORIA předpokládá volné zpřístupnění veškerých dostupných dat, nesoucích informaci o existenci dokumentu a jeho základní popis. U dokumentů, u nichž existuje digitální kopie, bude volně dostupný kompletní náhled do celého dokumentu v kvalitě nezbytné pro orientaci v dokumentu.

Volně jsou také poskytovány plné digitální obrazy všem aktivně spolupracujícím subjektům.

Licencované zpřístupnění

Podrobnější informace, zejména obrazy vyšší kvality a tzv. plné texty dokumentů, budou zpřístupněny na základě udělení licence, opravňující k jejich využívání. Licence reguluje nakládání s těmito informacemi v zájmu projektu MEMORIA a je obecně nezbytná pro přístup k dokumentům v plné kvalitě.

Zájem o přístup na Internetu

Projekt MEMORIA a hlavně prezentace jeho praktických výsledků na internetu v databázi MANUSCRIPTORIUM prošla v tomto roce rychlým vývojem.

Statistika přístupů na www.memoria.cz

První reakce jsou velmi pozitivní, množství návštěv www stránek překročilo všechna očekávání.

Významné je, že podstatná část těchto návštěv je ze zahraničí.

Věříme, že projekt bude zajímavý a užitečný pro badatele i v době, kdy ztratí punc novosti a stane se nástrojem běžné práce.

Aktualizováno: 02.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist