Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Středověké rukopisy a jejich prezentace

Jitka Sládková

Tradice je dnes magickým slovem zářivých reklam. Tradice, to je kredit, ale i závazek, minulost, která ukládá úkol budoucnosti - nezničit úsilí našich předchůdců.

Tradice olomouckých odborných konferencí s tematikou z oblasti historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska má své kořeny na počátku devadesátých let. Každoroční semináře starotiskařů získaly oblibu a s ní i dobré jméno. Pravidelný sled jednotlivých ročníků této akce, pořádané Vědeckou knihovnou v Olomouci a Sdružením knihoven ČR narušil rok 1997, kdy zakladatel olomouckých konferencí, PhDr. Václav Pumprla, změnil své působiště. Roční přestávka tak přirozeně zasela otázku: bude Olomouc i nadále centrem pro kontakty našich předních odborníků na vzácné knižní fondy?

Na prázdném místě pro odpověď dnes leží již několik věcných důkazů, svědčících o tom, že obava z prázdnoty byla zažehnána: několik obrázků z konference, v pořadí již sedmé, která proběhla ve dnech 14. a 15. října 1998 v prostorách Klášterního Hradiska u Olomouce.

Historické a vzácné knižní fondy, to nejsou výhradně staré tisky. Proto jsme letos zaměřili pozornost na fondy stojící dosud tak trochu stranou, přestože právě v nich nacházíme skutečné perly knižní kultury. Téma pro tento rok - středověké rukopisy a jejich prezentace.

Vzhledem k tomu, že na práci s rukopisem, zvláště pokud se jedná o rukopis iluminovaný, se podílí velké množství specialistů z různých vědních oborů, koncipovali jsme letošní seminář jako prostor pro multioborové setkání, pro dialog odborníků, kteří nejsou v běžném kontaktu, přestože předmět jejich bádání je týž.

Se změnou dílčího tématu musela zákonitě přijít i obměna v řadách účastníků. Ohlas byl opravdu až nečekaně veliký, počet přihlášek nakonec přesáhl číslo 70, takže se objevily i obavy, zda nádherný sál knihovny v areálu Klášterního Hradiska tolik zájemců vůbec pojme. Své zastoupení tu našly snad všechny obory vztahující se k rukopisným fondům: historie, kunsthistorie, muzikologie, lingvistika, literární historie a literární věda; pozvání přijali specialisté z archivů, knihoven a muzeí, restaurátoři a konzervátoři.

Blíží se desátá hodina dopolední a barokní sál knihovny Klášterního Hradiska s nádhernou štukovou výzdobou se postupně plní hosty. První přednáškový blok je věnován teoretickým referátům z oblasti kunsthistorie, literární vědy a lingvistiky. Přednášky našich předních ikonografů doplňují také diapotizitivy, takže lze spatřit iluminace z rukopisů, které mnozí z nás znají jen z informací v soupisech. Pozitiva multioborovosti semináře se ukazují již v první diskusi: otázku z řad kunsthistoriků po vhodné ochraně a prezentaci starých kreseb může řešit například analogie z oblasti literární historie a lingvistiky, jistou možnost nabízejí také moderní metody reformátování a specifický pohled prezentují rovněž restaurátoři. Právě tak se otvírá prostor pro opravdu koncepční řešení. Ještě přímo na místě se hlásí další zájemci s připraveným příspěvkem, takže program je opravdu nabitý.

Je sluncem prozářený podzimní den, a tak po krátkém obědě mohou debaty pokračovat ještě pod širým nebem, na nádvoří bývalého kláštera, který po rekonstrukci vyhlíží opravdu majestátně. Díky ochotě PhDr. Netopila, zaměstnance zdejší vojenské nemocnice, mají nyní také účastníci konference možnost projít všechny historicky zajímavé prostory areálu a vyslechnout zasvěcený výklad.

Po krátké procházce po schodech nahoru a dolů otvíráme druhý přednáškový blok. Je věnován knihovnictví a moderním technologiím - reformátování středověkých rukopisů. Vedle mikrofilmování se jedná obzvláště o téma digitalizace rukopisů, které vyvolává diskuse vpravdě bouřlivé, jež budou mít své pokračování ještě v kuloárech. Knihovnická klasika je zastoupena příspěvky k soupisům rukopisů. Vedle známých osobností tu se zajímavým projektem vystupují také zástupci studentů z FF UK; z předložených materiálů je zřejmé, že tento obor má o budoucnost postaráno.

Malá večeře - to je především prostor pro kuloárové debaty, navazování nových kontaktů a výměnu zkušeností z běžné denní praxe. A pak už jen nabídka jak příjemně ztrávit závěr náročného dne: pro zájemce jsou rezervovány vstupenky na koncert židovské hudby ve velkém sále Klášterního Hradiska s výhledem na historické centrum Olomouce.

Ranní ptáče možná nedoskáče dál, ale rozhodně uvidí věci, které jiným zůstanou utajeny. Účastníky druhého dne našeho semináře k brzskému vstávání nepřimělo ranní sluníčko, ale šance shlédnout něco, co mnozí hned tak neuvidí.

Jedna místnost rozdělená na dvě poloviny a v každé z nich kamera, světla, počítač, obrazovka. Tak začala již v půl osmé předváděcí akce dvou firem, zabývajících se digitalizací rukopisů. Firma Albertina icome Praha měla v tu chvíli za sebou již celý den a celou noc namáhavé práce s jedním z iluminovaných rukopisů z fondu VKOL, aby jeho digitální podobu - CD ROM - mohla účastníkům konference předat ve formě přílohy ke sborníku jako upomínku na tematiku letošního setkání. Výsledky této práce mohli hned ráno zájemci sledovat na obrazovkách. Během půlhodiny své mobilní zařízení nainstalovala také druhá strana - pracovníci Ústavu pro klasická studia AV ČR, kteří pracují na projektu Clavis monumentorum litterarum. Také oni předvedli obdobnou ukázku snímku z téže památky. Přestože v obou případech se jedná v zásadě o tutéž metodu reformátování, i zde se jasně rýsují odlišné názory na postup při výběru památek, na kvalitu technického vybavení, na problémy kolem způsobu zveřejňování digitálních dat apod. Zcela přirozeným vyústěním prezentace obou stran tedy byla bouřlivá konfrontace těchto názorů, která pokračovala ještě dlouho poté, co návštěvníci opustili sál.

Důležité však je, že po teoretických debatách z předchozího dne si nyní každý mohl vytvořit názor, podložený také vlastní zkušeností s průběhem procesu a jeho obrazovými výsledky. Každá metoda, ať patří mezi klasické nebo moderní, má jiné opodstatnění, neboť vyhovuje jiným účelům. Není proto možné spoléhat na to, že poslední výstřelky technického pokroku nás spasí, je třeba důkladně se seznámit s možnostmi, které jednotlivé postupy nabízejí. Dokonce mnozí správci vzácných knižních fondů až doposud žádné osobní zkušenosti s metodou digitalizace neměli. Právě oni nyní budou moci volit z více cest, jimiž lze dosáhnout souhry mezi ochranou a prezentací vzácných exponátů.

V půl deváté jsou již všichni shromážděni opět v sále knihovny. I přesto, že počasí dnes hlásí příchod sychravého podzimu, příjíždějí dokonce další odborníci, kterým povinnosti nedovolily zúčastnit se programu obou dní. Začíná poslední přenáškový blok.

Zatímco včera jsme se věnovali otázkám spíše teoretickým, dnes dostane slovo praxe. Přestože všechny zmíněné moderní metody reformátování mají jistě své opodstatnění, je třeba přiznat, že některým badatelům jejich výsledky pomoci nemohou. Originál zůstává originálem, jeho kavlity jsou nenahraditelné. Proto naší prvořadou snahou musí být uchování originálu každé památky v co nejlepším fyzickém stavu. Dnešní program patří proto především kolegům, jež veřejnost právem považuje div ne za kouzelníky - restaurátorům a konzervátorům.

Na úvod je tu možnost shlédnout jeden z opěvovaných originálů in natura; jde o nedávno objevený misál z fondů zdejší pobočky zemského archivu. Zájem je velký, neboť snad nikdo z přítomných tento iluminovaný rukopis dosud neviděl. Jak zkvalitnit běžnou péči o obdobné památky, o tom se dovídáme hned z prvního příspěvku. Všichni, kdo s historickým knižním fondem pracují, se mohou poučit o praktických otázkách kolem konzervátorského průzkumu rukopisu - "co lze zjistit, jak se ptát a jak odpovědět". Doprovodné materiály - tabulky pro průzkum stavu rukopisů -inspirují jistě nejen restaurátory, ale i mnohé správce fondů. Obdobný přínos má i následující příspěvek, i když ten se pohybuje ryze na půdě mikrobiologie. Také výsledky dalších konzervátorských průzkumů lze zobecnit, takže zkušenosti kolegů mohou posloužit k řešení obdobných problémů, s nimiž se ostatní restaurátoři potýkají rovněž, třebaže pracují s naprosto odlišnými fondy.

Informací je opravdu mnoho a ne všechno lze sdělit a zachytit během krátkého času určeného pro vystoupení jednostlivých referujících. Proto jistě všichni uvítají, když si záznam přednášek budou moci ještě později v klidu přečíst. Jako obvykle to umožní vydání sborníku všech referátů, které během semináře odezněly, ba i těch, jejichž autoři se nemohli na setkání osobně dostavit. Pro nedočkavé je tentokrát k dispozici internetovský server VKOL, na němž bude každý příspěvek uveřejněn okamžitě poté, co knihovna obdrží jeho písemnou formu.

Aktuální informace z poloviny listopadu - více než polovinu referátů, které na říjnové konferenci zazněly, již na internetu naleznete v plné formě, včetně obrazové dokumentace na adrese: www.vkol.cz (v oddíle Dokumenty).

Poslední věty posledního příspěvku odezněly, sedmá odborná konference končí. V závěrečné diskusi snad příznačně vystupuje ten, kdo stál na počátku těchto dnes již tradičních setkání; mezi letošními hosty totiž seděl i zakladatel olomouckých konferencí PhDr. Pumprla.

Doufejme, že všichni, kdo vážili cestu do Olomouce, jsou nyní spokojeni, že prostor pro prezentaci a výměnu jejich zkušeností zůstává zachován. Jakou tvář bude mít přístí setkání, seminář na rok 1999, je zatím otázkou. Jisté však je, že pro Olomouc bude onen osmý ročník konference obzvláště důležitý; právě na přístí rok totiž připadne výročí pro odborníky z tohoto okruhu významné - pětisté výročí olomouckého knihtisku.

Snad tedy na krásné město Moravy zbyde více času za rok. Tentokrát mu věnujeme alespoň závěrečný pohled. Pár set schodů směrem vzhůru, na vrchol věže Klášterního Hradiska, a historickou Olomouc máme před sebou jako na dlani.

Tak za rok na shledanou!


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist