Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - J. Lékařství

za červenec-srpen 1997

ABC of Medical Computing / edited by N. Lee, A. Millman. - 1st Publ. - London : BMJ Publishing Group, 1996. - 93 s. - (brož.) II 832.650

Atlas zhoubných nádorů v České republice / E. Geryk... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Kartuziánské nakladatelství, 1995. - 85 s. - (brož.) II 832.697

Aura-Soma : léčení barvou a energií rostlin a drahokamů : léčba duše a těla / I. Dalichow, M. Booth. - Praha : Alternativa, 1997. - 252 s., obr. příl. - (váz.) 599.774

Autistické chování / E. Schopler, G. Mesibov. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 303 s. - (brož.) 599.743

Autohypnóza a mentální trénink : praktický návod, jak se cítit lépe a jak se realizovat / T. Fedrigotti. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 121 s. - (brož.) 783.989

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : (bezpečnost a hygienická rizika) / A. Otáhal. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 122 s. - Fakultahornicko-geologická, Ostrava. - (brož.) S II 832.703

Biologické podklady psychických poruch / pořadatel J. Sikora... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1997. - 257 s. - (brož.) 599.844

Biplane Transesophageal Echocardiography / J. Hamer. - [Alkmaar] : Boehringer Ingelheim, 1991. - 249 s. - (brož.) 783.709

Chirurgie I : pro střední zdravotnické školy / F. Vyhnánek ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 1997. - 189 s. - (brož.) 599.548

Complications in Diagnostic Imaging and Interventional Radiology / edited by G. Ansell... [et al.]. - 3rd Ed. - Cambridge : Blackwell Science, 1996. - 13, 720 s. - (brož.) II 832.649

Cvičení z dermatovenerologie / P. Arenberger, L. Malina. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 35 s. - (brož.) 599.571

Diety při zvýšené hladině cholesterolu : (hypercholesterolémie) / [Jan Kovář, Tamara Starnovská] - Praha : MAC, 1997. - 31 s. - (brož.) 599.699

Drogy v ordinaci praktického lékaře : příručka o drogách, jejich zneužívání a komplikacích pro všeobecnou medicínskou praxi / K. Kalina. - 1. vyd. - Praha : Filia, 1997. - 92 s. - (brož.) 599.635

Drogy: Historie jedné hysterie / T. Szasz. - Olomouc : Votobia, 1997. - 137 s. - (brož.) 783.578

II. interní klinika hematoonkologická Lékařské fakulty Masarykovy univerzity FNsP Brno-Bohunice : ročenka. 1996. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 30 s. - (brož.) 779.253/1996

The E.C.G. Made Easy / J. Hampton. - 4th Ed. - Edinburgh : Churchill Livingstone, 1992. - 6, 106 s. - (brož.) 783.701

Elektrická zařízení na hořlavých látkách a v prostředí s nebezpečím požáru : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1997. - 38 s. - (Brož.) II 832.676

Elektrická zařízení strojů : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1997. - 62 s. - (Brož.) 599.655

Encyklopedie moderních rodičů : praktický rádce v těhotenství, při narození a pro první dva roky života / C. Schuster-Brink. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 317 s. - (váz.) 1-100.082

Erotické povídky / [Ivan Kochánecký] - Praha : MONA, 1996. - 31 s. - (Brož.) 783.893

Evidence a registrace pracovních úrazů : vybrané kapitoly právní úpravy pro praktické využití / [vybrali a sestavili Jaroslav Brácha, Vojtěch Mráz] - 1. vyd. - Brno : Institut výchovy a bezpečnosti práce, 1997. - 113 s., příl. - (váz.) 599.458

Farmakologie látek znečišťujících životní prostředí / P. Višňovský ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 106 s. - (brož.) 599.716

Foniatrie a pedaudiologie III : základy fyziologie a patofyziologie řeči, diagnostika a léčba poruch řeči / [Alexej Novák] - Praha : Alexej Novák, 1997. - 111 s. - (Brož.) 599.473

Genofond hospodářských zvířat : (vývoj, současný stav, perspektiva) : mezinárodní seminář : Brno 04.06.1997. - Brno : Moravský svaz vědeckotechnických společností a poboček, 1997. - 117 s. - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. - (Brož.) 599.854

Hematologické choroby nízkého stupně malignity : standardní léčebné postupy a zhodnocení účinnosti 2-chlorodeoxyadenosinu / Z. Adam. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 251 s. -(brož.) 599.809

Historický vývoj bezpečnostních předpisů pro hlubinné dobývání / R. Makarius. - Ostrava : Montanex, 1997. - 54 s. - (brož.) 599.596

Imunohistochemické metody v biologii a v bioptické diagnostice / Z. Lukáš... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova universita, 1997. - 147 s., 32 obr. na příl. - (brož.) 599.835

Incidence zhoubných novotvarů u obyvatel jižní Moravy v roce 1994 : předběžné údaje / E. Geryk ...[et al.]. - Brno : Masarykův onkologický ústav, 1996. - 32 s. - Regionální centrum národního onkologického registru, Brno. - (brož.) 599.702

Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a na středních školách : příručka pro pedagogy / K. Nešpor, L. Csémy, H. Pernicová. - Praha : Sportpropag, 1996. - 156 s. - (Brož.) 599.541

Jak si udělat pořádek v těle, hlavě a v srdci : tělesná a dechová cvičení, vizuální meditace, joga prstů, hathajóga / M. Zapletalová. - Olomouc : Votobia, 1997. - 109 s. - (brož.) 783.941

Lemon : učební texty pro sestry a porodní asistentky. 4 / [Margaret Alexander] ... [et al.]- Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. - 160 s. - Světová zdravotnická organizace. - Regionální úřadovna pro Evropu, Copenhagen. - (brož.) II 831.504/ 4

Lemon : učební texty pro sestry a porodní asistentky. 5, Jak pracovat s učebními texty : Metodická příručka / sestavila S. Gooding. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. - 48 s. - Světová zdravotnická organizace. - Regionální úřadovna pro Evropu, Copenhagen. - (brož.) II 831.504/ 5

Léčení nové generace : aromaterapie / M. Zavřelová, R. Váchal, E. Měšťanová. - Plzeň : Grafia, 1997. - 46 s., 96 obr. na příl. - (váz.) 784.158

Léčení zvukem / L. Garfield. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1997. - 213 s. - (váz.) 599.880

Léčivé drahé kameny : litoterapie a její působení na tělo, duši a ducha / R. Florek. - Olomouc : Votobia, 1997. - 136 s. - (brož.) 783.940

Léčivé rostliny : praktická příručka k určování léčivých rostlin s návody na přírodní léčení : kapesní atlas / D. Podlech. - Praha : Slovart, 1997. - 254 s. - (brož.) 599.692

Medicínské katastrofy / R. Gordon. - 1. vyd. - Praha : Baronet, 1997. - 196 s. - (váz.) 783.767

Mentální anorexie a mentální bulimie v dětství a dospívání / J. Kocourková ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1997. - 156 s., obr. příl. - (váz.) 599.839

Měření emisí spalovacích motorů / M. Takáts. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 111 s. - (brož.) 599.783

Modelluntersuchungen zur Verwendung von Ionenaustauschern im Hinblick auf die Reinigung von mit Nitrophenolen belasteten Abwässern / S. Thoma. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 178 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.093

Nárys fyziologie člověka. Sešit 5. A / redakce S. Trojan. - 2., rozš. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 48 s. - (brož.) S II 832.665

Návody do praktických cvičení z farmaceutické technologie I / M. Mužík ...[et al.]. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 89 s. - (brož.) S II 832.738

Neinvazivní laseroterapie / L. Navrátil, P. Kuna ...[et al.]. - Praha : Manus, 1997. - 148 s. - (brož.) 599.736

Nové registrované veterinární přípravky. - [Praha] : [Strategie], 1995-1996. - 74 s. - (Brož.) II 832.796

Obecná psychiatrie / H. Hanuš ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 182 s. - (brož.) 599.569

Ochrana zdraví ryb : sborník referátů z odborného semináře pořádaného v rámci Vodňanských rybářských dnů '97 : Vodňany 09.05.1997 / [redakce J. Kolářová] ... [et al.]- Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, 1997. - 193 s. - Oddělení vodní toxikologie a nemocí ryb, Vodňany. - (váz.) II 832.621

Ovzduší '97 : program a sborník konference : Luhačovice 23.03.1997-26.03.1997 / [editor Irena Holoubková] - 1. vyd. - Brno : Masarykova universita, 1997. - 283 s. - (brož.) II 832.798

Paměti profesora Švejcara / J. Švejcar. - 1. vyd. - Praha : Petrklíč, 1997. - 255 s. - (váz.) 599.728

Pane, vy jste diabetik! aneb co mě nezahubí - to mě posílí. : nezahořklé epištoly o rubu a líci / P. Sýkora, M. Kvapil, L. Jahodář. - Praha : Avicenum, 1997. - 99 s. - (brož.) 599.704

Pharmazeutische Eignung von Verfahren zur kontinuierlichen Granulierung / B. Paul. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 11, 192 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.069

Pokusy na lidech : smrtící experimenty německých lékařů / P. Koch. - 1. vyd. - Vsetín : Trango, 1997. - 312 s. - (váz.) 599.603

Polysiloxanalkylether als Basiskomponenten für W/O - Cremes - Eignung von Silikontensiden als lipophile Trägersysteme für vesikuläre Elemente / C. Steiner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. -177 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.095

Pomočování u dětí / J. Gut, J. Doležal, J. Ženíšek. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1997. - 60 s. - (brož.) 599.843

Praxis der EKG-Beurteilung : Hinweise und Leitbefunde / [Herbert Löllgen] - 3. überarb. und erw. Aufl. - [Artarmon] : Boehringer Ingelheim, 1991. - 152 s. - (Brož.) 783.698

Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : stav k 30. dubnu 1997 / J. Brácha, V. Mráz. - 2., přeprac. vyd. - Ostrava : VAVA, 1997. - 110 s. - (brož.) 599.646

Prvouka a přírodověda s didaktikou III : (nauka o člověku) / L. Podroužek. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 75 s., 10 příl. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.) 599.638

Přehled požadavků a závad elektrozařízení : pomůcka pro revizní a bezpečnostní techniky a opraváře elektrozařízení / R. Kočíb, A. Profous. - Ostrava : VAVA, 1997. - 29 s. - (váz.) 599.673

Psychiatři České republiky v roce 1996 : adresář / [sestavila Jana Husová, Alena Palčová] - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1997. - 143 s. - (brož.) 592.602/ 1996

Psychoterapie : sborník přednášek. 2 / M. Bouchal... [et al.]. - 2. opr. a rozš. vyd. - Praha : Triton, 1997. - 275 s. - (brož.) 599.630/ 2

Psychoterapie : sborník přednášek. 3 / M. Cierpka... [et al.]. - 2. opr. a rozš. vyd. - Praha : Triton, 1997. - 221 s. - (brož.) 599.630/ 3

Repetitorium histologie / V. Lichnovský. - 2., nezm. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 92 s. - (brož.) S II 832.663

Rukověť pacienta : nové ceny léků. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 4 s. - (Brož.) II 860.882

Sborník abstrakt odborných přednášek Sjezdu České a Slovenské neurochirurgické společnosti : Juniorcentrum, Seč 18.06.1997-20.06.1997. - Hradec Králové : Zetka, 1997. - 44 s. - (brož.) 599.735

Sexuologie pro právníky / A. Brzek. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 70 s. - (brož.) 599.724

Skripta BOZP pro vedoucí pracovníky. - 4., dopl. vyd. - Ostrava : Alexandr Vávra, 1997. - 124 s., příl. - (Brož.) 599.641

Skripta PO pro vedoucí pracovníky. - 3., přeprac. vyd. - Ostrava : Alexandr Vávra, 1996. - 114 s. - (Brož.) 599.640

Sociální práce ve zdravotnických službách- Sociální práce v zahraničí : 7. konference Společnosti sociálních pracovníků : pracovní den Společnosti sociálních pracovníků : Hradec Králové 27.05.1996-28.05.1996. : Praha 03.12.1996 / [uspořádala Věra Novotná] - Vyd. 1. - Praha : JAN, 1997. - 111 s. - (brož.) 599.764

Soubor právních norem pro oblast veterinární péče a chovu zvířat. - [Praha] : [Strategie], 1995-1996. - Přeruš. str. - (Brož.) II 832.795

Speciální otorinolaryngologie / I. Hybášek, J. Vokurka. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 109 s. - (brož.) S II 832.740

Spontánní vyléčení : jak objevit a zvýšit přirozenou schopnost těla udržet zdraví a překonávat nemoci / A. Weil. - Praha : Alternatina, 1997. - 283 s. - (váz.) 599.775

Synthese und Testung von Piritrexim-Analoga - neue nichtklassische Dihydrofolat-Reduktase-Hemmer mit Antitumor-Wirkung / M. Zink. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 8, 225 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 784.067

Systém zvyšování odborné způsobilosti provozovatelů silniční motorové dopravy. Sv. 2 / O. Kotvald... [et al.]. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 134, 78, 71 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice. - (brož.) 599.477/ 2

Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení / V. Pokorná. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 310 s. - (váz.) 599.612

Thrombolysis Yearbook. 1993 / editor G. Agnelli. - Amsterdam : Excerpta Medica, 1993. - 208 s. - (váz.) 599.537/ 1993

Urinoterapie očima lékaře / V. Partyková. - Benešov : Start, 1997. - 238 s. - (váz.) 599.709

Úvod do podpůrné psychoterapie / J. Beran. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 49 s. - (brož.) 599.712

Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku / P. Štalmach. - [Praha] : [Sondy], 1996. - 4 s. - (Brož.) II 860.895

Veterinární anglicko-česká, česko-anglická terminologie / J. Pikula. - 1. vyd. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1997. - 267 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie. -Ústav aplikované ekologie, Brno. - (Brož.) 599.581

Veterinární legislativa a související předpisy : sborník platný od 1. 1. 1997 / [připravil Borkovec] ... [et al.]- [Praha] : Komora veterinárních lékařů České republiky, [1997]. - Přeruš. str. - (Váz.) 599.672

Veterinární péče a ochrana zvířat / J. Kocourek. - 1. vyd. - Praha : Eurounion, 1997. - 412 s. - (brož.) 599.739

Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče / I. Borek ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. - 321 s. - (brož.) 599.780

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 Sb., ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 274/1990 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení : úplné znění. - Ostrava : Montanex, 1996. - 23 s. - (brož.) 599.595

Vysokodávkovaná protinádorová chemoterapie s transplantací krvetvorných buněk : informace pro nemocné / J. Mayer, J. Vorlíček ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. -25 s. - (brož.) 599.810

Vývoj incidence zhoubných nádorů v České republice : 1977-1991 / E. Geryk... [et al.]. - Brno : Masarykův onkologický ústav, 1996. - 345 s. - Rada národního onkologického registru, Praha. -(brož.) II 832.698

Zajímaví pacienti : příběhy s lékařskou záhadou / B. Roueché. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1997. - 115 s. - (Brána ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) 783.764

Základy biomechaniky pohybového systému člověka / F. Vaverka. - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 40 s. - (brož.) 599.627

Základy epidemiologie / B. Ticháček. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1997. - 240 s. - (Galén ; brož.)- (Karolinum ; brož.) 599.831

Základy komunikace s nemocným / J. Beran. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 72 s. - (brož.) 599.711

Zdraví v našich prstech : mudry - komunikace s naší životní silou pomocí povzbuzení rexlexních zón / K. Silva. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 206 s. - (brož.) 599.621

Zdravotní stav populace ČR a jeho prognóza jako dominantní determinanta požadavků na systém péče o zdraví / C. Drbal. - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1997. - 92 s. - (Brož.) 599.786

Zdravý způsob života a prevence závislostí : pro mateřské školy a první třídy základních škol : (metodika pro pedagogy) / D. Nováková. - 1. vyd. - Praha : Institut Filia, 1997. - 44 s. -(brož.) 599.636

Zkouřená země / J. Doležal. - Olomouc : Votobia, 1997. - 111 s. - (brož.) 783.927

Zkuste omládnout / R. Dillon. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1997. - 206 s. - (váz.) 599.605

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist