Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (březen-duben) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za březen-duben 1999

Abeceda bydlení. Díl 3, Právní předpisy a jejich vybrané části související s bydlením v platném znění / H. Nováková. - 2. dopl. a aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 1999. - 423 s. -(brož.)
Afrikakorps : tropické stejnokroje německé armády : 1940-1945 / J. Scipion, Y. Bastien. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 144 s. - (váz.)
Akademie / E. Ruggero. - 1. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 1998. - 431 s. - (váz.)
Anglicko-český právnický slovník / M. Bočánková ...[et al.]. - Praha : Linde, 1999. - 797 s. - (brož.)
Anwartschaftsrechte im Erbrecht und ihre kautelarjuristische Ausgestaltung / K. Wübben. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 6, 259, 8 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Army of the Czech Republic / [Editor Gustav Xaver] - Praha : Impuls, 1998. - Nestr. - (brož.)
Aspekty kvalifikace sociálního pracovníka a zaměření odborné praxe studentů : tempus S_JEP-11233-96 / [editor Oldřich Berka] - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 57 s. - Obchodněpodnikatelská fakulta. - Ústav profesního poradenství, Karviná. - (brož.)
Asylverfahrensgesetz : Informationen aus der Bundesrepublik Deutschland / [redaktion Sigrid Born] - 2. Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1998. - 72 s. - (Brož.)
Bodyguardi aneb svět ochrany důležitých osobností / R. O'Connor. - 1. vyd. - Brno : Books, 1999. - 184 s., obr. příl. - (váz.)
Cesta do temnot : jak chránit a vychovávat děti, aby se nestaly obětmi pedofilních násilníků / J. Douglas, M. Olshaker. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1999. - 453 s., obr. příl. -(váz.)
Cestovní náhrady- Mzdové a platové předpisy : podle stavu k 15. 2. 1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 144 s. - (brož.)
Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí s komentářem : podle právního stavu k 1.1.1999 / E. Hofmannová. - 2. aktualiz. vyd. - Olomouc : Anag, 1999. - 93 s. - (brož.)
Česká republika v hodnocení Evropské komise / Odpovědná redaktorka I. Weidenhofferová. - Praha : Delegace Evropské komise v České republice, 1998. - 160 s. - Ústav mezinárodních vztahů,Praha. - (brož.)
Československé legie. 1914-1918- Československá armáda. 1918-1939 : uniformy, symbolika, výstroj, výzbroj / [text] J. Vogeltanz. ilustrace M. Polák. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1998. - 29 s.,obr. příl. - (váz.)
Devizové předpisy : devizový zákon, obchody s devizovými prostředky, směnárenská činnost, dohody o podpoře a ochraně investic, cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách : podlestavu k 19. 11. 1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 96 s. - (brož.)
Dějiny právnického stavu a právnických profesí. - 2. rozš. vyd. - Praha : Vodnář, 1999. - 134 s. - Karlova univerzita. - Právnická fakulta, Praha. - (brož.)
Dodavatelské systémy ve výstavbě / V. Matějka, J. Mokrý. - Vyd. 1. - Praha : ŠEL, 1995. - 77 s. - Český svaz stavebních inženýrů, Praha. - (Brož.)
Drogenpolitik und organisierte Kriminalität : eine System-Analyse ihrer interaktionsfelder und der strafrechtlichen Problem-Perzeption in der Bundesrepublik Deutschland / K. Klahr. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 7, 362 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Duševní vlastnictví : práva k nehmotným statkům - patenty, ochranné známky, autorské právo / K. Hofbauer. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 93 s. - Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem. - (brož.)

Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb / M. Wildmannová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 141 s. - Ekonomicko-správní fakulta. - Katedra veřejné ekonomie, Brno. - (brož.)


Federalizm : teorie i koncepcje / redaktor W. Bokajlo. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 344 s. - (brož.)
Generálové legionáři / J. Fidler. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1999. - 356 s., obr. příl. - (váz.)
Handelsgesetzbuch, GmbH-Gesetz, Aktiengesetz mit Nebengesetzen : Textausgabe, Stand 1.11.1996. 7.-14. Tausend. - Frankfurt am Main : Fischer, 1998. - 7, 483 s. - (brož.)
Hmotný a nehmotný majetek v praxi : podle právního stavu od 1.1.1999 / P. Prudký, M. Lošťák. - 2. přeprac. vyd. - Olomouc : Anag, 1999. - 158 s. - (brož.)
Hodnostní označení armád států NATO. - [Praha] : Ministerstvo obrany ČR, 1998. - 43 listů., 1 tb., 18 listů. příl. - (brož.)
Hořké vzpomínání : Z dopisů a vzpomínek chlapců pétépáků / sestavil A. Drobílek... [et al.]. - Praha : Ústřední rada PTP-VTNP, 1996. - 158 s. - (Brož.)
Hraničáři tvrze Bouda vzpomínají / M. Vaňourek. - Vyd. 1. - Mohelnice : Martin Vaňourek, [1999]. - 36 s., obr. příl. - (Brož.)
Informace a požadavky k přijímacím zkouškám pro školní rok. 1999-2000. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 19 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Investiční majetek v základu daně z příjmů aneb praktický průvodce ustanoveními zákona o daních z příjmů, která upravují uplatňování investičního majetku v základu daně u právnických osob / H. Kelblová. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1998. - 319 s. - (váz.)
Kdo zvítězil v "Zálivu"? : teorie a praxe letecké války / J. Warden, J. Šuta. - Olomouc : Votobia, 1998. - 141 s., obr. příl. - (brož.)
Když zemřít, tak čestně : československá armáda v září 1938 / P. Šrámek ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Společnost přátel československého opevnění, 1998. - 134 s. - (Brož.)
Knížka pro každého aneb Průvodce právem v ČR z pohledu občana / F. Zbořil. - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 1998. - 424 s. - (brož.)
Kodifikace a dekodifikace soukromého práva v dnešním právním vývoji : (sborník) : Bern, (CH) 23.04.1997-25.04.1997 / editoři K. Malý, P. Caroni. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 254 s. - (váz.)
Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 5, (§§1090 až 1341.) / Zpracovali a uspořádali F. Rouček, J. Sedláček... [et al.]. - Praha : CODEX Bohemia, 1998. - 1011 s. - (váz.)
Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 6, (§§1342 až 1502.) / Zpracovali a uspořádali F. Rouček, J. Sedláček... [et al.]. - Praha : CODEX Bohemia, 1998. - 600 s. - (váz.)
Kompendium Öffentliches Wirtschaftsrecht / R. Schmidt. - Berlin : Springer, 1998. - 29, 387 s. - (brož.)
Koncernové právo v Německu, Evropské unii a České republice / S. Černá. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 11, 140 s. - (brož.)
Kořeny vlastenectví : studie o podmínkách a sociálních údajích o příslušnících československé zahraniční armády v letech 1939-1945 a o jejich vlasteneckých předpokladech / F. Rochla. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1998. - 480 s., mp. příl. - (váz.)
Kriminalistika : učebnyj tekst po russkomu jazyku, Fakultet juridičeskij / E. Matušková. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 20 s. - (váz.)
Kvalita zdravotní péče a metody jejího soustavného zlepšování / I. Gladkij, L. Heger, L. Strnad. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. - 183 s. -(brož.)

Metodické pokyny pro akreditaci Národního akreditačního orgánu České republiky : MPA 90-01-98 : Akreditace ověřovatelů pro oblast životního prostředí. - Praha : Český institut pro akreditaci, 1998. - 19 s. - Český normalizační institut, Praha. - (Brož.)


Metodické pokyny pro akreditaci Národního akreditačního orgánu České republiky : MPA 00-06-98 : Klasifikace neshod. - Praha : Český institut pro akreditaci, 1998. - 3 s. - Český normalizačníinstitut, Praha. - (Brož.)
Mezinárodní organizovaný zločin v ČR / editor M. Nožina. - Vyd. 1. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 1997. - 253 s. - Ústav mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Mikrobiologická kontrola potravin a potravinářských surovin v legislativě EU / E. Jičínská, J. Havlová. - Vyd. 1. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 76 s., příl. - (brož.)
Místní orgány a právo. 7. aktualizace / M. Žišková... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)
Morálka práva / L. Fuller. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 229 s. - (brož.)
Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 15. aktualizace a doplňky - únor 1999 / V. Voříšek... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 3 diskety, 1 příl. - (brož.)
Nacistické reálie / E. Fowler. - Praha : Ottovo nakladatelství, 1997. - 160 s. - (váz.)
Naród pod bronia : spoleczenstwo w programie polskiej polityki wojskowej : 1918-1939 / J. Kesik. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 199 s., obr. příl. - (brož.)
NATO / J. Zarka. - 1. vyd. - Praha : HZ Editio, 1999. - 93 s. - (brož.)
Nepříčetný pachatel : (aktuální praktické i teoretické problémy tresního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním nepříčetnosti - srovnávací studie) / D. Císařová, M. Vanduchová. - Praha : Institut pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 1995. - 97 s., příl. - (Brož.)
Nezávislost soudců / A. Macková. - 3. upr. vyd. - Praha : Vodnář, 1998. - 68 s. - Univerzita Karlova. - Právnická fakulta, Praha. - (brož.)
Němečtí vojáci ve druhé světové válce / J. Lagarde... [et al.]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 127 s. - (váz.)
Oceňování : zákon o oceňování majetku : vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o oceňování majetku : podle stavu k 19.11.1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 176 s. - (brož.)
Ochrana lidského plodu v trestním právu / Z. Kühn. - Praha : Institut pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 1998. - 63 s. - (Brož.)
Odpisy majetku hmotného, nehmotného, jiného a pohledávek z účetního i daňového pohledu / [Dagmar Procházková] - 8., přeprac. a rozš. vyd. - Ostrava : Mirago, 1999. - 146 s. - (brož.)
Omezení vlastnického práva k pozemku z důvodu obecného zájmu / I. Průchová, J. Chyba. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 185 s. - (brož.)
80 let vzdušných bojů / T. Laming, J. Flack. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1996. - 222 s. - (váz.)
Paměti : vzpomínky francouzského jezdeckého důstojníka z napoleonských tažení / M. Marbot. - Praha : Elka Press, 1999. - 666 s. - (Elka Press ; váz.)- (Euromedia ; váz.)
Penzijní fondy. [1997]. - Praha : Economia, 1997. - 12 s. - (Brož.)
Perský záliv : zbraně a technika : letadla, lodě a vozidla používaná v současných konfliktech : válka v Perském zálivu - přehled nejmodernější techniky / [Doug Richardson, Bill Gunston, IanV. Hogg] - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 176 s. - (váz.)
Podmínky pro používání národního akreditačního loga akreditovanými laboratořemi. - Praha : Český institut pro akreditaci, 1998. - 5 s. - Český normalizační institut, Praha. - (Brož.)
Podvojné účetnictví v příkladech : zahrnuje změny k 1. 1. 1999 / B. Blechová, J. Janoušková. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 169 s. - (brož.)
Pojistná matematika II / F. Čámský. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 44 s. - Ekonomicko-správní fakulta. - Katedra financí, Brno. - (brož.)
Pojišťovny. [1997]. - Praha : Economia, 1997. - 23 s. - (Brož.)
Poslední ráno / D. Morrell. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1999. - 263 s. - (váz.)
Potravinová legislativa EU : soupis vybraných předpisů : stav k 1.11.98 / sestavila I. Suková. - Vyd. 1. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999. - 94 s. - (brož.)
Prameny k dějinám práva v českých zemích III / K. Adamová, L. Soukup. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 186 s. - Fakulta právnická, Plzeň. - (brož.)
Práva vězně : od vazby po propuštění z trestu odnětí svobody / L. Bajcura. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 158 s. - (brož.)
Právní předpisy pro plynová zařízení. Doplněk 1. - 1. vyd. - Praha : GAS, 1998. - Přeruš. str. - (váz.)
Právní základy Evropské měnové unie / M. Tomášek. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1999. - 165 s. - (váz.)
Právo III : úvod do studia vybraných právních odvětví / K. Schelle, I. Schelleová. - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 222 s. - Fakulta podnikatelská VUT, Brno. - (brož.)
Právo a nespravedlnost očima Petra Uhla / P. Uhl. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 12, 251 s. - (váz.)
Právo pro střední školy / R. Ryska. - 3., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 176 s. - (brož.)
Právo životního prostředí. Díl 2 / [Josef Cingoš] ... [et al.]- 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 328 s. - (brož.)
Prevence kriminality / M. Protivinský. - Vyd. 1. - Praha : Armex, 1999. - 86 s. - Trivis, Praha. - (brož.)
Profesionální válečník. 4, Modré komando / R. Marcinko. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 291 s. - (váz.)
Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 50/1976 Sb : (stavební zákon) : s komentářem / [Martin Tunka, Jitka Víchová, Václava Ondrejechová] - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1998. - 181 s. - (váz.)
Průvodce ochranou životního prostředí : příručka pro průmyslové podniky, podniky služeb, občanská sdružení, obce a další subjekty / P. Tichotová. - Vyd. 1. - Praha : ISV, 1998. - 121 s., příl. - (váz.)
Průvodce správním řízením se vzory procesních postupů orgánů veřejné správy / L. Nedorost, R. Ondruš. - Praha : Linde, 1999. - 462 s. - (brož.)
1. československá smíšená letecká divize v SSSR : sborník vystoupení, referátů a vzpomínek přímých účastníků slavnostního shromáždění při příležitosti 52. výročí vzniku a bojů 1. čs. smld vSSSR o Moravskou bránu 1944-1945 : Praha 1998 / J. Daňko ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany ČR, 1998. - 171 s. - (brož.)
Přehled právních předpisů : výběr pro podnikatelskou sféru k. 1. 7. 1997 / uspořádal J. Nesnídal. - [Praha] : [Economia], 1997. - 8 s. - (Brož.)
Přehled vzdělávacích aktivit v zahraničí. Část 1 / [Josef Dolínek, František Pytela] - Praha : Impuls, 1998. - 126 s. - Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, Praha. - (brož.)
Přestupkové právo : komentář k zákonu o přestupcích včetně textu souvisících předpisů : podle právního stavu k 1.1.1999 / Z. Červený, V. Šlauf. - 5. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 1999. -307 s. - (brož.)

Příručka k studiu zvláštní části trestního zákona / F. Novotný ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 87 s. - (brož.)


Příručka pro zastupitele měst a obcí : (vše podstatné, o čem by měl vědět každý člen zastupitelstva) / [Jaroslav Rektořík] ...[et al.]- 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 123 s.- Ekonomicko-správní fakulta MU, Brno. - (brož.)
Příslušníci hraničářského pluku 6 Červená voda vzpomínají / M. Vaňourek. - Vyd. 1. - [Červená Voda] : Martin Vaňourek, [1999]. - 65 s. - (Brož.)
Reforma OSN a zájmy České republiky / R. Khol, J. Kovačič, P. Lebeda. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1998. - 84 s. - (brož.)
Revitalizace problémových regionů : ekonomická, environmentální a sociální hlediska při jejich včleňování do evropského prostoru : sborník z mezinárodní konference : Ústí nad Labem 04.11.1998-05.11.1998. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1998. - 194 s. - Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem. - (brož.)
Ročenka evropského práva. 1997. Sv. 3 / uspořádal V. Týč. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 236 s. - (brož.)
Rozsah akreditace a rozvaha metod a kritérií pro posuzování rozsahu zkoušení. - Praha : Český institut pro akreditaci, 1998. - 6 s. - Český normalizační institut, Praha. - (Brož.)
Řízení místních orgánů. 7. aktualizace / L. Slavíková... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)
SAS encyklopedie : průvodce historií i současností nejslavnějšího elitního pluku / S. Crawford. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 288 s. - (váz.)
Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. Díl 2 / L. Jakl. - 2. vyd. - [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 1998. - 149 s. - (brož.)
Smluvní typy druhé hlavy třetí části obchodního zákoníku / K. Marek. - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 347 s. - (brož.)
Smrt z rukou lékaře : (skutečné příběhy vrahů s lékařským diplomem) / W. Clarkson. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 154 s. - (váz.)
Sociálně aktivizační programy pro klienty pečovatelské služby : (několik v praxi ověřených návodů k aktivní práci se staršími občany) / [Helena Vostrovská] - 2. rozš. vyd. - Praha : Státnízdravotní ústav, 1998. - 21 s. - (brož.)
Sociální deviace dětí a mládeže / H. Záškodná. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 94 s. - Filozofická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Sociální kontrola a právo / M. Urbanová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 125 s. - (brož.)
Sociální ochrana / V. Černíková, V. Makariusová, V. Sedláček. - 2., upr. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 194 s. - Katedra krimilologie, Praha. - (brož.)
Sociální předpisy pro mzdové účetní, personalisty a státní správu. Část 3, Pojistné a organizace zdravotního pojištění : Podle právního stavu k 1. 2. 1999 / N. Břeská... [et al.]. - Olomouc :ANAG, 1999. - 78 s. - (brož.)
Sociální předpisy pro mzdové účetní, personalisty a státní správu. Část 4, Důchodové pojištění : Podle právního stavu k 1. 2. 1999 / N. Břeská... [et al.]. - Olomouc : ANAG, 1999. - 76 s. -(brož.)
Sociální služby ve světle připravovaných reforem. Díl 1 / D. Bruthansová... [et al.]. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1998. - 101 s. - (Brož.)
Sociální služby ve světle připravovaných reforem. Díl 2, Postoje občanů důchodového věku k připravovanému zákonu o sociální pomoci / J. Veselá, Z. Janata. - Praha : Výzkumný ústav práce asociálních věcí, 1999. - 28, 4 s. - (Brož.)
Sociální zabezpečení a péče / A. Vacík. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 68 s. - Fakulta právnická, Plzeň. - (brož.)

Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo - Stav: březen 1999 včetně 15. aktualizací / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 3 diskety, 1 příl. - (brož.)


Správní řád : komentář / V. Vopálka, V. Šimůnková, M. Šolín. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 16, 392 s. - (váz.)
Srovnávací ústavní právo / J. Blahož, V. Balaš, K. Klíma. - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1998. - 359 s. - (váz.)
SS reálie / R. Lumsden. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1998. - 160 s. - (váz.)
Stavební zákon a prováděcí předpisy po novele- Veřejná zakázka po novele : úplné znění : podle stavu k 1. 7. 1998. - 2. vyd. - Praha : Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činnýchve výstavbě, 1998. - 206 s. - Informační centrum, Praha. - (Brož.)
Stavební zákon a předpisy související / Uspořádal J. Veselý. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 24, 626 s. - (váz.)
Státní zásahy do rodinného života : pozitivní a negativní aspekty Úmluvy OSN o právech dítěte / B. Hug. - Praha : Občanský institut, 1999. - 11 s. - (Brož.)
Stejnokroje : armáda České republiky / [Marek Tajbl] - Praha : Avis, 1998. - 36 s. - (brož.)
Sto dotazů k dovolené / V. Hrouzková. - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1998. - 164 s. - (brož.)
100 vzorů smluv, dohod a podání ze zákoníku práce / L. Jouza. - 2., dopl. a aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 1999. - 319 s. - (brož.)
Střední odborné učiliště, učiliště a odborné učiliště Vězeňské služby České republiky : 1983-1998 / [Martin Váňa] - [Praha] : Vězeňská služba ČR, 1998. - 122 s. - (Brož.)
Systém nakládání s odpady v obci : příručka pro obce o systému nakládání s odpady / P. Mrázek, Z. Kotoulová, B. Černík. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1998. - 66 s. - (brož.)
Škola a právo. 11. aktualizace / A. Valůšková... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - (váz.)
Tötung auf Verlangen, Euthanasie und Strafrechtssystem / G. Jakobs. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1998. - 35 s. - (brož.)
Trans montes, ad fontes! : (Přes hory, k pramenům) : k roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech / T. Velímský. - Most : Ústavarcheologické památkové péče severozápadních Čech, 1998. - 148 s. - (brož.)
Trestná činnost na českém kapitálovém trhu a v bankovní sféře / A. Sotolář ...[et al.]. - Praha : Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státníchzástupců, 1998. - 590 s. - (brož.)
333 otázek a odpovědí z pracovního práva a odměňování / [Marta Bössová, Libor Hůla, Ladislav Jouza] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum podnikatelů, 1999. - 246 s. - (brož.)
Učební pomůcka pro semináře a praktická cvičení z pracovního práva / V. Vitásek, H. Dleštíková. - 2., rozš. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 40 s. - Právnická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Urheberrecht : Informationen aus der Bundesrepublik Deutschland / [redaktion Sigrid Born] - 2. Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1998. - 104 s. - (Brož.)
Ústava České republiky po pěti letech : (sborník z konference) / editor V. Šimíček. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 182 s. - (brož.)
Ústavní právo. Díl 1, Základní pojmy a instituce. Ústavní základy ČR / J. Filip. - Vyd. 3., v nakl. Doplněk 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 535 s. - (Masarykova univerzita ; brož.)- (Doplněk ; brož.)

Ústavní sociální péče : komentář k právním předpisům (podle právního stavu k 1. 12. 1998) / [Eva Rážová, Jarmila Králová] - Vyd. 2. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1999. - 254s. - (brož.)


Úvod k místním Agendám 21 v České republice / B. Krajšek. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1998. - 43 s. - (brož.)
Veřejná správa a finance / J. Peková, J. Pilný. - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1998. - 302 s. - (brož.)
Voda a život : Landscape Project for the Moravian Water World : Olomouc 05.08.1996 / editor T. Büsch...[et al.]. - Olomouc : Votobia, 1996. - 30 s. - (Brož.)
Vrah přišel potmě / R. Cílek. - 1. vyd. - Plzeň : Nava, 1999. - 141 s. - (brož.)
Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodních organizací / M. Potočný, J. Ondřej. - 2. dopl. a rozš. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 231 s. - Právnická fakulta. - Katedra mezinárodního práva,Praha. - (brož.)
Vybrané úmluvy a základní dokumenty Rady Evropy a Evropské unie / [Josef Postránecký, Karel Vališ] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 318 s. - Fakulta ekonomicko-správní, Brno.- (brož.)
Vzory podání ve správních věcech / P. Průcha, P. Blažek, P. Machálek. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 217 s. - (brož.)
Základní otázky sbližování českého práva a právem ES / N. Šišková. - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1998. - 333 s. - (váz.)
Základy práva Evropských společenství pro ekonomy : vysokoškolská právnická učebnice / V. Týč. - Praha : Linde, 1999. - 242 s. - (brož.)
Zákon o pozemních komunikacích s komentářem a vyhláškou / P. Fastr. - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 183 s. - (brož.)
Zákon o rodině s komentářem : zákon č. 94/1963 Sb : úplné znění vyplývající z pozdějších právních předpisů, zejména ze zákona č. 91/1998 Sb., účinného od 1. srpna 1998 / Z. Mayerová, J. Šťovíček. - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1998. - 245 s. - (váz.)
Zákoník práce 1999 : základní pracovněprávní předpisy s komentářem, judikáty, odkazy a úplné znění souvisejících právních předpisů.. : vybrané Směrnice evropského společenství z oblastisociálního a pracovního práva : Přehled úmluv mezinárodní organizace práce : Znění všech právních předpisů je aktualizováno ke dni 1. února 1999 / [připravil Jaroslav Jakubka] - 2. aktualizované vyd. - Praha : Praktik, 1999. - 942 s. - (váz.)
Zákoník práce 1999 : základní pracovněprávní předpisy s komentářem, judikáty a odkazy : aktualizované znění právních předpisů k 1. 2. 1999 / [připravil Jaroslav Jakubka] - 1. vyd. - Praha : Praktik, 1999. - 476 s. - (brož.)
Zákoník práce a předpisy související v aktuálním znění s komentářem : 1999 / P. Tröster ...[et al.]. - 3., aktualizované a dopl. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1999. - 695 s. - (váz.)
Zákony. 1999. 2, Sborník úplných znění zákonů obchodního a občanského práva a souvisejících předpisů platných k 1. 1. 1999. - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 672 s. - (brož.)
Zákony. 1999. 3, Sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti pracovního práva platných k 1. 1. 1999. - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 704 s. - (brož.)
Zdravotnické zabezpečení vojsk za zvláštních podmínek / J. Kvapil ...[et al.]. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie J.E.Purkyně, 1998. - 49 s. - (brož.)
Zdroje teorie regionální politiky a regionálního rozvoje / S. Adamčík. Dotisk. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 131 s. - Fakulta ekonomická. - Katedraregionální ekonomiky, Ostrava. - (brož.)

Zelení ďáblové : německé parašutistické jednotky 1939-1945 / J. Nasse. - Praha : Cesty, 1997. - 152 s. - (váz.)


Způsob posuzování shody u potravin : rukověť pro potravinářský průmysl ČR / B. Škopek. - Vyd. 1. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999. - 88 s. - (brož.)
Živnostenský zákon a souvisící předpisy / sestavil J. Kocourek. - 4. dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 1999. - 331 s. + 1 disketa. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist