Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za červenec-srpen 2000

Akciová společnost : systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho reformě. / Karel Eliáš - Praha : Linde, 2000. - 433 s. - brož.

Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 15. aktualizace - stav: červenec 2000. / Ivan Kobliha ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Anglicko-český slovník uprchlického práva / Barbora Budíková, Jan Chovanec - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 55 s. - brož.

Army of the Czech Republic 2000 / [editor Jaroslav Roušar] - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 1999. - 1 slož. list (16 s.) : barev. il. - brož.

Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby / [Vladimír Blažek ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 1999. - 61 s. : tab. - Brož.

Báňské předpisy VIII - Vyhláška č. 52/1997 Sb. Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 32/2000 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb. : úplné novelizované znění se stručným komentářem. / Antonín Taufer, Zbyšek Sochor - Ostrava : Montanex, 2000. - 28 s. - brož.

Bezpečnost a hygiena práce Aktualizace č. 8. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]. - Přeruš. str. - brož.

Bezpečnost a hygiena práce [Aktualizace č. 1-7]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1998. - Přeruš. str. - váz.

Bílá moc : autentická výpoveď dívky, která prošla rájem i peklem drogové závislosti. / Karolína Vaverková - 1. vyd. - Benešov : Start, 2000. - 113 s. : il. - brož.

Bojový manuál : příručka profesionálního vojáka. / Peter McAleese & John Avery - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 186 s. : il. - váz.

Byty a nebytové prostory : soubor právních předpisů. / Jiří Kocourek - 4., dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 2000. - 398 s. - brož.

Celnictví a spedice / Magdalena Hunčová, Antonín Stehlík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 159 s. - brož.

Cenové předpisy : obecné cenové předpisy. : výměr MF ČR č. 01/2000. : nájemné z bytu. : podle stavu k 20. 1. 2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 95 s. : tab. - brož.

Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí s komentářem : podle právního stavu k 29.2.2000. / Eva Hofmannová - 4. aktualiz. vyd. - Olomouc : Anag, 2000. - 95 s. - brož.

Cestovní náhrady 2000 - chyby a problémy : stanoviska ke sporným případům. / Marie Salačová - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 103 s. : tab. - brož.


Cestovní náhrady : podle stavu k 20. 1. 2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 160 s. : tab. - brož.

Cvičebnice otázek ze základů veřejné ekonomiky a veřejné správy / Jan Šelešovský a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 109 s. - brož.

Česko-anglicko-německo-francouzský slovníček právních pojmů / sestavili Milan Bakeš, Hana Marková, Jan Tuláček - 2., upr. vyd. - Praha : Linde, 2000. - 162 s. - brož.

Česko-Slovensko : konflikt - roztržka - rozpad. / Eric Stein - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 371 s. - váz.

Daně a poplatky Aktualizace č. 105-113. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]. - Přeruš. str. - váz.

Daně a poplatky [Aktualizace č. 1-104. Díl 1]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1998. - Přeruš. str. - váz.

Daně a poplatky [Aktualizace č. 1-104. Díl 2]. - [Praha] : Systém ekonomických a právních informací, [1998]. - Přeruš. str. - váz.

Daně z příjmů : aktuální soubor novelizovaných předpisů. : podle stavu k 20. 1. 2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 144 s. : tab. - brož.

Daňová kontrola / Lenka Kaniová, Yveta Janáková - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xii, 147 s. - brož.

Daňové právo : texty zákonů. Doplněk 13. Stav: duben 2000 / zpracovala Hana Marková - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňové zákony : úplná znění platná v roce 2000. / [Hana Marková] - Vyd. 2. - Praha : Grada, 2000. - 88 s. - brož.

Der Kodifikationsgedanke und das Modell des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) : 9. Symposion der Kommission "Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart". : Göttingen, 24. bis 25.4.1998. / herausgegeben von Okko Behrends, Wolfgang Sellert - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. - 229 s. - brož.

Dlouhá válka : 1618-1648. / Arnošt Klíma - 2. vyd. - Praha : Slovo, 2000. - 260 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa Díl 3. 1968-1989 / Ján Gronský - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 308 s. - brož.

Dokumenty mezinárodního práva IV / Miroslav Potočný, Jan Ondřej - 2. přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 199 s. - brož.


Doprava Aktualizace č. 5-22. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2000]. - Přeruš. str. - váz.


Doprava [Aktualizace č. 1-4. Díl 1]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]. - Přeruš. str. - váz.

Doprava [Aktualizace č. 1-4. Díl 2]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]. - Přeruš. str. - váz.

Duševní vlastnictví Aktualizace č. 18-20. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]. - Přeruš. str. - brož.

Duševní vlastnictví [Aktualizace č. 1-17. Díl 1]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1998. - Přeruš. str. - váz.

Duševní vlastnictví [Aktualizace č. 1-17. Díl 2]. - [Praha] : Systém ekonomických a právních informací, [1998]. - Přeruš. str. - váz.

Důchodové pojištění v České republice / Jan Přib, Vladimír Voříšek a kol. - 6., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2000. - 319 s. - brož.

Ekonomika a obrana státu / Vladimír Šefčík - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1999. - 203 s. : il. - brož.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 2000. Č. 4. / Václav Klaus ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. - 151 s. : tab., grafy. - brož.

Europeizace národních právních řádů : soubor příspěvků přednesených na Symposiu o rozšiřování Evropské unie. : Praha, 15.-17.11.1999. / Luboš Tichý (ed.) - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 377 s. - brož.

Evropská unie a její právo pro začátečníky / Vladimír Týč - 2., aktualiz. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 66 s. - brož.

Evropské právo a jeho aplikace v budoucím členském státě / Rainer Arnold - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2000. - 79 s. - brož.

Exekuce v současné právní praxi : podle stavu k 1.1.2000. / Marie Grossová - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2000. - 389 s - brož.

Finanční právo : texty zákonů. 13. doplněk. Stav: květen 2000 / zpracovala Hana Marková - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Hmotný a nehmotný majetek v praxi / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 3., aktualiz. vyd. - Olomouc : Anag, 2000. - 173 s. - brož.

Informační systém pro Prahu : (právní předpisy, vyhlášky hl. m. Prahy a další důležité informace o Praze). Aktualizace č. 1-3. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2000]. - Přeruš. str. - brož.


Informační systém pro Prahu : (právní předpisy, vyhlášky hl. m. Prahy a další důležité informace o Praze). [Základní dílo]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1999. - Přeruš. str. - váz.


Informatorium (nejen) o právech dítěte se zřetelem k otázkám výchovy a vzdělávání / Antonín Bůžek, Jan Michalík - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 170 s. - brož.

Jak to bylo s partyzány / Bořivoj Nebojsa - 1. vyd. - Tišnov : Sursum, 1998. - 108 s., 20 obr. na příl. - brož.

Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s. r. o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. Základní dílo včetně 10. aktualizací - červenec 2000. / Alena Pospíšilová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Katastr nemovitostí ve spleti paragrafů / Hana Kratochvílová, Marie Lutovská - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2000. - 197 s. - brož.

KATO : příběh opravdového člověka. / Přemysl Vachalovský, John Bok - Olomouc : J. W. Hill, 2000. - 533 s. - brož.

Kdo je kdo v Poslanecké směmovně Parlamentu České republiky ve II. volebním období / [editor František Formánek] - Praha : IDEU, 1996. - 28 s. - Brož.

Kinderschicksale in den Wirren der Nachkriegszeit : eine Rettungsaktion für jüdische und deutsche Kinder 1945-1947 in der Tscheslowakei. / Olga Fierz - Prag : Vitalis, 2000. - 312 s. : čb. fotografie - váz.

Kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících s právem autorským : historicko-teoretická studie, výklad platné právní úpravy včetně porovnání s právní úpravou vybraných evropských zemí, soutěžně právní aspekty kolektivní správy. / Dagmar Hartmannová - Praha : Linde, 2000. - 143 s. - brož.

Kupní smlouvy / Jan Šťovíček, Josef Vrabec - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2000. - 159 s. - brož.

Metodologické přístupy práva životního prostředí zejména ve vztahu k právní regulaci ochrany vod : (ekologicko-právní studie). / Alexander Lojda - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1999. - 18 s. -
Metody sociální práce : podklady ke stážím studentů a ke kazuitským seminářům. / Ivo Řezníček - Dotisk 1. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 80 s. - brož.

Mezinárodní dokumenty o lidských právech / sestavil Vladimír Adamus - Praha : Linde, 2000. - 495 s. - brož.

Mezinárodní patentové třídění Sekce A. Lidské potřeby - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 219 s. - brož.

Mezinárodní patentové třídění Sekce B. Průmyslové techniky; Doprava - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 462 s. - brož.


Mezinárodní patentové třídění Sekce C. Chemie; Hutnictví - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 376 s. - brož.


Mezinárodní patentové třídění Sekce D. Textil; Papír - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 86 s. - brož.

Mezinárodní patentové třídění Sekce E. Stavebnictví - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 93 s. - brož.

Mezinárodní patentové třídění Sekce F. Mechanika; Osvětlování; Topení; Zbraně; Práce s trhavinami - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 249 s. - brož.

Mezinárodní patentové třídění Sekce G. Fyzika - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 216 s. - brož.

Mezinárodní patentové třídění Sekce H. Elektrotechnika - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 191 s. - brož.

Mezinárodní patentové třídění [1]. Návod : přehled tříd a podtříd - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 57 s. - brož.

Městská policie hlavního města Prahy / [sestavil Rudolf Blažek ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2000. - 19 s. : fot. - brož.

Místní orgány a programy EU 1. [Základní dílo] / Josef Postránecký ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - váz.

Myslivost a právo : zákon o myslivosti s komentářem. : související daňové, ekonomické a další informace, obrazová dokumentace, adresář. / [Vladimír Čechura, Rudolf Novák, Zdeněk Veselý] - 1. vyd. - Praha : Orac, 2000. - 215 s. : il., fot. - váz.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 20. aktualizace a doplňky - červen 2000. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Nařízení vlády č. 333/1993 Sb. a o stanovení minimálních mzdových tarifů-- : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 48 s. - brož.

Nedobytné pohledávky : praktické návody vymáhání pohledávek pomocí právních, daňových a účetních postupů. Základní dílo - stav: červenec 2000 včetně 7. aktualizace. / Tomáš Pohl ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Obchodní judikatura : vybraná rozhodnutí českých soudů ve věcech týkajících se podnikání. Díl 4.. / Milan Holeyšovský - Praha : Newsletter, 2000. - 219 s. - brož.

Obchodní právo Aktualizace č. 51-58. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2000]. - Přeruš. str. - brož.

Obchodní právo [Aktualizace č. 1-41. Díl 1]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1998. - Přeruš. str. - váz.


Obchodní právo [Aktualizace č. 42-50]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]. - Přeruš. str. - brož.


Obchodní právo [Aktulizace č. 1-41. Díl 2]. - [Praha] : Systém ekonomických a právních informací, [1998]. - Přeruš. str. - váz.

Obchodní zákoník : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 256 s. - brož.

Obchodní zákoník : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 288 s. - brož.

Obchod, pohostinství, cestovní ruch Aktualizace č. 1-11. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2000]. - Přeruš. str. - brož.

Obchod, pohostinství, cestovní ruch [Základní dílo]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1999. - Přeruš. str. - váz.

Občanské a rodinné právo Aktualizace č. 29-34. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]. - Přeruš. str. - brož..

Občanské a rodinné právo [Aktualizace č. 1-28]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1998. - Přeruš. str. - váz.

Občanský soudní řád : ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 27/2000 Sb. a zásadní novely č. 30/2000 Sb., s důvodovou zprávou, úvodním výkladem a poznámkami. / Jaroslav Bureš, Ljubomír Drápal - Vyd. 1. - Praha : IFEC, 2000. - 459 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Občanský soudní řád : (úplné znění). : s výkladem novely (zák. č. 30/2000 Sb.). / Petr Hlavsa - Praha : Linde, 2000. - 415 s. - brož.

Občanský zákoník : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 200 s. - brož.

Obecně závazné vyhlášky obcí : pravidla vydávání. : vzory s komentářem. / Lubomír Šimek - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2000. - 95 s. + 1 disketa. - brož.

Obecně závazné vyhlášky / Zdeněk Koudelka - Praha : Lindie, 2000. - 279 s. - brož.

Ocenění ochranné známky / Jan Jurečka - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 67 s. : tab. - brož.

Oceňování majetku / Miroslav Ryska - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 133 s. - brož.

Odborné česko-německé právnické názvosloví / Jindřiška Munková, Stanislav Liška, Ernst Giese - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : C.H. Beck, 1999. - 185 s. - brož.

Platební rozkaz : srovnání institutu platebního rozkazu v České republice a ve vybraných zemích. / Radka Pelikánová - Praha : Linde, 2000. - 200 s. - brož.

Podezřelý podnikatel / Pavel Vantuch - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2000. - 287 s. - brož.


Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery jakosti. Základní dílo - Stav: červen 2000 včetně 6. aktualizace. / Helena Kowandová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 3 příl. - brož.


Pracovní právo pro zaměstnance i zaměstnavatele : vzory smluv s komentářem. / Milan Galvas - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - 70 s. : il. - brož.

Pracovní právo Aktualizace č. 59-70. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2000]. - Přeruš. str. - Brož.

Pracovní právo Aktualizace č. 71-81. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2000]. - Přeruš. str. - Brož.

Pracovní právo : úplné znění. : texty zákonů. 16. doplněk. Stav: květen 2000 / zpracovali Jan Přib, Vladimír Voříšek - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Pracovní právo [Aktualizace č. 1-58. Díl 1]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]. - Přeruš. str. - váz.

Pracovní právo [Aktualizace č. 1-58. Díl 2]. - [Praha] : Systém ekonomických a právních informací, [1999]. - Přeruš. str. - váz.

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: květen 2000 - včetně 5. aktualizace. / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 disketa. + 1 příl. - brož.

Právní předpisy a mezivládní dohody upravující zaměstnávání cizinců na území České republiky - Vyd. 1. - Praha : JAN, 2000. - 66 s. - brož.

Právo I : finanční právo. / Hana Vejvodová - Vyd. 5. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 82 s. - brož.

Průvodce expozicí tradic / Miloslav Šustr - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1999. - 29 s. : il. - brož.

Průvodce judikaturou evropského soudního dvora Díl l.. / Lenka Pítrová, Richard Pomahač - Praha : Linde, 2000. - 359 s. - brož.

Przeglad prawa i administracji T. 43. / pod redakcja Boguslawa Banaszaka - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 219 s. : il., tab. - brož.

Předpisy o výstavbě na území hl. m. Prahy Díl 2. / Jitka Kylarová - Vyd. 1. - Praha : ABF, 2000. - 230 s. : tab. - brož.

Přehled platných právních předpisů od roku 1945 Aktualizace č. 48-51. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]. - Přeruš. str. - váz.

Přehled platných právních předpisů od roku 1945 [Aktualizace č. 1-47. Díl 1]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1998. - Přeruš. str. - váz.


Přehled platných právních předpisů od roku 1945 [Aktualizace č. 1-47. Díl 2]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1998]. - Přeruš. str. - váz.


Přehled publikační činnosti pracovníků Policejní akademie ČR v roce 1999. / Nataša Šišková, Jaroslava Slámová - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 89 s. - brož.

Přehled vydaných stavebních povolení a rozhodnutí o zrušení bytů v České republice v roce 1999.. / vypracoval Josef Mihola. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 51 s. : tab., grafy. - Brož.

Příručka pro zastupitele měst a obcí : územní samospráva v ČR, SR a Rakousku. / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 174 s. - brož.

Real estate legislation and the building code - Prague : Trade Links, 2000. - 312 s. - Brož.

Ročenka evropského práva 1998. Sv. 4. / uspořádal Vladimír Týč - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 238 s. - brož.

Rodinné právo v aplikační praxi : rozvod, děti, výživné. / Milana Hrušáková - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2000. - 41 s. - brož.

Rozhovory s kocourem Batulem o české právní historii : (stručný nástin kursu českých právních dějin nejen pro chytré kocoury). / Karolina Adamová - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2000. - 80 s. - brož.

Sborník pro metodiky protidrogové prevence a sociálně patologických jevů : Řeka u Stříteže, 8.-14.11. a 17.-21.11.1999. / [Miriam Prokešová] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2000. - 97 s. : il. - brož.

Sborník z mezinárodního semináře o hospodářské kriminalitě : příspěvky účastníků konference konané 25.2.1999 v rámci oslav 80. výročí vzniku a 30. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. / ed. Vladimír Kratochvíl - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 147 s. - brož.

Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi / Viktor Porada a kol. - Praha : Linde, 2000. - 378 s. - brož.

Sociální ochrana nízkopříjmových domácností starobních důchodců : studie k ochranným funkcím životního minima. / Magdalena Kotýnková, Anna Červenková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - 63, 5 s. : tab. - Brož.

Soudnictví pro mladistvé v Kanadě a v České republice / Serge Lortie ... [et al.] - Praha : Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2000. - 319 s. - brož.

Soukromoprávní vztahy v judikatuře Ústavního soudu České republiky : judikáty k občanskému soudnímu řádu, občanskému zákoníku, obchodnímu zákoníku, zákoníku práce a zákonu o rodině. : (s výběrem restituční judikatury). / Pavel Vrcha - Praha : Linde, 2000. - 246 s. - brož.


Společné jmění manželů / Milan Holub, Milan Pokorný, Jaroslav Bičovský - Praha : Linde, 2000. - 229 s. - brož.


Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo - Stav: květen 2000 včetně 20. aktualizací. / Viktor Knapp ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor : praktická příručka pro pronajímatele, správce a bytová družstva. Základní dílo: Stav - červenec 2000 včetně 7. aktualizací. / Vladimír Plecitý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Stavební právo Aktualizace č. 11-15. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2000]. - Přeruš. str. - váz.

Stavební právo Aktualizace č. 3-10. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2000]. - Přeruš. str. - váz.

Stavební právo [Aktualizace č. 1-2]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]. - Přeruš. str. - váz.

Státní sociální podpora : podle právního stavu od 1.4. 2000. / Naděžda Břeská, Eva Burdová, Lucie Vránová - 5., aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : Anag, 2000. - 198 s. - brož.

Studia historycznoprawne [10]. / pod redakcja Alfreda Koniecznego - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 274 s. : il., tab. - brož.

Systémy přípravy pěstounů a osvojitelů / Jiří Kovařík, Hana Pazlarová, Věduna Bubleová - Praha : Středisko náhradní rodinné péče, 1999. - 112, v s. : tab. - Brož.

Škola a právo 16. aktualizace. / Jindřiška Nevyjelová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Theresienstädter Gedenkbuch : die Opfer der Judentransporte aus Deutschland nach Theresienstadt 1942-1945. / [vorbereitet Miroslav Kárný ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 895 s. - Academia, váz.

Tragédie výsadku Gustava Schneidera / Jitka Gruntová, František Vašek - 1. vyd. - Litomyšl : Augusta, 2000. - 132 s. : il. - váz.

Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy : sborník příspěvků a statí z konference, Praha 15.-16. října 1999. Část 2 (1999). / Václav Pavlíček a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2000. - 312 s. - brož.

Trestní právo v podnikání : vysvětlení základů trestní odpovědnosti a trestního řízení, praktické příklady trestných činů hospodářských, majetkových a souvisejících s podnikáním. Aktualizace č. 2. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Trestní právo v podnikání : vysvětlení základů trestní odpovědnosti a trestního řízení, praktické příklady trestných činů hospodářských, majetkových a souvisejících s podnikáním. [Základní dílo]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1999. - Přeruš. str. - váz.

Trestní právo - novelizace v letech 1997 až 1999 : I. Trestní právo hmotné. : II. Trestní právo procesní. / Jiří Jelínek - Praha : Linde, 2000. - 154 s. - brož.


Trestní předpisy : trestní zákon, trestní řád, rejstřík trestů.. : zákon o přestupcích.. : řád výkonu trestu, odměňování odsouzených. : podle stavu k 21. 1. 2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 208 s. - brož.

Trestní zákon a trestní řád : úplné znění zákonů o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody. : úplné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. : advokátní tarif. : novelizované kodexy s poznámkami a judikaturou podle stavu k 1.1.2000. / Jiří Jelínek, Zdeněk Sovák - 13., aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2000. - 802 s. - váz.

Účetnictví Aktualizace č. 48-61. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]. - Přeruš. str. - váz.

Účetnictví [Aktualizace č. 1-47. Díl 1]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1998. - Přeruš. str. - váz.

Účetnictví [Aktualizace č. 1-47. Díl 2]. - [Praha] : Systém ekonomických a právních informací, [1998]. - Přeruš. str. - váz.

Ústavní soudnictví / Vladimír Sládeček - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 142 s. - brož.

Veřejná správa pro podnikatele : státní správa vykonávaná okresními úřady, obcemi a policií, přestupky a správní delikty. Aktualizace č. 1-2. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2000]. - Přeruš. str. - brož..

Veřejná správa pro podnikatele : státní správa vykonávaná okresními úřady, obcemi a policií, přestupky a správní delikty. [Základní dílo]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1999. - Přeruš. str. - váz.

Veřejné knihovny a jejich základní dokumenty : legislativa a řízení veřejných knihoven. / Ladislava Zemánková - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 130 s. - brož.

Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín / Radoslav Goldmann - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 99 s. : tab. - brož.

Vybraný soubor výukových modulů v oboru práva životního prostředí a ekopolitiky / [odpovědný redaktor Prabir Kumar Ganguly] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 721 s. - brož.

Výpovědní důvody z nájmu bytu : komentář k ustanovení § 711 občanského zákoníku. : podle právního stavu k 1.3.2000 (ve znění poslední novely - zák. č. 267/1994 Sb.). / Stanislav Balík ...[et. al.] - 3. vyd. - Praha : Linde, 2000. - 183 s. - brož.

Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. 3. aktualizace - srpen 1999. / Michal Voldřich ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 5 disket. + 1 příl. - brož.


Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. 6. aktualizace - květen 2000. / Michal Voldřich ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 6 disket. + 1 příl. - brož.


Výstřely na objednávku : po stopách dvou politických vražd (1933-1935). / Roman Cílek - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2000. - 281 s., [10] s. obr. příl. - váz.

Výuka práva na počátku 21. století : Brno, 14.4.1999. : příspěvky účastníků konference. / editoři Vladimír Týč, Josef Fiala - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 142 s. - brož.

Vývoj postavení armády ve společnosti / Štefan Sarvaš a kol - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky-AVIS, 1999. - 71 s. : tab. - brož.

Vzhůru do oblak : československé letectvo v letech 1948-1989. / Ladislav Sochor - Vyd. 1. - Praha : Erika, 2000. - 150 s. : il. - váz.

Vzory smluv a právních podání Aktualizace č. 1-5. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2000]. - Přeruš. str. - váz.

Vzory smluv a právních podání [Základní dílo]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]. - Přeruš. str. - váz.

Základy práva Evropských společenství pro ekonomy / Vladimír Týč - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2000. - 242 s. - brož.

Základy speciálního poradenství : struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. / Libor Novosad - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 159 s. - brož.

Základy úspěšného podnikání Aktualizace č. 48-52. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]. - Přeruš. str. - váz.

Základy úspěšného podnikání [Aktualizace č. 1-47. Díl 1]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1998. - Přeruš. str. - váz.

Základy úspěšného podnikání [Aktualizace č. 1-47. Díl 2]. - [Praha] : Systém ekonomických a právních informací, [1998]. - Přeruš. str. - váz.

Zákoník práce č. 65/1965 Sb. : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 110 s. - brož.

Zákoník práce : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 72 s. - brož.

Zákoník práce : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 144 s. - brož.

Zákony 2000. 1. Sborník úplných znění zákonů daňových, účetních a souvisejících k 1.1. 2000 - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 592 s. : tab. -
Zákony 2000. 2. Sborník úplných znění zákonů obchodního, občanského a trestního práva a souvisejících předpisů platných k 1.1.2000 - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 576 s. : tab. -

Zákony 2000. 3. Sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti pracovního práva a živnostenský zákon k 1.1.2000 - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 720 s. : tab. -


Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů : č. 172/1997 Sb. ..., č. 170/1997 Sb. ... , č. 173/1997 Sb. ..., č. 179/1997 Sb. .... - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 1997. - 106 s. - Brož.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů po novele č. 225/1999 Sb. : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 64 s. - brož.

Zákon o advokacii po novele č. 210/1999 Sb. : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 28 s. - brož.

Zákon o daních z příjmů po novele č. 170/1999 Sb. : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 80 s. - brož.

Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 20 s. - brož.

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu nebo právní zásady uznávané civilizovanými národy? / Roman David - Praha : Občanský institut, 1999. - 19 s. : il. - Brož.

Zákon o rodině a předpisy souvisící : podle stavu k 1.4.2000. / Milan Holub, Hana Nová - 4. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2000. - 679 s. - brož.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí : komentář. / Věra Novotná, Eva Burdová, František Brabenec - Praha : Linde, 2000. - 277 s. - brož.

Zákon o správě daní a poplatků : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 192 s. - brož.

Zákon o správních poplatcích : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 56 s. - brož.

Zákon o zaměstnanosti : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 30 s. + 1 příl. - brož.

Zbraně a taktika Waffen-SS / Stephen Hart, Russell Hart - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 192 s. : il., fot. - váz.

Živnostenský zákon : zák. č. 455/1991 Sb.. : zák. č. 159/1999 Sb., zák. č. 356/1999 Sb., zák. č. 358/1999 Sb.. - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 2000. - 25 s. - Brož.

Živnost a odborná praxe : prodej, dědění, konkurs. / Vladimír Brejcha - Praha : C.H. Beck, [2000]. - 69 s. - brož.

100 otázek a odpovědí o Evropské unii / Martin Maňák - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. - 84 s. : barev. il. - brož.

1. mechanizovaný prapor / [editor Jan Procházka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1999. - 1 složený list : il. - brož.

43. výsadkový mechanizovaný prapor / [editor Jaroslav Roušar] - Praha : Czech Republic Ministry of Defence - AVIS, 2000. - [2] s. : barev. il. - brož.


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist