Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (březen-duben) - E. Politika

za březen-duben 2001

Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století : teoretická a historická studie. / Alexej Mikulášek - Praha : Votobia, 2000. - 238 s. : il. - brož.

Bílé otrokyně : zločiny, které vešly do dějin. / Václav Pavel Borovička - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 255 s. - váz.

Bludovan - Bludov : Obecní úřad, 1999-. -
Cikáni pod hákovým křížem / Donald Kenrick, Grattan Puxon - 1. české vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Centre de recherches tsiganes, 2000. - 178 s. : il. - brož.

Co se vejde do života / Lumír Čivrný - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 2000. - 252 s. - váz.

Časové řady základních ukazatelů statistiky práce 1948-1999. / zpracovalo Samostatné oddělení statistiky zaměstnanosti a mezd ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 130 s. : tab. - brož.
Česká republika v hodnocení Evropské komise 2000. / odpovědná redaktorka Iva Weidenhofferová - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. - 174 s. : tab. - brož.

Česká televize - věc veřejná, aneb, Zápisky teroristovy / Libor Dvořák - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2001. - 131 s. : il. - brož.

České pohraničí se zřetelem na národnostní a sociálně-ekonomickou charakteristiku : 1919-1938. : (materiálová analýza). / Radim Prokop - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2000. - 57 s. : tab. - brož.

Český stranický systém 1890-1939 / Ladislav Cabada - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 100 s. - brož.

Češi v Bosně a Hercegovině : úvod do problematiky s výběrovou bibliografií. / [sestavil Zdeněk Uherek] - Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - 135 s. : tab. - brož.
Dekolonizace portugalské koloniální říše : historická motivace - specifika - průběh. / Jan Klíma - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 407 s. - brož.

Demokracie v Americe / Alexis de Tocqueville ; [z francouzského originálu přeložil Vladimír Jochman]. - Vyd. 2., v nakl. Academia 1.. - Praha : Academia, 2000. - 624 s. - váz.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 2000. Č. 6. / Václav Klaus ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. - 120 s. : tab., grafy. - brož.

Etnické a kulturní minority ve střední Evropě I : (základní problémy, Židé). / David Václavík - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 120 s. : il. - brož.

Evropa a její národy : ve znamení jednoty i různosti. / Krzystof Pomian - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2001. - 213 s. - brož.

Evropská unie a integrační procesy od A až do Z : výkladový slovník. / Bohumír Zlý - 2., dopl. a aktualiz. vyd. - Ostrava : Montanex, 2001. - 117 s. - brož.


Fenomén mezinárodního terorismu ve světle současného mezinárodního práva : dokumenty. Část 1. / Libor Lukášek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 346 s. - brož.

Fenomén mezinárodního terorismu ve světle současného mezinárodního práva : dokumenty. Část 2. / Libor Lukášek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - s. 347-632 - brož.

Geopolitika středoevropského prostoru : horizonty zahraniční politiky České republiky a Slovenské republiky. / Oskar Krejčí - 1. vyd. - Praha : Ekopress, 2000. - 318 s. : il. tab. - brož.

Gorgias / Platón ; [z řeckého originálu přeložil František Novotný]. - 4., opr. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 129 s. - brož.

Hledali spravedlivější svět I : od Luthera po Jeffersona. / Miloslav Ransdorf - [Praha] : Panok-Knight, 2000. - 253 s. : il. - brož.

Holandská současnost : politické strany a státní správa, zahraniční politika, hospodářství a doprava, politika vůči drogám a veřejné agresi, eutanazie--. / Miroslav Kabela - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 197 s., xvi s. obr. příl. : tab. - brož.

Horizonty [ne]svobody : političtí vězni okresu Náchod v letech 1948-1989. / Věra Vlčková - Náchod : Konfederace politických vězňů - okresní pobočka Náchod : Okresní úřad, 2000. - 417 s. : il. - brož.

Interview : 126 novinářských rozhovorů z práva z let 1997-2000. / Alexandr Kramer - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2001. - 378 s. : il. - váz.

Je na Marxu život? : postkomunistická střední Evropa bez ubrousku. / Benjamin Kuras - 1. vyd. - Praha : ELK : Formát, 2000. - 131 s. - ELK. Praha, váz.

John Fitzgerald Kennedy, Jacqueline Kennedyová / Alan Posener - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 89 s. - brož.

Josef Lux : muž se světlem v srdci. / Eva Rolečková - 1. vyd. - Praha : Gutenberg, 2000, dotisk. - 212 s. : il. - váz.

Kafkův proces a Švihova aféra / Bohumil Nuska, Jiří Pernes - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2000. - 231 s., viii s. obr. příl. : il. - brož.

Lidské rasy a rasismus v dějinách a v současnosti / Josef Wolf - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 223 s. : il. - brož.

Malá dohoda 1919-1938 : její hospodářské, politické a vojenské komponenty. / Zdeněk Sládek - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 297 s. : tab. - brož.

Místo OBSE v evropské bezpečnostní architektuře po první vlně rozšiřování NATO : Bratislava, 10. května 2000. : sborník úvodních vystoupení. / [Radek Khol ... et al.] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 31 s. - brož.

Nemoc století : komunismus, nacismus a holocaust. / Alain Besancon - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2000. - 95 s. - brož.


Nesmíte zapomenout : vzpomínky antifašistů břeclavského okresu. / vybrali a sestavili Emil Kordiovský a Jana Švecová - Znojmo : FPO, 2000. - 123 s. - brož.

Občanská společnost a regionální politika Evropské unie : [II. mezinárodní konference]. : sborník z mezinárodní konference Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. : [2.-3.11.2000 v Ústí nad Labem. / editor Helena Vomáčková] - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2000. - 427 s. : il., tab. - brož.

Ozbrojená opozice : studie k subverzívnímu terorismu. / Maxmilián Strmiska - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 86 s. - brož.

Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století : Uherské Hradiště, 17.-18.5.2000. : sborník příspěvků z mezinárodní konference. / [sestavila Blanka Rašticová] - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2000. - 319 s. - brož.

Poselství carských a císařských kurýrů : Řezno-Praha-Vídeň-Moskva, 15.-17. století. / [sestavila Světla Mathauserová] - Vyd. 1. - Praha : Česká koordinační rada Společnosti přátel národů východu : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. - 131 s. - Brož.

Poslové obětí : z Terezína do Terezína se zastávkou v Osvětimi-Březince a Schwarzheide. / Pavel Stránský - Praha : Terezínská iniciativa, 1999. - 70 s. : il. - brož.

První kroky svobody : (Podkarpatská Rus - 1918-1920). / Jaromír Hořec - Praha : Česká expedice, 1999. - 90 s. - brož.

První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci : sestavil Hans Mommsen ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Matice Moravská, 2000. - 272 s. - brož.

Příručka pro hodnocení návrhů projektů / Tasilo Prnka - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2000. - 77 s. : tab. + 1 CD. - brož.

Ráj i peklo / František Heřman - Vyd. 1. - Zlín : Atelier IM, 2000. - 163 s. : il. - brož.

Rámcové programy EU v oblasti výzkumu a vývoje : základní informace. / [odborná redakce Tasilo Prnka] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2000. - 23 s. : il., tab. - brož.

Regionální politika a management regionů, obcí a měst / Stanislav Adamčík - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 133 s. : tab. - brož.

Region Věrovany 65. Štvanice / [Gustav Vožda] - Věrovany : Jaroslav Krempl, 2000. - 14 s. : il., fot. + 1 příl. - Brož.

Securitas imperii : sborník k problematice bezpečnostních služeb. 6. 3. Denní situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989 / [editor Patrik Benda] - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2000. - s. 809-1256 - brož.


Sekularismus jako státem uložená povinnost / Jean Bethke Elshtain - Praha : Občanský institut, 2000. - 15 s. - Brož.


Spiknutí mocných s.r.o. / Jitka Lenková - 1. vyd. - Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2000. - 161 s., obr. příl. - brož.

Společnost v přerodu : Češi ve 20. století. : sborník referátů z cyklické konference Demokracie 2000. / redaktor Vratislav Doubek - 1. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2000. - 319 s. - brož.

Stalin na vrcholu moci : revoluce shora 1928-41. / Robert C. Tucker - 1. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 2000. - 751 s., [24] s. obr. příl. - váz.

Stát, prostor, politika : vybrané otázky politické geografie. / (editoři) Petr Jehlička, Jiří Tomeš, Petr Daněk - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 274 s. : tab. - brož.

Studia polonijne T. 19. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. - 214 s. - brož.

Svědomí a odvaha : zachránci Židů za holocaustu. / Eva Fogelmanová - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 283 s. - váz.

Špioni, které miluji i nenávidím / Michail Ljubimov ; [z ruského originálu přeložil Josef Orel]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2001. - 471 s., xvi s. obr. příl. : il. - váz.

Tak pravil Michal Simkanič místopředseda České pravice : nebát se a nekrást. / Petr Jüngling - Praha : Votobia, 2001. - 141 s. : il. - brož.

Tak pravil Miloš Zeman, aneb, Prognostikovo pozdní odpoledne / Petr Jüngling, Petr Žantovský - Praha : Votobia, 2001. - 139 s. - brož.

Terezínské studie a dokumenty 2000. / editoři Miroslav Kárný, Eva Lorencová - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 389 s. : il., fot., tab., grafy. - váz.

Těšínský konflikt : dramatické okamžiky česko-polských vztahů. / Lubomír Kubík - Olomouc : Votobia, 2001. - 133 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Theresienstädter Studien und Dokumente 2000. / herausgeber Miroslav Kárný, Raimund Kemper, Martin Niklas - Vyd. 1. - Prag : Academia, 2000. - 364 s. : il., fot. - váz.

Totalitní světovláda / Martin Herzán - Vyd. 1. - Třebíč : Mezinárodní komise svědomí, 2000. - 174 s. - brož.

Tvorba a analýza zahraniční politiky / Petr Drulák, Radka Druláková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 131 s. - brož.

Úvod do zdravotní politiky, ekonomiky a sociologie zdravotnictví / Ivan Gladkij - 2., nezm. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 177 s. : il., tab. - brož.


Velký slovník zkratek Evropské unie / Jiří Elman - Praha : East West Publishing Company : East Publishing, 2000. - vii, 977, 20 s. - váz.


Vláda a prezident : období pražského jara (prosinec - srpen 1968). / Ondřej Felcman a kol. - 1. vyd. - PrahaBrno : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Doplněk, 2000. - 501 s. : tab. - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha ; brož.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky : volební obvod č. 62 Prostějov. : 12. listopad 2000. : 19. listopad 2000. / [zpracovala] Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2000. - 53 s. : tab. - brož.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky : volební obvod č. 65 Šumperk. : 12. listopad 2000. : 19. listopad 2000. / [zpracovala] Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2000. - 46 s. : tab. - brož.

Vůdcovská tajemství profesionálního válečníka : jak uspět nejen v boji. / Richard Marcinko - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 102 s. - váz.

Vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici : sborník statí. / František Zich - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - 271 s. : il. - brož.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 12. 11. 2000 : Karlovarský kraj. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Karlovy Vary - Karlovy Vary : Český statistický úřad, 2000. - 46 s. : tab. - brož.
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 12. 11. 2000 : Královéhradecký kraj. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Hradec Králové - Hradec Králové : Český statistický úřad, 2000. - 46 s. : tab. - brož.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 12. 11. 2000 : Olomoucký kraj. / [zpracovala] Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2000. - 180 s. : tab. - brož.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 12. 11. 2000 : Olomoucký kraj. : okres Jeseník. / [zpracovala] Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2000. - 24 s. : tab. - brož.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 12. 11. 2000 : Olomoucký kraj. : okres Olomouc. / [zpracovala] Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2000. - 59 s. : tab. - brož.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 12. 11. 2000 : Olomoucký kraj. : okres Prostějov. / [zpracovala] Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2000. - 48 s. : tab. - brož.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 12. 11. 2000 : Olomoucký kraj. : okres Přerov. / [zpracovala] Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2000. - 51 s. : tab. - brož.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 12. 11. 2000 : Olomoucký kraj. : okres Šumperk. / [zpracovala] Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2000. - 47 s. : tab. - brož.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 12. 11. 2000 : středočeský kraj. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ Praha - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 51 s. : il., tab. - brož.


Výzkum postojů obyvatelstva po volbách do krajských zastupitelstev v České republice 2000 : pracovní text. / Pavel Machonin - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2000. - 33 s. : tab. - brož.
Vzdělání - klíč ke změně společenské pozice romské komunity / [redakce Vladislava Heřmanová, Stanislav Navrátil] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 89 s. - brož.

Vznik ČSR 1918 a Podkarpatská Rus : (sborník z mezinárodní konference v Praze). / [uspořádal Miroslav Balcar] - Praha : Česká expedice, 1999. - 141 s. - brož.

Vznik Třetí internacionály / Miloš Hájek, Hana Mejdrová - Vyd. 1. (české) - Praha : Karolinum, 2000. - 491 s. - brož.

Vzorová smlouva pro výzkumné projekty EU / Tasilo Prnka - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2000. - 57 s. - brož.

Wspólczesny konserwatyzm polityczny w Polsce (1989-1998) / Konrad Wandowicz - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 238 s. - brož.

Západní, východní a střední Evropa jako kulturní a politické pojmy / M. Havelka, L. Cabada - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 147 s. - brož.

Zur Strategie der PLO 1964 bis 1994 : zwischen bewaffnetem Kampf und Diplomatie, zwischen Gesamtstaat und Teilstaat. / Wafa' Starke - , 2000. - 198 s., příl. : il. - Brož.

Z politologiczno-historycznych badan nad najnowszymi dziejami Dolnego Slaska po II. wojnie swiatowej / pod redakcja Czeslawa Lewandowskiego, Barbary Rogowskiej - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 175 s. : tab. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist