Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

K o m e n t á ř k rozboru činnosti veřejných knihoven severní Moravy (bez VK Olomouc a Ostrava) v roce 1992

PhDr. Milena Slaninová

Na severní Moravě poskytovalo v roce 1992 knihovnické služby 122 veřejných knihoven s 928 pobočkami. Proti roku 1991 se zvýšil celkový počet o 4 knihovny (3 pobočky okr. Nový Jičín přešly pod přímé řízení obecních úřadů, v okr. Přerov pak MěK Hranice se osamostatnila z celookresního integrovaného systému a přešla pod přímé řízení městského úřadu), zrušeno bylo 23 poboček hlavně z důvodů nízkého využívání těchto knihoven obyvateli (okr. Šumperk), resp. pro vyšší nájmy a nízkou návštěvnost některé městské pobočky (např. Olomouc, Vsetín, Havířov, Frýdek-Místek). Nově byla otevřena pobočka v sídle Regionální knihovny v Karviné - antikvariát a informační pracoviště.

KNIHOVNÍ FOND

K 31. 12. 1992 bylo v knihovnách zaevidováno 6 783 295 knihovních jednotek, z tohoto počtu je 140 724 ostatních dokumentů. V sumě přírůstku a úbytku knihovního fondu se projevil pohyb KP při vyčlenění 1 městské a 3 místních knihoven z celookresních systémů. Proti roku 1991 vzrostl skutečný počet získaných svazků v jednotlivých okresech o necelá 3% a činí 174 464 knihovních jednotek. Celková dotace na nákup knihovních fondů byla o 297 566 Kčs vyšší než v roce předcházejícím a dosáhla částky 9 700 129 Kčs. Vzhledem k tomu, že knihovy ve svých komentářích uvádějí, že část nákupu fondů byla kryta z darů sponzorů a příznivců knihoven, nedá se říci, že celá částka, za kterou byly fondy nakupovány, byla jen dotace nadřízených orgánů.

Dotace na nákup knihovních fondů v okresech v přepočtu na 1 obyvatele

Okres 1991 1992
Bruntál 4,40 3,92
Frýdek-Mistek 5,01 6,53
Karviná 4,74 4,30
Nový Jičín 5,53 5,36
Olomouc 4,19 4,37
Opava 5,51 4,96
Ostrava 2,31 3,02
Přerov 5,96 6,83
Šumperk 6,23 4,24
Vsetín 6,82 7,92

Průměrná dotace na nákup knihovních fondů byla v přepočtu na 1 obyvatele 4,92 Kčs (v r. 1991 - 4,78 Kčs). Z celkové dotace bylo vyčleněno na nákup časopisů 2 708 83O Kčs, tj. o 322 355 Kčs méně, než v roce 1991. Vzhledem ke značnému poklesu finanční částky určené na nákup časopisů a zároveň k vyšším cenám časopisů a novin bylo za tuto částku nakoupeno pouze 10 419 titulů, což je o 2 401 titulů méně, než v roce 1991.

Počet knihovních jednotek v přepočtu na 1 obyvatele opět nepatrně poklesl na 3,44 kn. j. (v roce 1991 - 3,51 kn. j.). Největší fondy v poměru počtu obyvatel vykazují opět okresy Olomouc a Vsetín, nejnižší pak okresy Ostrava a Karviná (2,57 resp. 2,93 kn. j.). Struktura fondů byla stejně jako v minulých letech orientována na rychlejší růst knižních fondů pro děti.

VÝPŮJČKY

V knihovnách bylo zaevidováno 10 151 791 výpůjček knihovních jednotek, tj. o 274 O49 výpůjček méně než v r. 1991. Oproti roku 1991 (pokles cca o 3 miliony proti r. 1990) je zřejmé, že se situace stabilizovala a pokles není již tak dramatický, jako v roce předcházejícím. Na jednoho obyvatele připadá 5,09 výpůjček knih a časopisů (v r. 1991 - 5,25). V některých okresech došlo už i k nárůstu (Přerov, Ostrava). Průměrný počet knih a časopisů půjčených jedním čtenářem vzrostl ve všech okresech jak u dospělých čtenářů - 40,96 sv. (36,39 v r. 1991), tak i u dětí -31,79 (28.33 v r. 1991). Počet výpůjček periodik na 1 čtenáře činil 9,80, počet čtenářů na 1 exemplář periodik pak 23,88.

ČTENÁŘI

Služeb knihoven využívalo 248 834 čtenářů, tj. 14,25% obyvatel. Bylo zaregistrováno o 34 825 čtenářů méně než v roce 1991, pokles byl zaznamenán jak u kategorie dospělých čtenářů, tak i u dětí do 14 let. Nejvíce čtenářů z počtu obyvatel zůstává v okresech Vsetín - 15,26% a Šumperk - 14,23%. Pokles čtenářů souvisí vesměs s orientací potencionálních uživatelů knihoven na jiné aktivity, s využíváním jedné "rodinné" legitimace v souvislosti s vybíráním registračních poplatků, se zvýšením sankčních poplatků, s nástupem slabších populačních ročníků a v neposlední řadě i s nedostatkem finančních prostředků na nákup literatury, které podstatně snižují možnost přístupu k novinkám a žádané literatuře vůbec. Z celkového počtu čtenářů je 94 297 dětí (38,O5). Nejvíce dětí z počtu obyvatel do 14 let navštěvuje knihovny okresů Opava a Vsetín. Návštěvnost v roce 1992 opět poněkud poklesla. Knihovny zaevidovaly o 119 780 návštěvníků méně.

KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKCE PRO ČTENÁŘE

Počet kulturně výchovných akcí pro čtenáře proti roku 1991 mírně vzrostl, bylo jich uskutečněno 11 375 (11.335 v r. 1991). Kolektivní formy byly využívány především v práci s dětmi v dětských odděleních, pravidelně probíhaly lekce knihovnicko-informatické výchovy na základních a středních školách. Cykly pro děti předškolního věku byly využívány mateřskými školami. Knihovny nabídly uživatelům široké spektrum akcí jak pro děti a mládež, tak pro dospělé. Nejaktivnějšími knihovnami v této oblasti byly knihovny okresů Karviná, Vsetín, Ostrava a Šumperk.

ŘÍDÍCÍ, KONTROLNÍ A METODICKÁ ČINNOST

V rámci těchto činností vykonali pracovníci okresních, městských a střediskových knihoven 4 999 návštěv. Na tomto úseku práce došlo ke změně metodické práce proti jejímu původnímu pojetí. Vedoucí pracovníci knihoven se přímo podíleli na řešení problémových okruhů v knihovnách, na obecních úřadech a při navazování kontaktů se sponzory a příznivci knihoven. Jinak byla řídící a kontrolní činnost zaměřena na běžné problémy knihoven (knih. technika, revize KF, estetizace prostředí knihoven atp.).

EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Ediční a publikační činnost knihoven reagovala na nové oblasti zájmů uživatelů. Byly vydávány soupisy literatury a časopiseckých článků k tématům Marketing, Management, Podnikání, Cestovní ruch atd. Pozornost knihoven se zaměřila na propagaci knihoven v místním a regionálním tisku, na zveřejňování nových přírůstků, na informační materiály k regionálním osobnostem atp.

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN

Nákup nové techniky do knihoven (počítače, faxy atp.) zvýšil nároky na pracovníky, kteří v průběhu roku absolvovali mnohá školení zaměřená na práci s touto technikou. Pracovníci knihoven se v rámci možností jednotlivých knihoven zúčastňovali seminářů a porad, které byly organizovány SVK v Ostravě, NIS, NK v Praze. Mnohé knihovny organizovaly pro své pracovníky exkurze do českých i zahraničních knihoven.

Celostátní akce:

- Knihovnický týden. Téma: Knihovna pro čtenáře.
 Rožnov pod Radhoštěm, červen, účast 37 knihovníků z ČSFR

Semináře:

- Současná situace v knihovnictví na Slovensku, příprava knihovnického zákona.
 Přednáška dr. Vlasty Kalinové z Nár. knižnice v Bratislavě.
 Ve spolupráci s oblastní pobočkou SKIP. Účast: 74

- Využití personálního počítače jako terminálové stanice.
 Pro ředitele a ekonomy okresních knihoven.
 Referující: ing. Martin Černík - NH Ostrava. Účast: 19

- Předvedení programu krajské statistiky na PC.
 Výklad ing. Prchalová, SVK Ostrava. Účast: 12

- Koncepce věřejných informačních služeb v ČR.
 Přednáška dr. M. Matoušové (min. pro hospodářský rozvoj, Praha).
 Ve spolupráci s pobočkou SKIP. Účast: 69

- Seminář pro pracovníky hudebních oddělení veřejných knihoven.
 Havířov, prosinec. Účast: 7.

- Instruktáž ke mzdovým otázkám pro knihovníky veřejných knihoven Jm a Sm kraje.
 Referent: H. Skálová - MK ČR. Olomouc, březen. Účast: 48.

Porady:

 • Pro vedoucí pracovníky ODZKF k problematice doplňování knihovních fondů a krajské katalogizaci. Duben, účast 16.
 • Ředitelů okresních knihoven k aktuálním otázkám řízení a financování knihoven. Duben, účast 14.
 • Ředitelů samostatných městských knihoven. Květen, účast 5.
 • Ředitelů a vedoucích ekonomů okresních knihoven k zavádění nového platového výnosu. Červen, účast 19.
 • Ředitelů okresních a samostatných městských knihoven. Prosinec, účast 12.

Kursy:

- Základní knihovnický kurs - zahájení listopad. 30 účastníků.
 Přednášky a zkoušky zajišťují pracovníci SVK Os.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist