Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

PROBLEMATIKA ZÁMECKÝCH KNIHOVEN

PhDr. Romana Smékalová

Problematika zámeckých knihoven je velmi rozsáhlá. Dalo by se o ní dlouho hovořit.

Chci se ve svém referátu věnovat oblastem, které jsou nyní pro naše pracoviště zámeckých knihoven Památkového ústavu Brno aktuální. Jsou to dva okruhy problémů. Pro zjednodušení je nazvěme Restituce a Archiválie.

1. Restituce

U nás se tento problém týká zámecké knihovny v Boskovicích. Není ojedinělý, ale má určitou specifiku.

Fond zámecké knihovny Boskovice obsahuje 11 704 sv. knih. Přípis, na jehož základě uplatnila rodina Mensdorf-Poully prostřednictvím svého právního zástupce restituční nárok na vrácení zámecké knihovny, hovoří však pouze o 8 350 sv. knih. Tento počet byl rodině vrácen.

Uvedené skutečnosti vytvářejí jakousi iluzivní představu dvou vlastníků zámeckého fondu, rodiny Mensdorf- Poully a Památkového ústavu Brno.

Základ problému tkví v poválečné éře vytváření tzv. svozových knihoven svážením fondů knihoven hradů a zámků, které nadále měly sloužit jiným účelům a také jako internát, školy, či domovy důchodců, na objekty, které byly prohlášeny za státní hrady a zámky s návštěvnickou trasou, a knihoven tzv. kmenových.

V Boskovicích větší část zámku sloužila jiným účelům, také jako internát. V menší části dožíval starý pan hrabě Mensdorf-Poully v malém vyhrazeném bytě (zemřel v r. 1973), ve zbytku byla tzv. historická expozice s návštěvnickou trasou.

Vzhledem k tomu, že většina zámku sloužila jiným účelům, figurovala zámecká knihovna Boskovice jako svozová a jako taková byla převezena na zámek Lysice. Tam však bylo převezeno pouze 8 350 sv. knih. Zbytek zůstal v oněch menších prostorách Boskovického zámku, které nesloužily jiným účelům.

Bývalé Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, dnes Památkový ústav Brno, usilovalo o to, aby se staly Boskovice zámkem interiérovým s návštěvnickou trasou. Po dlouhých jednáních a vystěhování internátu byl do Boskovic vrácen onen již zmíněný počet svazků knih zámecké knihovny z Lysic a v 70. letech instalován jako knihovna kmenová, v nově vytvořené zámecké expozici. (Lokální katalog zámecké knihovny je z r. 1975.)

Nynější situace hrozí, že fond zámecké knihovny bude roztržen.

Stanovisko našeho odborného pracoviště k této problematice je jednoznačné. Zámecká knihovna Boskovice je jeden historicky vzniklý celek, který má své opodstatnění jako takový. Navíc je od 28. 5. 1991 vyhlášen za kulturní památku. Stejné stanovisko zaujímá i náš metodický orgán, jímž je oddělení zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea.

Stanovisko památkové se shoduje s naším stanoviskem. Bere zámeckou knihovnu jako historicky vzniklý celek, který je kulturní památkou a nemá se tříštit.

Stanovisko Památkového ústavu v současné době se dá charakterizovat takto: je třeba hledat právní cesty, jak uchovat fond v celistvosti. Jednání tedy dále pokračují.

2. Archiválie

Moravský zemský archiv Brno se obrátil na Památkový ústav Brno s žádostí o vydání archivního materiálu, který po převodu archiválií do státních oblastních archivů z historických objektů na základě tehdejšího archivního zákona zůstal dosud na těchto objektech.

Po složitých cestách dospělo jednání mezi naším ústavem a Moravským zemským archivem k návrhu smlouvy, která bude uzavřena mezi oběma institucemi. Návrh smlouvy řeší spolupráci na zpracování a způsob badatelského využívání archiválií tzv. rodinných archivů.

Podle této smlouvy by zůstaly archiválie, uložené na památkových objektech, nadále ve správě těchto objektů. Podle našeho mínění smlouva lépe odpovídá skutečnosti památkového pohledu na věc, neboť archiválie patří svým způsobem k místu svého vzniku, tedy k památkovému objektu, v němž byly uloženy ponejvíce právě v knihovně. Mnohé z nich, zejména fotografie, jsou velmi cenným dokumentačním materiálem k historii rodu i objektu, zatímco uloženy v archivu by měly spíše charakter dobového koloritu. V této věci se bude nadále jednat.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist