Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

BYL ROK 1995 PRVNÍM "LÉTEM HUBENÝM"?

Zamyšlení nad přírůstkem fondu VKOL v r. 1995

PhDr. Helena Veličková

Když jsme se začátkem roku 1995 ohlíželi za přírůstkem 1994, měli jsme radost z mimořádně bohaté žně, která byla vyvrcholením řady několika úspěšných let. Počínaje rokem 1991 do fondu VKOL přicházely velmi cenné knihy hlavně prostřednictvím nákupu ze zahraničí, ale i dary z nadací a významných solventních institucí.

V roce 1995 byl nákup zahraniční literatury značně snížen. Důvodem byla dostavba nové budovy v Ostružnické ulici a celková rekonstrukce původní budovy na Bezručově ulici. Stavby pohltily značné investice a na vybavení bylo nutno věnovat i nemalou část peněz, za které by se jinak pořídily knihy z ciziny. Rovněž zahraničních dárců knih ubylo, jedinou stálicí zůstal Goethe Institut v Mnichově.

Z tohoto hlediska byl skutečně rok 1995 - užijeme-li biblického přirovnání - prvním "létem hubeným", které následovalo po "létech tučných". Prvním, ale nejspíš ne posledním létem, protože stavby v VKOL budou ještě letos a snad i napřesrok pokračovat v podobě tzv. dvorní vestavby, kde má být mimo jiné založeno hudební oddělení.

Hlavní přírůstkový seznam v r. 1995 zaznamenal nárůst o 17.389 svazků, což je téměř o 3 tisíce méně než předchozího roku. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci staré budovy VKOL se totiž oddělení doplňování fondů stěhovalo do vyšších pater, dlouhodobě byla odpojena automatická linka zpracování a úsek časopisů byl přesunut na detašované pracoviště mimo budovu knihovny.

Hlavní přírůstek zahrnuje především povinné výtisky podílem 58 procent (10.235 sv.). Proti roku předchozímu je to o 1.135 svazků méně. Kromě zmíněných organizačních těžkostí se na poklesu trochu odrazilo i to, že končila platnost zákona o neperiodických publikacích a některá nakladatelství si neuvědomovala, že povinnost zasílat povinný výtisk podle starého zákona trvá tak dlouho, než vstoupí v platnost zákon nový (tj. do 31.12.1995). V druhé polovině roku se podařilo zajistit jejich plynulý přísun pomocí počítačové evidence nově vzniklých a zaniklých nakladatelství a distribučních firem. Neobešlo se to bez urgencí, upomínek, telefonátů i osobních jednání.

Vzhledem k tomu, že rekonstrukční práce si vyžádaly velké finanční náklady, položka na nákup zahraniční literatury byla převedena na krytí mimořádných investičních výdajů. V roce 1995 knihovna hradila pouze fakturovanou literaturu ze zahraničí, objednanou v roce 1994 podle požadavků odborné čtenářské veřejnosti, a kontinuační zásilky: Advances, Environmental, Chemical, Physical, Human, Optical, Computer, Literature, Encyclopedia, Annual, Bibliographie, Verzeichnis, Reallexikon aj. Obrovský vzestup zaznamenaly ceny předplatného na periodika, což velmi ztížilo finanční situaci knihovny.

Nejhodnotnější zakoupenou zahraniční publikací je bezesporu 20tisvazková McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology, získaná prostřednictvím pražské firmy INTES. Jde již o 7. vydání (1992, 1. vydání bylo 1960), přičemž pravidelně opakovaná vydání jsou vždy krokem k poskytnutí nejnovějších informací. Ze 3 000 autorů hesel je pro toto vydání 200 nových. Vesměs jde o vědce mezinárodně uznávané, 21 z nich jsou nositelé Nobelovy ceny. Předností této americké encyklopedie je tedy velmi zaručená spolehlivost, po anglicku "autoritativnost" informací, které pokrývají všechna myslitelná odvětví vědy a průmyslu.

Tematický záběr encyklopedie je velkorysý a kromě vysloveně humanitních oborů ("science" označuje spíše přírodní vědu) zde najdeme skutečně ledacos. Zalistujeme-li namátkou v prvním dílu, narazíme na tak různorodá hesla, jako jsou Adrenal cortex, Air navigation, Alpaca, Ampére's law, Animal evolution... Ke zřetelnosti informací přispívají ilustrace (celkem 13 000), provedené střídmě ve 2 barvách, ale i plně barevné fotografie a stovky nezbytných grafů, nákresů, schémat, tabulek atd. Encyklopedie bude čtenářům VKOL zpřístupněna v hlavní studovně.

Mezinárodní výměna v r. 1995 přinesla do VKOL 1.330 svazků. K našim nejvýznamnějším partnerům patří státní, univerzitní a zemské knihovny v Německu, Anglii, Polsku, SNS, USA, Rakousku, Holandsku a Francii. Největší počet knih pocházel z Německa (1.210 sv.).

Je potěšitelné, že partneři z Ruska, Ukrajiny aj. vesměs akceptovali dopis VKOL s návrhem zintenzívnit a zkvalitnit spolupráci a v roce 1995 nám poslali solidní nejnovější lékařskou a přírodovědeckou literaturu v celkovém počtu asi 200 svazků, takže oproti roku 1994 mezinárodní výměna se zeměmi bývalého SSSR vzrostla o 58 procent.

Počet darovaných knih v r. 1995 poněkud klesl, a to na 942 svazků (oproti 2.117 sv. v r. 1994). Stává se dobrou tradicí, že již potřetí VKOL obdržela zásilku cca 600 svazků knih od Goethe Institutu v Mnichově a od vzdělávací nadace INTES NATIONES v Bonnu. Jsou to převážně učebnice němčiny, německá klasická literatura, současná próza a literární věda, video- a audiokazety, které s oblibou využívají čtenáři v nově zařízené studovně německé literatury. Goethe Institut zřizuje takové speciální studovny postupně v bývalých socialistických zemích Evropy, nejčastěji v hlavních městech nebo sídlech velkých vědeckých či univerzitních knihoven (např. v Maďarsku je to Budapešť, v Polsku Varšava, Poznaň a Štětín, na Slovensku Banská Bystrica a Košice, v ČR Olomouc zatím jako jediná). Pro město Olomouc je německá studovna cenným článkem v mozaice cizojazyčných knihoven, do které patří ještě Francouzská, Rakouská a Britská knihovna se sídlem na Univerzitě Palackého.

Nejnovější informace o vývoji vědy a kultury v zahraničí vždy přinášely časopisy. Nákup zahraničních časopiseckých titulů činil v r. 1995 327 (oproti 349 v r. 1994). VKOL zredukovala tento nákup proto, že část časopisů nám nyní zasílá Goethe Institut v rámci mezivládní dohody o kulturní spolupráci mezi SRN a ČR. Stále se jeví problematickým odebírání časopisů ze Slovenska, kde dochází k velkému zpožďování. Zanikla řada periodik v zemích bývalého SNS a na Balkáně. Výměnou VKOL získala 259 titulů periodik.

V celé ČR stále probíhá proces likvidace a vzniku vydavatelských firem. Úsek časopisů zaevidoval 219 nových titulů povinného výtisku při současném zániku 40 titulů PV. (Pro srovnání - v r. 1994 zaniklo 210 titulů.)

Proces vzniku a vývoje nakladatelských domů je snad už méně živelný a krystalizuje se o něco zřetelněji, všímáme-li si knižního povinného výtisku. Dosud býval povinný výtisk celkem samozřejmým přírůstkem ve všech českých vědeckých knihovnách. Od 1. ledna letošního roku tomu tak není -nakladatelé zasílají pouze 2 výtisky do NK Praha, jeden do MZK Brno a jeden do VK Olomouc. Obrázek o kompletní české knižní produkci od r. 1996 si budou moci udělat hlavně knihovníci v těchto třech knihovnách - a případná analýza přírůstků povinného výtisku bude pak jistě o to zajímavější pro ostatní knihovníky.

Ačkoliv je rok 1995 ještě rokem platnosti starého zákona o neperiodických publikacích, chtěla bych se složení povinného výtisku přece jen trochu podrobněji věnovat. Loni jsem se v hodnocení přírůstku zaměřila na knihy zahraniční provenience a bibliofilie - tedy tituly, které pravděpodobně nebudou stejné v jiných vědeckých knihovnách, nebo jen náhodně či ojediněle. Když se však ohlédneme za přírůstkem 1995, je těžké povinné výtisky jen tak přehlédnout a shrnout do jedné či dvou vět. Myslím totiž, že zde dochází k výraznému posunu z kvantity ke kvalitě. Musíme už konstatovat jako danost založení některých nových tradic, které tu řadu let chyběly: namísto cizích nakladatelů je to hned několik českých, kteří dokázali (s pomocí zahraničí, ale často i bez pomoci) vydat či pravidelně vydávat literaturu světové úrovně, a to jak obsahem, tak typografickou a výtvarnou úpravou.

Jak se dá předpokládat, nejvíce nakladatelských domů vydávajících takovéto knihy má sídlo v Praze; je to např. Ikar, který vydal mj. velký ediční celek Průvodce přírodou s tituly jako Minerály, Stromy, Houby aj. Kvalita ilustrací a věrnost fotografií přírodním předlohám je až neuvěřitelná. Podobné zaměření, i když v provedení pro mladší čtenáře, má v nakladatelství Slovart Praha (popř. Bratislava) edice Zvídavý pozorovatel. Slovart vydal v r. 1995 hned několik vědecko-populárních knih a atlasů, které VKOL (vzhledem k jejich reprezentativní úpravě) využila i pro mezinárodní výměnu. Knihy špičkové úrovně vydává rovněž Fortuna Print, jejíž Kronika lidstva z r. 1992 se stala samozřejmou součástí i mnoha českých soukromých knihoven. V roce 1995 VKOL zařadila do fondu Kroniku medicíny, Kroniku filmu, dále knihy edice Vidět-poznat-vědět, zaměřené geograficko-historicky (příkladem za všechny je Lexikon zemí, jehož podrobné mapy a přehledné informace jsou dotaženy do nejžhavější současnosti) aj. Sympatická jsou paralelní vydání v češtině a slovenštině, která výše jmenovaná nakladatelství s oblibou vydávají. Dílem česko-slovenské spolupráce bývají i např. pohádky (Cínový vojáček a jiné pohádky, Cínový vojačik a iné rozprávky), nejen naučné knihy pro děti a mládež.

Komerčně riskantním, nicméně velkolepým počinem bylo přeložení z angličtiny a vydání knihy Zaniklé světy: Velký atlas archeologie, a to v nakladatelství Baset Praha. Její exkluzivita nespočívá ani tak v textové části, která je poměrně krátká a nejde do podrobností, ale ve vyobrazeních modelů pravěkých a starověkých míst, měst a sídlišť, ve výběru a reprodukcích objektů i předmětů denní potřeby, charakteristických pro jednotlivé civilizace. Cena knihy je však vysoká ve srovnání např. s Kronikou lidstva, jejíž vydání bylo zřejmě německou stranou výrazněji sponzorováno.

Méně výpravné, zato však praktické a českému podnikatelskému prostředí jistě velmi prospěšné jsou publikace vydávané nakladatelstvím Management Press. Kromě obsáhlejších příruček se širším záběrem (Macmillanův slovník podnikání a managementu) vydává spoustu vtipně volených drobných knížek zaměřených na konkrétní profese a jejich problémy (Roger, C.: Jak dobře vést svou vlastní prodejnu; Ury, W.: Jak překonat nesouhlas; Hammer, M.-Champy, J.: Reengineering - radikální proměna firmy).

Zájem českých čtenářů zřejmě přitahují knihy o tajemstvích přírody, lidských kulturách minulosti i současnosti. Pražský Reader's Digest Výběr se svou edicí Velké záhady minulosti, podobně nakladatelství Dialog v Liberci s velkým edičním celkem Největší záhady světa jsou toho dokladem. Tituly jako Vzpomínka na Atlantidu, Žil jsem s mimozemšťany či Nejsme sami ve vesmíru jsou jistě čtenářsky přitažlivé, a přesto nejde o knihy vysloveně komerční. Bezesporu je prospěšné dát současnému čtenáři co nejkonkrétnější povědomí o možnosti existence a zániku lidských civilizací, a to i v jiných časových a prostorových souřadnicích, než je "tady" a "teď".

Dialog v Liberci není jediným dokladem toho, že velká a významná nakladatelství vznikají v České republice i mimo hlavní centra. Město Olomouc dalo před několika lety vzniknout několika novým nakladatelstvím, z nichž Votobia svým věhlasem překročila už hranice regionu a dává najevo, že chce jít náročnou cestou vydavatele vysoce kvalitní filozofické, odborné a umělecké literatury. Knihy z Votobie, které loni přibyly do fondu VKOL, by vydaly na dlouhý seznam, z něhož oku kultivovaného, zasvěceného čtenáře září slavná jména a lákavé tituly jeden víc než druhý. Obdivuhodné je zejména množství vynikající filozoficko-náboženské literatury - jmenujme alespoň Wattsovu Cestu zenu, která ční vysoko nad dnešní záplavou populárních knížek o orientálních náboženstvích a duchovních kulturách. Kromě slavných západních filozofů (Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche) a orientálních myslitelů (R. Thákur, Wu Ťing-c') věnuje Votobia nemalou pozornost i domácím tvůrcům - zejména v edici Malá díla, kde vydává dosud málo známé či vůbec nezveřejněné malé klenoty literatury a umění ilustrace: Kubišta, B.: Úvahy; Máchal, J.: Bájesloví slovanské; Klíma, L.: Traktáty a diktáty. Ze světových autorů v této edici zaujmou zejména Seneca: Vychovatel a utěšitel; Wilde, O.: Intence, Yeats, W.B.: Eseje atd.

Knihy o umění a výrazných osobnostech jsou většinou překlady (Dalí, S.: Deník génia; Nadeau, M.: Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty; Perruchot, H.: Život Vincenta van Gogha; Schiller, F.: Estetická výchova). Loni však Votobia vydala i tituly od českých autorů, např. Mezihorák, F.-Skoupá, D.: Encyklopedie velkých Evropanů.

Pokud jde o beletrii, Votobia kromě vydávání světových autorů (H. Miller, E. Pound, J. Clavel, R. Rigby) se významně zasloužila o publicitu českých spisovatelů a básníků, kteří v minulém režimu byli našim čtenářům téměř neznámí - zejména Jakub Deml (Podzimní sen; Ptačí budky; Olič, J.: Čtení o Jakubu Demlovi).

Shrneme-li celkový dojem z naší krátké přehlídky povinných výtisků, které v r. 1995 přišly do VKOL, jaksi se vtírá staré známé úsloví, že všechno zlé je i k něčemu dobré: dříve jsme se povinným výtiskem moc nezabývali, protože pozornost lákaly hlavně drahé a obsáhlé knihy z ciziny. Teprve teď, když v důsledku omezeného nákupu ze zahraničí není tolik co obdivovat, pohlížíme jakoby náhradou na knihy vydané v České republice a s překvapením zjišťujeme, že máme na co být hrdí.

Byl tedy rok 1995 pro přírůstek VKOL "hubeným létem"? Vidíme, že hlavním měřítkem "tučnosti" či "hubenosti" let nemusí už být cizí knižní produkce. Zjišťujeme, že v Čechách a na Moravě už nejsme zdaleka tak zaostalí, jak tomu bývalo, že knižní trh i knihovny se plní nejen tzv. čtivem, ale i hojnou kvalitní odbornou a krásnou literaturou, kde sice dosud převažují překlady, ale přibývá i moderních děl , pocházejících od českých odborníků a literárních tvůrců. A tak si myslím, že nerozdávám těšínská jablíčka, když soudím, že duchovní bohatství soustředěné v VKOL v r. 1995 není nejspíš skromnější než v letech předchozích. Dokonce půjdu ještě dál ve svém optimismu - myslím, že snad je ještě větší o poznání nás, českých knihovníků (a na tom jsem se shodla i s dalšími kolegy), že i u nás domácí může být stejně dobré jako cizí, ba dokonce mnohdy i lepší.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist