Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

PRŮZKUM KNIHOVNY KLÁŠTERA FRANTIŠKÁNŮ PROVEDENÝ STUDENTY Z LITOMYŠLE

Libor Kodym

Škola restaurování a konzervačních technik v Litomyšli vznikla v roce 1993 jako pomaturitní tříleté studium a byla zařazena do sítě škol MKMT ČR. Jejím zřizovatelem je nadace Paseka, založená nakladatelem Ladislavem Horáčkem.

V roce 1996 byla zařazena do sítě Vyšších odborných škol. Jako Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních technik získala na podzim 1996 právní subjektivitu v podobě obecně prospěšné společnosti (o.p.s.).

Vyučují se zde tři obory. Restaurování a konzervace nástěnné malby, restaurování a konzervace kamene a dále restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů. Pomaturitní studium tohoto oboru v ČR dosud neexistovalo.

Studenti jsou vychováváni podle koncepce mezioborového studia. Seznamují se s technologickými postupy a přírodovědnou problematikou vůbec, s obory humanitními, dějinami umění a s památkovou péčí.

Uchazeči o studium jsou přijímáni na základě talentových zkoušek. Studenti postupují během studia od zvládnutí nejjednodušších konzervátorských postupů až po složité restaurátorské zásahy.

Škola si klade za cíl stát se přirozeným informačním a dokumentačním centrem pro obor restautrování památek nejen v regionu východních Čech.

Díky specifice výuky restaurátorských oborů na naší škole musí být přistupováno k výuce studentů v odborných předmětech individuálně. To klade zvýšené nároky na časové vytížení převážně vysokoškolsky vzdělaných pedagogů a je tím podmíněn i vyšší počet externistů. Většina stálých pedagogů i externistů dojíždí z Prahy, Pardubic, Olomouce a Brna. V Litomyšli nelze zajistit výuku většiny předmětů z místních zdrojů.

Většina pracovních aktivit a odborných činností školy je přímo spojena s výukou studentů, ať již formou atelierových praktik, seminárních prací, či letních restaurátorských praxí.

Absolvent školy získá na rozdíl od střední školy specifické vzdělání, hluboké odborně-teoretické znalosti a v náročné praxi i praktické dovednosti, opravňující ho vykonávat profesi na vysoké odborné úrovni.

Po absolvování oboru konzervace a restaurování papíru, knižních vazeb a dokumentů se jako absolvent uplatní v oblasti péče o kulturní památky, sbírkové předměty muzeí a galerií, či vzácné fondy archivů a knihoven.

Tématem tohoto studijního oboru je problematika restaurování a konzervace všech typů písemných i obrazových historických dokumentů. Jak záznamů samotných, tak i jejich nosičů a různých forem jejich uspořádání.

Z psacích látek se jedná v první řadě o papír různých typů a povrchových úprav, na kterém byly aplikovány různé druhy záznamů od rukou psaných, kreslených a malovaných, přes tisk až ke speciálním technikám, jako je fotografie. Dále se jedná o problematiku pergamenu, knižní vazby a kůže.

Z hlediska formy uspořádání se jedná o volné listy, objekty z kombinovaných materiálů a především knižní vazby. Je to rozsáhlé spektrum použitých technik a materiálů v různých kombinacích, zahrnujících mnohdy i textil, dřevo, kov apod. Za příklad může sloužit středověká kniha a její vazba.

Dílna restaurátora papíru, tak jak ji většina z nás zná, připomíná spíše pracovnu alchymistovu. Restaurátor je obklopen rozmanitými, dnes velmi nezvyklými nástroji, předměty, širokou škálou nejrůznějších materiálů, papírů, provázků, nití, ústřižků, nádob, baněk a křivulí. Uzavřen v tichu své pracovny, hluboce pohroužen do svého díla, provádí ruční, často složitou práci, náročnou na přesnost, zručnost, zkušenosti a i určité výtvarné cítění věcí a chápání souvislostí. Restaurátor musí svou práci doslova vysedět, ať už v atelieru, za psacím stolem, strojem či v laboratoři. To je běžná představa a většina z nás tak vnímá tuto práci, jejíž výsledky zná z knihoven, depozitářů, archivů či soukromých sbírek.

Jsou však případy, kdy je tomu zcela naopak. Nad běžnou sedavou prací vítězí pohyb a práce v terénu, ne zcela běžná pro restaurátora papíru, na rozdíl například od kolegy malíře zabývajícího se restaurováním nástěnné malby či sochaře pracujícího na portálech domů.

Jsou to právě léta zkušeností z atelierové práce, jež lze výborně zhodnotit při provádění průzkumů v terénu. Jako příklad lze uvést průzkum knihovního fondu františkánské knihovny v Moravské Třebové, provedený Vyšší odbornou školou restaurování a konzervačních technik v Litomyšli. Průzkum vedený restaurátorem-pedagogem za účasti studentů druhého a třetího ročníku oboru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů měl za úkol zhodnotit fyzický stav knižního fondu, uloženého v knihovně kláštera řádu františkánů. Součástí tohoto záměru byly i studentské seminární práce mapující historii františkánského řádu v zemích Koruny české a srovnání s podobnou františkánskou knihovnou v Dačicích.

Průzkumné práce byly prováděny přímo v prostoru knihovny, kdy do námi sestavených formulářů byly zanášeny údaje o jednotlivých svazcích. Ty zahrnovaly typologii knihy, její poškození, hodnocení jejího stavu a návrh opatření u všech asi 1900 knih. Naším cílem bylo zjistit celkový stav knihovního fondu a jeho uložení, proto bylo nejprve třeba vyhodnotit stav jednotlivých knih. Práce započaly v září 1996 a v listopadu téhož roku byl celý průzkum vyhodnocen a pořízena fotodokumentace.

Při provádění průzkumu fyzického stavu knihovního fondu, uloženého v knihovně františkánského kláštera, jsme postupovali podle nejnovějších poznatků v oboru ochrany a konzervování knižních fondů, nastudovali zahraniční literaturu na toto téma a brali v úvahu naše dřívější zkušenosti v přípravě a realizaci podobných akcí. Kdo jiný než právě restaurátor při průzkumu dokáže zhodnotit léta zkušeností a sedavé práce? Kdo jiný než restarátor ve spolupráci se správcem fondu. Při této příležitosti nezbývá než poděkovat řádu menších bratří v Moravské Třebové za přijetí, spolupráci a péči s jakou se o knihovní fond starají.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist