Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Faktografická databáze REGO poskytuje informace 10 let

Marie Nádvorníková

Systematické budování faktografické databáze osobností kultury a umění regionu Severomoravského kraje začalo v březnu 1989. VK Olomouc tehdy v rámci soustavy VTEI zastávala funkci regionálního informačního střediska pro kulturu a umění Sm kraje. K tradičně akcentovanému životopisnému zaměření prací v oblasti ediční, výstavní a informační přibyla nová činnost - automatizovaná faktografie. Bylo známo, že v regionálních kulturních institucích (kulturních střediscích, archivech uměleckých tělesech, sekretariátech uměleckých svazů) byla řada personálních evidencí, budovaných různorodě, s rozdílnými údaji, uspořádaných podle různých hledisek. Koncentrace základních údajů o umělcích a kulturních pracovnících regionu na jednom místě, jednotné schema záznamů a mnohaaspektový přístup při vyhledávání informací, to všechno přineslo výhody.

Údaje pracovního listu rozdělené do 34 polí a podpolí poskytují tyto informace: příjmení, jméno, vlastní jméno u pseudonymu, rodné jméno, národnost, datum a místo narození a úmrtí, místa působnosti v regionu, obor působnosti vyjádřený slovně i znakem MDT, instituce působení v kultuře regionu, povolání mimo kulturu, členství v uměleckých svazech a ostatních organizacích, udělená vyznamenání. V poli "poznámka" jsou zapisovány méně známé pseudonymy, příbuzenské vztahy s jinými regionálními osobnostmi, vztah díla k regionu, dlouholeté působení v neregionálních kulturních a uměleckých institucích, významné pobyty v zahraničí aj. V poli "literatura" jsou zachycovány maximálně tři nejpřínosnější prameny, z nichž byly životopisné údaje čerpány.

Databáze obsahuje údaje o osobnostech - literátech, hudebnících, výtvarnících, divadelních, filmových a televizních umělcích, teoreticích umění, ale i nakladatelích, knihkupcích, muzejních pracovnících, knihovnících, archivářích, sběratelích slovesných a výtvarných děl. Jde o osobnosti, které se významněji zapsaly do kulturní a umělecké činnosti na Moravě, i ty které se k regionu vážou pouze místem narození, zatímco svou činnost vyvíjely jinde. REGO nemá časové omezení. Nejstarší osobnost zařazená do databáze se narodila v 15. století, mezi nejmladší patří řada současných debutantů.

Do databáze, jejíž budování bylo zahájeno ještě za bývalého režimu, vnesla pochopitelně změny nová společenská situace. Redakce databáze se snažila co nejrychleji doplnit osobnosti, které se v předcházejícím období vytratily ze slovníků a příruček. Posloužily k tomu nejvíce publikace vydané v nakladatelství Sixty-eight Publishers v Torontu.

Významným mezníkem v historii databáze REGO byl hned rok 1990. REGO bylo napříště chápáno jako celomoravské, protože už bylo zjevné, že rozdělení Moravy na Jihomoravský a Severomoravský kraj se stane historií. Ke spolupráci přistoupila tehdejší Vědecká knihovna v Brně (nyní Moravská zemská knihovna). K vyplňování pracovních listů byly využívány různé druhy pramenů, v prvé řadě slovníky a informační příručky, včetně regionálních. Následovala etapa pracnější, kdy bylo možné získávat údaje z monografických děl, katalogů výstav, z článků.

V letech 1990-1992 bylo REGO silně propagováno v tisku. Články vyšly v brněnské Duze, v olomouckém Kdy-kde-co, opakovaně ve zpravodaji VK Olomouc Z knihovnické praxe a Knihovní obzor. Příspěvek přinesl také Metodický zpravodaj Národní knihovny ČR. V článcích se promítaly původní snahy olomoucké knihovny o získání dalších partnerů při budování databáze REGO. Vycházelo se z informací, že v řadě institucí jsou personální evidence, které by mohly obohatit údaje zejména o žijících osobnostech, jejichž záznamy se pořizovaly pro nedostatek zdrojů nejobtížněji. Úsilí o kooperaci však vyznělo naprázdno. Řada institucí po revoluci zanikla, jejich informační aparát také. Započatá spolupráce nepřinesla do databáze žádoucí kvalitu.

V r. 1995 iniciovala MZK Brno vydání společného titulu (s VKOL) Kalendárium osobností Moravy na léta 1996-2000. Jako podklad mělo sloužit REGO. Bylo rozhodnuto o jeho univerzálním profilu a na urychlené doplnění osobností z nejrůznějších oborů byly v obou knihovnách uvolněny skupiny pracovníků. Bohužel tato akce vyzněla poněkud ve smyslu "kvantita na úkor kvality". Pracovníci, kteří s databází nikdy nepracovali, do ní napsali záznamy neúplné, nepřesné. Excerpovali i starší prameny, v nichž všechny osobnosti pak zůstaly jako žijící. Některé prameny nevyexcerpovaly celé. Správce databáze neměl o těchto skutečnostech žádné informace. Redakce Kalendária byla nesmírně pracná, řada údajů se musela dohledat.

Nasazení týmu pracovníků k doplnění REGa vydáním Kalendária skončilo, budování REGa a zejména jeho "čištění" se vrátilo ke "kmenovým" pracovníkům.

Přes veškerou snahu se ukázalo, že udržovat databázi v univerzálním záběru přesahuje kapacitní možnosti. Důkladně bylo zváženo, že zájem o životopisné údaje se koncentruje právě do kulturní a umělecké sféry. Osobnosti ostatních oborů jsou studovány z hlediska svého díla, své činnosti, biografické údaje nehrají tak podstatnou roli. Po vzájemné dohodě obou knihoven se REGO vrátilo k původní koncepci, je to tedy opět databáze moravských osobností kultury a umění. Další Kalendárium, které má v příštím roce vyjít, bude také takto vymezeno. Návrat k původnímu profilu přinesl pochopitelně i určitý kvantitativní výkyv v počtu záznamů, jak ukazuje přiložená tabulka nárůstu databáze za uplynulých 10 let.

Databáze REGO se uplatňuje při každodenní informační činnosti. Prvořadý zájem o osobnosti je z hlediska místa narození, působení nebo úmrtí. REGO využívají i kronikáři obcí nebo starostové. Některé obecní nebo městské úřady si vedou vlastní přehled osobností svého regionu. MěÚ Jeseník např. konkrétně žádal o doplnění osobností z Jeseníku. Při rešeršní činnosti hraje opět dominantní roli místo působení osobnosti, výročí narození či úmrtí a také obor působení. REGO je předváděno exkurzím středoškolských a vysokoškolských studentů. Ne všichni studenti jsou z Olomouce, během výkladu projevují zájem o rodáky z místa svého bydliště. Pokud místo má slavného rodáka, lze obratem zájemci záznam vytisknout. REGO funguje jako určité automatizované kalendárium a proto usnadňuje plánování ediční a výstavní činnosti. S rozvojem dokumentografických databází se nabízí využití REGa k tvorbě souborů autorit.

Kromě použití na výše uvedené účely slouží REGO jako podklad ke třem tištěným výstupům. Jednou za čtvrt roku vydává VKOL odborný zpravodaj Knihovní obzor. Jeho stálou přílohou se stal přehled výročí literátů na budoucí tři měsíce; čili v 1. sešitě, který vychází do konce března, jsou za duben, květen a červen abecedně seřazeni literáti - umělci i teoretici - kteří mají v daném měsíci kulaté výročí narození.

Publikací, jejímž základem je REGO, je Literární bibliografie severní Moravy. Za léta 1990-1995 vyšla v jednom svazku, teď se z ní stala ročenka. Literát může v publikaci figurovat jako autor beletrie, odborného díla, divadelní hry, jako scenárista, textař, sběratel, sestavovatel či překladatel. Všechna jména literárních osobností obsažená v REGu jsou konfrontována s interními a externími databázemi, zejména s CD-ROMy České národní bibliografie. Pokud osobnost vydala samostatné dílo (jednotlivé básně, povídky, úryvky, články nepodchycujeme), nebo o ní vyšla práce (včetně článkového materiálu), záznam si z databáze stáhneme do samostatného souboru. Tam pak záznamy upravíme, zestručníme a vytiskneme. Spolu se záznamy z tistěných sekundárních pramenů se pak tyto záznamy z bází dat stanou součástí soupisu. I když je Literární bibliografie severní Moravy publikace bibliografická, stručná faktografie - převzatá opět z REGa - je u každého jména: datum a místo narození a úmrtí a místa působení, pokud jsou odlišná.

A konečně třetím tištěným výstupem, k němuž podklad opět poskytuje REGO, je Kalendárium osobností Moravy. Už jsem se o něm zmínila, když jsem probírala historii REGa. Publikace vyšla vstříc zájmu o osobnosti, o jejich biografické údaje. Osobnost byla do Kalendária zařazena, když v letech 1996-2000 dosáhla 70, 75, 80, 85, 90, 95 let od narození a od úmrtí byla brána výročí jakožto násobek deseti. Při vyšším než stém výročí narození a úmrtí byla brána výročí dělitelná 25. I do Kalendária byla z REGa u každé osoby převzata stručná faktografie: datum a místo narození a úmrtí, místa působení a obor působení.

Mnohokrát jsme se vraceli k otázce vystavování databáze REGO na Internetu. Střetávaly se dva přístupy: první prosazoval vystavování s ohledem na uživatele, pro které je ostatně databáze vytvářena; druhý přístup bral v úvahu hodnotu databáze, pracnost jejího budování. Jako kompromis jsme v prvotních úvahách zvolili vystavování po měsících podle data narození osobnosti. Ale to bychom uspokojili jen zájemce o výročí narození osob. Uživatelům, kteří chtějí informace o tom, kdo se narodil, zemřel, působil v určitém místě nebo regionu, bychom vytsavovanou databází neposloužili. A tento typ dotazů je velmi častý. Zvolili jsme tedy vystavování databáze celé, ale s redukovanými údaji: jméno, datum a místo narození a úmrtí a místa působení. Pokud se bude chtít zájemce dovědět o osobnosti bližší informace, musí se obrátit na knihovnu. Vystavování REGa jsme symbolicky zahájili v březnu - měsíci Internetu.

Tabulka kvantitativního vývoje databáze REGO

rok počet poznámka rok počet poznámka
1989

1995
změna profilu na univerzální databázi
1990
připojení SVK Brno (nynější MZK) 1996
upřesňování záznamů, čištění databáze
1991

1997
- " -
1992

1998
dohoda o návratu k původní koncepci
1993

poč.r.
1999

návrat k původnímu tematickému vymezení
1994

květen
1999TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 02.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist