Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

GENERÁLNÍ KATALOG HISTORICKÝCH FONDŮ VKOL NA INTERNETU

Kateřina Handlová

V polovině letošního srpna byla zveřejněna poslední část tzv. generálního katalogu VKOL, obsahující informace o nejstarší vrstvě knihovního fondu - o rukopisech, prvotiscích a starých tiscích. Vystavením naskenovaných katalogizačních lístků na internetu se k zájemcům dostaly údaje přibližně o 83 tisících knižních svazků.

Některé části obsáhlého historického fondu VKOL jsou odborné veřejnosti známy prostřednictvím tištěných soupisů a katalogů již několik desetiletí, některým celkům se však takové podoby dosud nedostalo.

Nejcennější součástí historického fondu jsou rukopisy.

Už v 19. století se českými rukopisy uloženými v olomoucké knihovně zabývali J. Dobrovský, J. Jungmann nebo J. Gebauer, vyvrcholením zpracování bohemikálních rukopisů se na dlouho stal Tilleho Seznam českých rukopisů c. k. studijní knihovny v Olomúci publikovaný roku 1895 ve Věstníku České akademie. Autorem první shrnující práce o německých kodexech byl J. Fejfalik (1857), historickými díly se zabýval Ch. d´Elvert (1850). Studie zaměřené na konkrétní rukopisy byly publikovány v řadě domácích i zahraničních prací. Systematické zpracování rukopisného fondu začalo v roce 1956 zásluhou Komise pro soupis a studium rukopisů ČSAV. V roce 1971 dokončili členové Komise profesoři Miroslav Boháček a František Čáda soupis středověkých rukopisů, vydán tiskem byl však až v roce 1994 v Německu (M. Boháček - F. Čáda, Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz. Berabeitet von Franz und Maria SCHÄFER. Herausgegeben von Hans-Bernd HARDER und Hans ROTHE. Köln - Weimar - Wien, Böhlau Verlag 1994).

Ve Sborníku archivních prací z roku 1974 publikoval V. Spáčil Soupis archivních rukopisů, pozůstalostí a jednotlivých archiválií ve sbírce rukopisů SVKOL , informující o středověkých i novověkých rukopisech. V roce 1979 byl dokončen Evidenční seznam rukopisů Státní vědecké knihovny v Olomouci ze 16. - 20. století. Soupis, jehož autorem je M. Boháček, stále existuje pouze ve strojopisné verzi.

Za první zevrubné zpracování prvotisků je třeba považovat dílo A. Schuberta Die Wiegendrucke der k.k. Studienbibliothek zu Olmütz vor 1501, vydané v roce 1901. S ohledem na rozšíření fondu, ke kterému došlo po roce 1950, kdy byly do Olomouce soustředěny knihovny zrušených moravských klášterů, vydal J. Louda v roce 1957 nový soupis prvotisků. V něm jsou obsaženy informace jak o svazcích uložených v Universitní knihovně v Olomouci, tak o knihách deponovaných na zámku v Kroměříži.

Nejpočetněji jsou v historickém fondu VKOL zastoupeny staré tisky - knihy vydané do roku 1800 - formou soupisů však byla zpřístupněna pouze část z celkového množství 80 tisíc. Ve dvanácti svazcích je shrnuta tištěná produkce Čech, Moravy a Slezska, zmapovány jsou tisky z Budyšína, Cvikova, Drážďan, Zhořelce a Žitavy, sepsány byly tisky krakovské a vratislavské. Zvláštní soupis představuje staré tisky z lékařství a příbuzných oborů, shrnuta jsou hispanika a iberoamerikána. Autorem všech těchto prací je V. Pumprla, na vzniku posledně jmenovaného soupisu se podílel O. Kašpar.

Naskenovaný lístkový katalog historických fondů představuje jedinečný a cenný informační zdroj. (K dispozici je na adrese http://www.vkol.cz/katalog.htm#gek2)

Jeho zřístupněná verze zachovává původní členění na tři skupiny

  • katalog starých tisků: zahrnuje dokumenty vydané mezi lety 1501-1800
  • katalog prvotisků: obsahuje údaje o 1700 knihách vytištěných do roku 1500
  • katalog rukopisů: informuje jak o středověkých, tak novověkých rukopisech a archiváliích, zaznamenány jsou v něm údaje o 1451 svazku

Původní katalogové lístky byly převedeny do digitální podoby a opatřeny textovým záhlavím. Tím je umožněno vyhledávání prostřednictvím libovolného počítače připojeného k internetu a také přímé objednávání konkrétních svazků. Katalog historických fondů funguje na stejných principech jako generální katalog knih z let 1801-1959, který byl zpřístupněn v loňském roce.

Kromě naskenovaného katalogu je možné najít 45 tisíc záznamů o historických fondech také v systému ALEPH v databázové podobě na adrese http://kat.vkol.cz Údaje, které jsou součástí elektronického katalogu, vznikají přepisem katalogových lístků do formátu UNIMARC. Takto zpracovávány jsou zatím pouze prvotisky a staré tisky, rukopisy by měly být zapsány do databáze v příštích letech.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist