Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

14. konference ICAU ve Vídni

Martin Vojnar

Tak jako každým rokem se na začátku podzimu ve dnech 22.-24.9. 2003 odehrálo celosvětové setkání knihoven - uživatelů systému ALEPH. Úplný program 14. výroční ICAU konference ve Vídni se skládal ze tří částí:
 • ze schůzky národních uživatelských skupin (21.9.),
 • z vlastní konference (22.-24.9.) a
 • z dvoudenního setkání pracovní skupiny ICAU Focus Group, která má na starosti vývoj nového uživatelského rozhraní grafického klienta (25.-26.9.)

Na úvod je třeba říci, že se 14. výroční konference ICAU konala v prostředí areálu kampusu vídeňské univerzity a že se na její pečlivé organizaci podílel rozsáhlý organizační tým tvořený i členy z jiných akademických institucí ve Vídni.

Vzhledem k blízkosti místa konání byla letošní účast českých a slovenských knihoven bohatší než obvykle a i díky jim se zapsala letošní ICAU konference jako akce s největší účastí v historii svého pořádání. Celkem se zúčastnilo 237 posluchačů a statistiky členství knihoven v ICAU organizaci za poslední roky (viz tabulka) ukazují rostoucí trend. Uvidíme, jak se vypořádají s tímto faktem pořadatelé v Portu (Portugalsko), kde se má uskutečnit ICAU v roce 2004.

2000 2001 2002 2003
Počet členů ICAU 170 178 206 230

Srovnání s loňským ročníkem v Paříži prozrazuje, že vzrostl nejen počet účastníků (ze 206 na 230), ale i zastoupených knihoven (ze 106 na 136) a počet reprezentovaných zemí (z 23 na 28). Celkem má ICAU cca 230 členů.

Vlastní konference předcházela schůzka národních uživatelských skupin. ČR a SR reprezentoval Petr Žabička z MZK Brno, který se stal v roce 2003 předsedou neformálního sdružení u nás a na Slovensku (http://www.sualeph.cz/). Kromě seznámení se s aktivitou ostatních národních skupin stojí za zmínku zejména dobře organizované sdružení uživatelů Velké Británie a Irska. Kromě zpráv z jednotlivých zemí se věnovala skupina následujícím tématům:

 • pracovní výsledky ICAU (Focus Group, E-resources management group, Enhancement Requests)
 • spolupráce s NAAUG a národních skupin (ANUG)
 • spolupráce s ExLibris pro další rok (zkrácení času potřebného pro implementaci požadavků na rozvoj)
 • přehled spokojenosti uživatelů (statistický průzkum provedený již podruhé českou firmou STEMMARK)
 • organizační změny (změna www stránek, vydávání elektronických a tištěných novinek)

Důležitost schůzky potvrdila i účast vedení firmy ExLibris, které představilo nové tváře (Matti Shem-Tov, prezident a CEO a Dror Margalit, viceprezident pro operativní řízení).

Vlastní konferenci zahájili v pondělí srdečným přivítáním představitelé a zástupci Univerzity ve Vídni, na které navázal úvodním slovem Matti Shem-Tov a první blok zakončil výroční zprávou prezident ICAU Guido Badalamenti. Vzhledem ke klesajícím příjmům a rostoucím nákladům bude třeba v roce 2004 přistoupit k jednomu z následujících opatření: zvýšit roční poplatek nebo zavést menší poplatek za roční konferenci (preferovaná varianta). Úkoly zůstávají na rok 2004 v podstatě ve stejném rozsahu jako v roce 2003, tj. pokračují stávající aktivity, ke kterým se nově přidává pracovní skupina pro elektronické zdroje (E-resources management group). Celkově lze hodnotit stav ICAU jako uspokojivý, za poslední tři roky se podařilo významně prohloubit spolupráci s firmou ExLibris, a to k oboustranné spokojenosti a užitku.

Osobnost Mattiho Shem-Tova na pozici prezidenta firmy ExLibris patrně sehraje výraznější roli, než byli dosud uživatelé systému ALEPH zvyklí. Nový prezident, který dříve působil v bankovním průmyslu, uvedl jasnou představu a názor na dosavadní strategii firmy. ExLibris má zájem na dalším růstu nejen rozšířením nových uživatelů současných produktů (Aleph, Metalib, SFX a DigiTool), ale i uváděním nových modulů (např. pro veřejné knihovny, pro elektronické zdroje, pro správu digitálních objektů) a obsazení dalších pozic na trhu (např. muzea). Momentálně má ExLibris více než 1000 aktivních zákazníků z 50 zemí. Počet pracovníků formy vzrostl na 230 (Izrael, Německo, USA a další pobočky ve světě).

Produkt Počet zákazníků
Aleph 740 + konsorcia
Alephino 85
SFX 443
Metalib 253
DigiTool 17

Firma ExLibris začala od poloviny tohoto roku procházet organizačními změnami, které si kladou za cíl především:

 • zkvalitnění poskytování podpory a zlepšení času odezvy řešení problémů,
 • koordinace a integrace vývojových prací na všech produktech a spolupráce s podporou systému,
 • zavedení projektové dokumentace a metodologie
 • dodržování časového harmonogramu uvolňování nových verzí
 • vytvoření rámce a usnadnění práce spojené s přechody na nové verze

Konkrétně se tyto obecné zásady projevují nejen v restrukturalizaci pracovních týmů, ale byly zveřejněny i pevná data uvolnění nových verzí: leden 2004 verze 16.02, červen-červenec 2004 verze 16.03, leden 2005 verze 17.01. Obecné pravidlo uvolňování nových verzí zní 1x ročně, v lednu je k dispozici verze pro lokální distributory a pro specifické zákazníky, v březnu k obecné distribuci a použití. ExLibris si vyhrazuje právo v uvedeném roce volitelně uvolnit další verzi, pokud to bude potřebné (např. verze 16.03).

Dále jsou uvedeny nové realizované a plánované systémové vlastnosti verze 16 a 17 (detailnější prezentace ohledně funkcionalit verze 16.01 následovala v podání Barbary Rad-El a bude k dispozici na CD-ROM, který ICAU vydá po skončení konference):

Vlastnost Verze
nový design GUI 16.01
optimalizace indexů 16.01
paralelní indexování 16.01
rozšířené EDI služby 16.01
požadavky ICAU z r. 2001 16.02
požadavky NAAUG z r. 2001 16.02
datový sklad - sestavy 16.02
MVS podle ISO 16.02
ADAM (správa digitálních objektů) 16.03
Oracle vyhledávání 16.03
Single Sign-On 16.03
Aleph monitor 16.03
integrace elektronických zdrojů (první fáze) 16.03
požadavky ICAU a NAAUG z r. 2002 17.01
rozšířená funkcionalita MVS 17.01
rozšířená správa vazby dokumentů 17.01
rozšířená správa doporučené literatury 17.01
modul veřejných knihoven 17.01
integrace elektronických zdrojů (druhá fáze) 17.01

Zajímavou novinkou bylo oznámení o zavedení podpory pro správu digitálních objektů přímo v systému ALEPH prostřednictvím modulu ADAM, které by umožnilo např. přímé zobrazování digitalizovaných obálek a obsahů novodobých dokumentů, zobrazování titulních listů historických dokumentů apod. Zazněly rovněž informace o stavu vývoje dalších produktů:

 • Metalib: verzi 3 lze očekávat v prvním čtvrtletí 2004, kromě rozšířené podpory pro konsorcia bude obsahovat nový design, vylepšený proces přechodu na nové verze, volitelnou službu doplňování MARC záznamů k informacím ze znalostní báze elektronických časopisů a automatickou podporu pro aktualizaci znalostní báze
 • SFX: udržuje si postavení světové jedničky, implementaci OpenURL 1.0, podpora autentikace prostřednictvím Shibboleth, volitelná služba doplňování MARC záznamů k informacím ze znalostní báze elektronických časopisů a automatická podpora pro aktualizaci znalostní báze, plánovaný termín uvolnění verze 3 je druhé čtvrtletí 2004
 • DigiTool: rozšířená podpora pro formáty Dublin Core, EAD, METS a OAI, paralelní vyhledávání ve fyzických sbírkách, řazení výsledků podle relevance, zlepšení administrativních nástrojů pro kontrolu stavu digitálních sbírek, plánovaný termín uvolnění verze 3 je druhé čtvrtletí 2004

Po úvodních prezentacích pokračoval odborný program jednotlivými přednáškami a pracovními skupinami (k obsahu podrobněji na zmíněném CD-ROM):

 • nové vlastnosti verze 16.01
 • nový model MVS podle ISO norem
 • datový sklad ve verzi 16
 • platforma Solaris (poster)
 • použití X serveru a seznamy doporučené literatury (poster)
 • ukázky designu nového grafického uživatelského rozhraní
 • stav veřejných knihoven a jejich zvláštnosti
 • informační strategie v akademickém prostředí ve Velké Británii a Irsku (s naší aktivní účastí v panelu)
 • požadavky na rozvoj a jejich realizace ve verzi 16
 • průzkum spokojenosti uživatelů (tištěná kopie bude k dispozici ve fondu VKOL)
 • aplikace DigiTool na belgické univerzitě v Leidenu
 • nové vlastnosti aplikace DigiTool
 • otázky a odpovědi pro ExLibris
 • správa elektronických zdrojů v Alephu
 • detaily procesů MVS podle ISO norem
 • použití e-Glue pro podporu dokumentace a provádění pracovních postupů
 • protokol OAI v Alephu (autorem Petr Žabička)
 • obecné vlastnosti vývoje nového uživatelského rozhraní

Na závěr letošní úspěšné konference poděkovali účastníci dlouhým potleskem pořadateli, firmě ExLibris a sobě samým za výbornou tvůrčí atmosféru, která akci po celou dobu jejího konání provázela.

Zbylé dva dny pracovního týdne pokračovala ve Vídni obsahem příbuzná konference SMUG (setkání uživatelů SFX a Metalib), zatímco koordinátoři modulů ICAU a NAAUG se přemístili na jednání pracovní skupiny Focus Group, která pokračuje ve spolupráci s ExLibris při vývoji nového uživatelského rozhraní. Ačkoliv byl dokončen vývoj první nové generace GUI klienta, stále zbývá řada úkolů - zejména:

 • revize a kontrola kvality nového rozhraní co do složitosti pracovních postupů (každý koordinátor byl vybaven klientem 16.01, aby mohl v prostředí své knihovny ověřit případné nedostatky nového rozhraní) a
 • pokračování analýz obecných vlastností GUI s důrazem na jejich hlubší integraci a zlepšení fungování (technické problémy stále činí volitelný design oken pro aktualizaci např. čtenáře nebo jednotek a vazba oprávnění a uživatelského rozhraní pro jednotlivé uživatele).

Vzhledem k požadované úspoře nákladů v rámci ICAU rozpočtu byl upraven způsob komunikace, osobní setkání proběhne pouze jednou nebo dvakrát ročně při příležitosti systémového semináře nebo výroční ICAU konference, proces připomínek a zpětné vazby bude založen na InterWise (záznam pracovních postupů) a novém systému elektronických vývěsek (http://www.aplon.org/).

S bohatou zásobou nových informací a dalších úkolů se tak jednotliví koordinátoři rozjeli zpět do svých domovů. Určitě o nás ale bude brzy opět slyšet.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist