Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

VZ1999 SPRÁVA A OCHRANA FONDŮ

V roce 1999 bylo v naší knihařské dílně vytvořeno 10 298 vazeb (plán 9 000). Jednalo se převážně o nové vazby knihovních přírůstků, ale velkou část práce tvoří převazby literatury poškozené povodní v roce 1997. Tento náročný úkol byl koncem roku 1999 dokončen. Pracovnice knihařské dílny pracují na převazbách starých vázaných novin, které byly poškozeny při rozsáhlém stěhování (celková rekonstrukce sklepních prostor v hlavní budově). Pro různá oddělení VKOL jsou zde zajišťovány knihařské práce - výroba krabic a pouzder, řezání kartónů, výroba lepenkových lístkovnic, perforování papíru, řezání žádanek a lístků, tvorba publikací apod.

V knihařských dílnách v Litovli a v Laškově bylo svázáno 8 892 knih (plán 7 000). Počet vazeb převyšuje celkový přísun knih a jejich složení z hlediska požadavků na vazby. V soukromých knihařstvích necháváme převazovat narůstající počet poškozených knih vrácených čtenáři. V novém knihovním řádu bude pamatováno i na větší podíl čtenářů na opravách (evidentně prokázaných), jejichž cena stále narůstá. Spolupráce s oběma dílnami byla i v roce 1999 bez problémů a k naší plné spokojenosti.

Restaurátorka pracovala i v roce 1999 na odstranění plísní na vodou poškozených hudebninách ve skladu na Sokolské ulici. Plánovaný kompletní restaurátorský zásah na vodou poškozených starých tiscích z IDOPU musel být odložen pro velké finanční nároky (jedna speciální vazební vepřovice - 15 000 Kč). Během celého roku pokračovaly restaurátorské práce u cca 70 starých tisků z trezoru. Hlavním úkolem restaurátora byla příprava našich exponátů k zapůjčení na velké výstavy Od gotiky k renesanci do Brna a do MU v Olomouci. Exponáty se musí často měnit z důvodu jejich ochrany.

U starých tisků na výstavy (pokračují i v roce 2000) je prováděna mechanická očista desek i knižního bloku. Odstranění nečistot vystaveného dvojlistu, čištění ořízky, podlepení japonským papírem, vyspravení předsádky, retušování, odstranění starých přelepů, narovnání a dolepení porušených růžků, doplnění a přilepení chybějící kůže, oprava poškozených míst červotočem, šití na pergamenové proužky, přilepení uvolněných dvojlistů apod.

Restaurátorka se podílí na měření teploty a vlhkosti v depozitářích a provádí kontroly knih před napadením plísní či škodlivým hmyzem.

Pracovnice revize v roce 1999 pokračovaly v revizi starých tisků na Holické ulici - signatury 17.001 - 50.000. Potom pokračovala revize na Bezručově ul. v hlavním skladu - sign. 500.001 - 550.000. Poslední čtvrtinu roku byl revidován fond v kostele - 760.001 - 775.000 i v hlavním skladu - sign. II 850.001 - II 861.000 a sign. II 295.001 - II 297.000. Celkem bylo zrevidováno 171 330 knih (plán 170 000). Do místního katalogu bylo založeno 14 723 záznamů (plán 9 500) a provedena oprava u 2 085 MK lístků (plán 2 500). Pracovnice revize prováděly kontrolu správného zařazování knih do skladišť a nejsou zjištěny žádné problémy. Podílejí se i na prověřování nevyřízených žádostí čtenářů apod.

V hlavním skladu na Bezručově ulici bylo v roce 1999 zpětně vřazeno 109 563 knih a do pobočných skladů 92 145. Celkem bylo zpětně zařazeno 201 708 svazků. Pracovnice pobočných skladů ze 43 613 požadavků kladně vyřídily 38 459 žádanek.

Přesuny knihovních fondů:

Z N. S. na Kovo-Dřevo          sign. 60.001 - 114.000
Z N. S. na Kovo-Dřevo          sign. II 65.141 - II 204.440
Z Kostela na Bezruč. ul.         sign. III 302.120 .............
Z Bezruč. ul. do N. S.          sign. III 54.076 - III 209.440
                       sign. IV 51.740 - IV 300 .....

Po rekonstrukci sklepních prostor na Bezručově ul. vše zpět.

Úsek historických fondů

Úsek historických fondů je specializované pracoviště VKOL zaměřené na ochranu, zpracovávání a zpřístupňování historických a vzácných knižních fondů odborné, ale i laické veřejnosti.

Provoz studovny umožňoval badatelům v roce 1999 využívat její služby každý všední den od 8.30, v pondělí do 15.30, jinak do 16.30 hodin. Zájemcům byla poskytována odborná poradenská činnost, možnost prezenčního studia rukopisů, inkunábulí a paleotypů. Samozřejmostí je využívání příruční knihovny, kde již proběhlo podchycení starých tisků a v nejbližší budoucnosti se počítá s celkovou revizí a soupisem knih ve studovně.

Rovněž bylo vyhověno 2 žádostem o vydání osvědčení podle zákona 71/94 Sb. k prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.

Poměrně časté požadavky čtenářů na tvorbu xerokopií a mikrofilmů, případně jejich rozesílání, byly znovu uspokojovány díky spolupráci s úsekem reprografických služeb, kde byla zajištěna oprava potřebného přístrojového vybavení.

Možnosti odborného výkladu o dějinách VKOL a jejích historických fondech s praktickou ukázkou reprezentativních exemplářů využilo i v roce 1999 mnoho středoškolských, ale zejména vysokoškolských studentů v rámci svých odborných seminářů z diplomatiky, kodikologie, práce s prameny, literární historie, předepsaných výukovým programem oborů historie, kunsthistorie, archivnictví, muzikologie, bohemistiky apod. V prostorách VKOL tak probíhají přednášky pro tuzemské badatele, ale i speciálně připravené exkurze pro badatele zahraniční - letos např. z USA, Polska a Švédska.

Počátkem letošního roku se objevily konkrétní výsledky spolupráce VKOL s firmou Albertina icome Praha s.r.o. Získané CD-ROMy obsahují digitální verzi tří biblických rukopisů, jež patří mezi nejcennější poklady z fondů naší knihovny. Po nutné kontrole snímků bylo zapotřebí upozornit na určité nedostatky, které se firma AiP zavázala odstranit. Digitalizace dalších kodexů, tentokrát souboru gotických misálů, ale především Graduálu louckého, proběhla ve druhém pololetí. Nové CD-ROMy byly knihovně k dispozici okamžitě po skončení prací, jejich kontrola probíhala ke konci roku, kdy byly zároveň vybírány další tituly pro plánované převedení do digitální podoby. Díky této aktivitě je již dnes možné uspokojit i ty nejnáročnější požadavky badatelů a přitom zároveň eliminovat zatížení vzácných památek, jemuž by jinak byly vystaveny při jejich používání ke studiu. To oceňují nejen odborníci, ale i nejširší veřejnost, které by tyto knihy zůstaly nepřístupné.

Digitální snímky vybraných folií spolu s jejich odborným popisem reprezentovaly naši knihovnu i na výstavě Pětisté výročí knihtisku v Olomouci, která se uskutečnila v říjnu v kryptě katedrály sv. Václava, kde bylo možno shlédnout produkci nejstarších olomouckých tiskařů z let 1499 - 1800.

Část zde vystavených knih se spolu s dalšími, a to i nejcennějšími kodexy, rovněž spolupodílela na úspěchu brněnské, ale především olomoucké části rozsáhlého výstavního projektu Od gotiky k renesanci - Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550, na jehož přípravě měla VKOL výrazný podíl. Zatímco v Brně byl originál Graduálu louckého zapůjčen jednorázově na kratší dobu, v Olomouci probíhalo pravidelné střídání exponátů po 2 a 4 týdnech. Ve výstavních prostorách Muzea umění Olomouc se tak pouze do konce roku 1999 (výstava potrvá do 27.2.2000) vystřídalo 8 knižních souborů.

Ukončena byla naopak expozice starých tisků v rámci výstavy Mexické umění z českých sbírek probíhající ve dnech 24.-22.8.1999 v prostorách výstavní budovy Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur.

V Muzeu umění Olomouc pořádala ve dnech 20.-21.10. 1999 VKOL, spolu se Sdružením knihoven ČR, již 8. ročník odborné konference Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, zaměřený tentokrát v souvislosti s olomouckým výročím k počátkům v dějinách knihtisku. Toto téma zaštítilo již tradiční dvoudenní setkávání předních odborníků na historické knižní fondy, kteří se do Olomouce sjeli z celé republiky. Pro setkání v roce 2000 pak bylo vybráno téma nadmíru zajímavé a atraktivní - Světová putování a česká knižní kultura.

Práce ve studovně historických fondů koncem roku patřily však již k těm méně radostným. Vzhledem ke skutečnosti, že řád františkánů požádal o navrácení historického fondu z bývalého kláštera v Uherském Hradišti, probíhaly intenzivní práce na identifikaci a soupisu rukopisů, inkunábulí a starých tisků, jež byly součástí uherskohradišťské klášterní knihovny.

Nedílnou součástí specializované činnosti úseku historických fondů zůstává i nadále zpracovávání starých tisků. Nově jich bylo do konce roku 1999 zaregistrováno do interní databáze 165. V této oblasti bude potřeba znovu zrevidovat způsob přidělování signatur již zpracovaným starým tiskům tak, aby nedocházelo k rozdělování vícesvazkových souborů.

Současně byl při zpracovávání podchycen i aktuální fyzický stav knih a případně doporučeno jejich restaurátorské ošetření. Zájem se i letos obracel ke svazkům uloženým v trezoru. Zde byly vedle celkové revize a úklidu provedeny ve spolupráci s restaurátorskou dílnou i dílčí zásahy týkající se odstranění plísněmi napadených spisů. A právě na aktivní spolupráci s touto dílnou závisí do značné míry i smysluplná činnost studovny historických fondů. I když propojení obou pracovišť nebývá často tak zřejmé, v tomto roce se snad nejvýrazněji projevilo právě při účasti VKOL na již zmiňovaných výstavách, na něž musely být pochopitelně všechny zapůjčované exponáty podrobeny odbornému posouzení stavu a často i konkrétnímu ošetření. Na další spolupráci pak bude záviset i úspěšná reprezentace naší knihovny v příštím roce, neboť VKOL přislíbila organizátorům prestižní výstavy Bavaria Germania Europa. Geschichte auf Bayerisch, konané v Řezně, zapůjčit výjimečně i svoji nejstarší památku - Evangeliář zábrdovický.

Aktualizováno: 03.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist