Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

VZ1999 STÁTNÍ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 1999Úvod

Vědecká knihovna v Olomouci vyvíjela svou činnost jako zařízení Ministerstva kultury ČR a v souladu se statutem. Rok 1999 byl pro knihovnu mimořádně náročný z důvodu přechodu na nový software. Jak linka zpracování, tak půjčovní proces a OPAC přešly z CDS/ISIS (resp. FoxPro) na izraelský integrovaný knihovnický systém ALEPH 500. Školení, experimentální provoz a přechod do rutinního provozu se podařilo v krátkém čase oproti zkušenostem z jiných knihoven. Spuštění linky zpracování od 7.7. a půjčovního provozu od září je možné považovat za úspěch.

Všechny změny v VKOL, které se během roku odehrály, probíhaly za výrazné pomoci, podpory a pozornosti Ministerstva kultury ČR. Se všemi problémy knihovny se seznámila při své návštěvě VKOL mgr. Petra Miturová.

Ředitelé státních vědeckých knihoven se sešli na třech poradách. Konaly se v Ústí n.L. (17. 2. - společně s ekonomy), v Liberci (5. 5.) a v Českých Budějovicích (27. 10. - společně s ekonomy). Porada v Ústí n.L. proběhla za silné účasti MK ČR. Náměstek ministra ing. L. Paluska hovořil obecně o rozpočtu knihoven, o investičních akcích, o velké rozestavěnosti. Ředitel ekonomického odboru JUDr. J. Richter se věnoval nákladům a zejména pak příjmům knihoven. Konkrétně k rozpočtu na r. 1999 podala komentář ing. G. Fiačanová. Odvětvový odbor zastupovala mgr. Z. Soukupová. Rozebírala vztah státní správy a samosprávy ke knihovnám. Ekonomické otázky byly prvořadé i na poradách v Liberci a Českých Budějovicích (rozpočet, ztráty v hospodaření knihoven, grantové programy, přehodnocení odpisového plánu, návrh rozpočtu na r. 2000). Dále byly probírány tematiky: příprava knihovnického zákona, generální prohlížeče, národní program retrospektivní konverze, Knihovny současnosti '99, ALEPH 500 v VKOL, databáze Anopressu, připojení na TEN 155, zahraniční fulltextové databáze.

V knihovně došlo k jedné změně ve vedoucí funkci. Do důchodu odešla náměstkyně pro služby a vedoucí odd. PARS Helena Bartošová. Na její místo přešel z úseku mezinárodní MVS mgr. Vladimír Klásek.

VKOL byla pořadatelem nebo spolupořadatelem akcí celostátního charakteru. 12. a 13. ledna se v VKOL sešli uživatelé systému ALEPH. Firma ExLibris měla zájem provozovatelům systému ALEPH 300 předvést v Olomouci instalovanou vyšší verzi - ALEPH 500. Bylo zřejmé, že některé knihovny s přechodem na "pětistovku" počítají.

Ve dnech 20.-21. října se pod hlavičkou SDRUK konala 8. odborná konference Problematika historických a vzácných knižních fondů tentokrát s vymezením 500 let knihtisku v Olomouci. Zasedání proběhlo v Muzeu umění. Účastníci si mohli ještě před vernisáží prohlédnout rozsáhlou výstavu "Od gotiky k renezanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550". Na této výstavě měla VKOL také exponáty z historického fondu.

Ke stejné příležitosti jako konferenci, připravila VKOL i výstavu 500 let knihtisku v Olomouci v kryptě katedrály sv. Václava. Krypta tvořila důstojné prostředí prvotiskům a starým tiskům dokumentujícím vývoj olomouckého knihtisku. Na zahájení promluvila univ. prof. PhDr. Libuše Hrabová a zazpíval sbor Slovanského gymnázia pod vedením prof. R. Jirkové. Další exponát z historického fondu - rukopis Graduál loucký - knihovna zapůjčila na brněnskou část výstavy Od gotiky k renezanci v Moravské galerii.

VKOL působila v kooperačních sdruženích. Rutinní záležitostí je dodávání záznamů do centrální článkové databáze ANAL. S určitým zneklidněním se očekávala změna v zasílání záznamů do souborného katalogu CASLIN, protože VKOL přešla od ISISu k ALEPHu, od výměnného formátu k UNIMARCu. Ale přechod proběhl bez problémů, souborný katalog přijímá olomoucké záznamy v dřívějších běžných termínech.

Knihovna je jedním z partnerů konzorcia MOLIN. 22. června přijel na Moravu zástupce Mellonovy nadace prof. A. Lass. 23.6. se setkal s kolektivem pracovníků VKOL. Na počítači mu byl předveden stav implementace ALEPHu 500. Návštěva proběhla po všech stránkách velmi dobře, pokročilost VKOL prof. Lass ocenil. 24.6. se v Brně konala schůzka účastníků projektu MOLIN s prof. Lassem. Probírala se zpráva připravená z podkladů všech partnerů dr. M. Bartoškem, byly upřesněny termíny na souhrnnou zprávu projektu MOLIN pro prof. Lasse.

Na začátku referování o jednotlivých odděleních knihovny musí stát linka zpracování , tedy společně doplňování a zpracování fondů. S těmito dvěma odděleními souvisí první velká změna spojená s přechodem na izraelský systém ALEPH 500. První pololetí bylo podle domluvy experimentální. Konkrétně to znamenalo, že přírůstky se stále zpracovávaly v systému CDS/ISIS, ale zároveň se postupně ukládalo do cvičné databáze v ALEPHu. Nejdříve jednoduché případy, později čím dál složitější. Podvojnost zpracování byla na jednu stranu zatěžující, na druhou stranu si však pracovníci pozvolna osvojili jak ALEPH, tak zejména UNIMARC jako náročný mezinárodní formát. Byl sestaven materiál "Cesta knihy", provedena řada analýz, měnily se pracovní náplně, dělaly organizační zásahy. Objevily se i pracovní operace zcela nové, např. záznamy o knihovních jednotkách, což na sebe vzalo odd. doplňování fondů. S obavou se očekával červenec, kdy se všechny záznamy, a to i rozpracované, převedou do ALEPHu a již žádný CDS/ISIS v lince zpracování nebude. Přelomovým dnem se stalo datum 7.7. 1999. Je třeba vysoce ocenit, že pracovníci změnu zvládli. Nejen ve smyslu termínu - časového odstupu od instalace systému, ale i co se týká pružnosti a plynulosti linky zpracování. K očekávanému výraznému zpomalení zpracování literatury nebo nakupení nezpracovaných dávek nedošlo. Právem je to možné považovat za vítězství. Pozitivně lze hodnotit i to, jakým způsobem se obě oddělení vyrovnala s plánovanými ukazateli. Odd. doplňování fondů se plán podařilo splnit (plán 19 000, skutečnost 19 006), úsek jmenné katalogizace zůstal dlužen jen 298 knihovních jednotek, což je zhruba výkon jednoho týdne.

Odd. správy a ochrany fondů , kde pracuje skupinka vojáků v civilní službě, dokončilo stěhování provizorního skladu do budovy bývalého Kovo-dřevo na Lazcích. Z iniciativy vedoucího odd. SOF se knihovna pokusila o koupi rozestavěného bývalého skladu Knihy v Hejčíně. Navštívili jsme v této věci v Olomouci v rámci poslaneckého dne p. ministra kultury P. Dostála a snažili se ho získat pro tento záměr. I když p. ministr projevil pro nedostatek skladových prostor VKOL pochopení, na financích to ztroskotalo.

Vypětí během roku prožila restaurátorka. Jak už bylo uvedeno, VKOL pořádala vlastní rozsáhlou výstavu a půjčovali jsme historické fondy na další velké výstavy. Řada kodexů vyžadovala restaurátorský zásah.

Odd. půjčovních a reprografických služeb je spojeno s druhým alephovským úspěchem knihovny - to je s automatizovaným výpůjčním procesem. Byla to problematika zvláště složitá, protože automatizovaná výpůjčka naprogramovaná vlastními silami v systému FoxPro, byla v rutinním provozu. K převodu AVS z FoxPro do ALEPHu se maďarské zastoupení firmy ExLibris vůbec nehlásilo. Byli jsme smířeni s tím, že jak čtenáře, tak výpůjčky budeme muset přepsat do počítače v ALEPHu. Opakovaně jsme vyzvali k vracení knih, vyhlásili čtenářskou amnestii, aby vypůjčených knih bylo co nejméně. Nakonec se však pracovníkům odd. automatizace převod z FoxPro do ALEPHu podařil, což je možné rovněž označit za úspěch. Z důvodu přechodu na ALEPH knihovna v červenci pouze přijímala vracené knihy a nepůjčovala, v srpnu byla zcela uzavřena. Za těchto okolností je třeba pozitivně hodnotit konečný výsledek v počtu výpůjček. Vzhledem k plánu 300 000 výpůjček zůstal dluh pouze 2687 výpůjček, což není ani 1%. Takže jaké možnosti má čtenář, který VKOL navštíví: Dnes už na 9 OPACích může vyhledávat literaturu z fondů VKOL, může zjistit, zda je kniha volná, půjčená nebo má i rezervaci, může se podívat na přehled svých výpůjček, u půjčených knih si sám může provést rezervaci.

Velmi dobře se s tradičními plánovanými úkoly vyrovnalo odd. bibliograficko-informačních služeb. Plán 42 000 ústních informací překročilo výkonem 42 709 informací a trvale rostoucí trend se potvrdil i v informacích písemných (plán 1000, skutečnost 1141).

S novými problematikami se odd. BIS setkalo ve dvojím smyslu. Přechod na ALEPH zde konkrétně znamenal osvojení práce s modulem OPAC, připravenost pomoci uživatelům, kteří zatím nejsou v práci s počítačem soběstační. Další novum, které bude mít rozhodně rostoucí tendenci, je přístup do zahraničních bibliografických a plnotextových bází dat.

V květnu a červnu byly testovány databáze FirstSearch, později databáze EBSCO. Jako spoluřešitel se VKOL přihlásila k projektům NK ČR (FirstSearch), Knihovny AV ČR (Web of Science) a MZK Brno (Jade). Budoucí využití těchto informačních zdrojů bude věcí odd. BIS, úseku mezinárodní MVS a AV-studovny.

Plánované úkoly splnilo odd. bibliografie. Celkově bylo vydáno 24 publikací, z toho 18 bibliografických soupisů, 2 informační publikace a 4 čísla časopisu Knihovní obzor. Bibliografické soupisy jsou především regionální, ať už postihují území bývalého Severomoravského kraje (samostatné ročenky jednotlivých okresů, Severní Morava - regionální přírůstky knih a časopisů, Literární bibliografie severní Moravy), nebo Moravu jako celek. Celomoravské bibliografie jsou na základě dohody zpracovávány ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně (Morava v literatuře, Hudební život na Moravě).

Knihovna zatím neplánuje přechod zpracovávání regionální článkové produkce v systému ALEPH. Pokud jsou CD ROM s českou národní bibliografií - články, do nichž VKOL přispívá, stále v systému CDS/ISIS, není tento úkol naléhavý.

Jako přelomový vnímalo rok 1999 i odd. automatizace. Řada úseků v knihovně se musela vyrovnat s přechodem na systém ALEPH a považovala to za náročný úkol. Pracovníci odd. automatizace však byli u implementace ALEPHu do všech odborných agend paralelně. Dotáhli konverzi 423 000 bibliografických záznamů z databází MAKS a VRETR. Samostatně provedli konverzi databáze uživatelů a databáze výpůjček z FoxPro do ALEPHu. Intenzívně se věnovali knihovníkům, aby přechod na ALEPH byl co nejméně problémový. Do odd. automatizace patří i studovna AV-médií, která má několikero poslání. Uživatelé mohou poslouchat hudební nahrávky, mohou pracovat se CD ROM. Nejvíce využívaný je v této studovně Internet, který má uživatelská veřejnost k dispozici na třech počítačích. Počet návštěv na Internetu dosáhl počtu téměř 3000.

Závažným úkolem oddělení během roku byly postupné kroky k bezproblémovému přechodu na rok 2000. Opatření se týkala prověření hardware i software. Průběžně je aktualizována domácí stránka knihovny na Internetu.

Odd. ekonomika a provoz zajišťovalo materiální podmínky pro činnost knihovny. Byla realizována řada akcí oprav a estetizace prostorů. Byla dokončena úprava sklepů v původní budově, metoda vysušení zdiva technologií Hydropol se velmi osvědčila, vzhled sklepů ve dvorní vestavbě a v původní budově se nyní nijak neliší. Změny k lepšímu doznalo přízemí budovy, byl doplněn nábytek pod čtenářské počítače i nábytek do "odpočinkových koutů" pro uživatele podle projektu ing. arch. M. Giacintova.

Náročné bylo dokončování studovny AV-médií. Bylo třeba sladit architekty, výrobce nábytku, zvukových aparatur i firmu Merit, která instalovala výpočetní techniku. Studovna byla veřejnosti zpřístupněna 12.4. Nepodařilo se zprovoznit galerii studovny, kde VKOL má záměr vytvořit podmínky pro poslech hudby i práci s Internetem pro imobilní občany. Byl vytvořen projekt, ale grant knihovně nebyl přiznán.

Pro přestavbu provizorního skladu na Bezručově ul. bylo v listopadu 1999 docíleno schválení studie dostavby skladu, zpracované a. s. Stavoprojekt Olomouc. Zařazení stavby do registru investic MF ČR pro rok 2001 není dosud potvrzeno.

V objektu Ostružnická byl vybaven sklepní prostor regály včetně úpravy osvětlení. Byla rozšířena restaurátorská dílna na Sokolské ul.

V oblasti nemovitostí stále zůstává neuzavřený soudní spor o skladový objekt ve Skrbeni, poslední soudní stání proběhlo za účasti externího právníka VKOL 30. 8. 1999.

Ve spolupráci s dr. Holáskem byla vyhlášena obchodní veřejná soutěž na prodej bývalého skladu VKOL v Nenakonicích. Výběrové řízení za účasti zástupce MK ČR bylo uzavřeno v listopadu 1999 ve prospěch ing. Vladimíra Vařeky. Další kroky s žádostí o výjimku vlády a MF ČR k prodeji tohoto barokního zámečku s pozemky zůstávají na MK ČR.

Personální a sociální předpoklady

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců VKOL za rok 1999 je 79 osob (fyzických osob 84). Přitom kratší úvazek má 27 zaměstnanců, zejm. ve službách. Plného limitu 81 zaměstnanců nedosahujeme z důvodu neobsazeného místa v odd. AK a zatím bez náhrady uvolněného místa na úklid v odd. EKAP. Průměrná nemocnost činila za rok 1999 4,87 %, dlouhodobě nemocni byli 2 zaměstnanci, stejný počet byl nepracovních úrazů a byl zaevidován jeden lehký pracovní úraz. Na mateřské dovolené je jedna pracovnice (mgr. Sládková), na další mateřské dovolené 3 pracovnice (pí Nováková, Šimečková, Machátová).

V roce 1999 proběhly dvě kontroly ze správy sociálního zabezpečení (na evidenční listy důchodového pojištění, sepisování žádostí o důchody a dodržování ohlašovací povinnosti organizace, celkové zajišťování nemocenského pojištění). Kontroly nezaznamenaly žádné nedostatky ve vedení mzdové a personální agendy.

VKOL podporuje zvyšování odborné kvalifikace, dvě pracovnice dokončují vysokoškolské studium knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě. Knihovnický kurz v Ostravě navštěvují 2 zaměstnanci VKOL (pí Bielská, mgr. Růžičková). Ing. Ivanovová zahájila dvouleté distanční vzdělávání na FF Univerzity Karlovy v Praze.

V zájmu zlepšování pracovních podmínek bylo zajišťováno postupné dovybavování pracovišť, zejm. v hlavní budově VKOL, v depozitním skladu na Holické ul. a v nově pronajatých prostorách v objektu GRIOS, Lazecká ul. Značná péče je věnována bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Závodní stravování je zajišťováno jednak stravenkami (restaurace U kejklíře) a pro pracovníky ve službách formou univerzálních poukázek SORBI. Ze sociálního fondu jsou zaměstnancům poskytovány návratné bezúročné půjčky na bytové zařízení. Ve spolupráci se ZV odborové organizace se každoročně uskutečňuje zájezd pro zaměstnance a děti zaměstnanců Nabídkou předplatného a vstupenek je z prostředků FKSP umožňována návštěva kulturních akcí. Dětem zaměstnanců je hrazen příspěvek na letní dětské tábory.

Materiální podmínky

V průběhu roku 1999 uskutečnilo MK ČR pět rozpočtových opatření, ve dvou případech se jednalo o redukci dotace, jednou spojené s podmíněným čerpáním prostředků ve výši 58. tis. Kč na akvizici fondu. Ve prospěch rozpočtu naproti tomu bylo přidělení celkem 170 tis. Kč z grantu v rámci

Programu rozvoje informační sítě veřejných knihoven - na digitalizaci nejvzácnějších rukopisů z fondu VKOL. V závěru roku potvrdilo MK ČR navýšení limitu mezd o příjmy z projektu RETROKON.

Na straně příjmů dosahuje knihovna dlouhodobě velmi dobrých výsledků, ve vlastních příjmech je nárůst 17 % proti minulému roku. Mimořádné příjmy ve výši 70 tis. Kč získala VKOL na uspořádání 8. odborné konference k historickým fondům a zejména výstavu k výročí 500 let olomouckého knihtisku. Nejvýznamnější přínos pro VKOL představoval v roce 1999 grant Sorosovy nadace, umožňující nákup výpočetní techniky ve výši přes 800 tis. Kč.

Spolupráce VKOL s jinými knihovnami a dalšími institucemi

Pracovníci VKOL se opět intenzívně zapojili do odborné knihovnické činnosti vně knihovny . Vedoucí oddělení a další pracovníci působí v odborných komisích. Několik pracovních skupin organizuje národní knihovna ČR. V pracovní komisi pro jmenné zpracování působí L. Machačová a K. Bučková, která se zúčastnila také schůzky o zpracování kartografických a speciálních dokumentů. V pracovní skupině pro věcné zpracování je činná dr. H. Veličková, která pracuje také v Radě pro katalogizační politiku. Jednání pracovní skupiny pro souborné katalogy se účastní M: Mátlová, schůzku pracovní skupiny pro ukládání elektronických zdrojů navštívila M. Klímová. Na schůzku pracovní skupiny pro analytické zpracování jely dvě pracovnice odd. bibliografie - A. Kovářová, I. Planá. Jednání komise služeb absolvovali mgr. V. Klásek a M. Klímová. Při jednání řešitelů projektu Kramerius byla přítomna J. Sládková. 8. zasedání sekce SDRUK pro bibliografii v SVK Hradec Králové se zúčastnila dr. M. Nádvorníková, na 9. zasedání ve Žďáru nad Sázavou byla N. Smékalová.

Tradiční byla široká účast pracovníků VKOL na řadě odborných akcí . Obvyklá byla účast knihovníků na knižních veletrzích. Většina zaměstnanců si prohlédla veletrh Libri '99, pracovnice odd. doplňování fondů (B. Sedláčková, L. Novotná, J. Nakládalová, I. Homolková) jely do Prahy na knižní veletrh Svět knihy '99 (20. 5.). Pravidelné schůzky pracovníků akvizice v Kladně se účastnila B. Sedláčková.

Ve dnech 14. - 16. 9. se v Seči konalo každoroční vrcholové shromáždění knihovníků - konference Knihovny současnosti ´99. Zúčastnily se L. Machačová, B. Fňukalová a dr. M. Nádvorníková.

Několik akcí se týkalo problematiky historických fondů. 28. - 29. 4. se v Muzeu Komenského v Přerově konala konference Historické a vzácné knižní fondy 16. - 19. stol., kde byly přítomny dr. H. Veličková a mgr. J.

Sládková. 14. - 15. 10. se mgr. A. Hynková zúčastnila konference ve Veletržním paláci v Praze s názvem Muzea, kulturní dědictví a digitální revoluce. Absolvovala také školení k popisu rukopisů ve Státním ústředním archivu Praha.

Při některý pracovních cestách shlédli pracovníci VKOL nová knihovnická pracoviště a seznámili se s jejich provozem. Na slavnostním otevření nově rekonstruované dvorany v Knihovně Akademie věd ČR byla přítomna L. Krátká. Tři pracovníci odd. BIS - A. Hejmovský, R. Karásková a L. Krátká navštívili nové Referenční centrum Národní knihovny ČR.

Rozsáhlou, časově i finančně náročnou rekonstrukcí postupně procházela historická budova tzv. Tereziánské zbrojnice. Umístění v ní našli Knihovna UP, Centrum výpočetní techniky, Vydavatelství UP, Audiovizuální centrum, Archiv UP a Centrum pro otevřené distanční vzdělávání. Rekonstruovaná kulturní památka byla 25. 10. představena celé akademické obci UP a široké odborné veřejnosti. Slavnostního aktu se za VKOL zúčastnila ing. H. Študentová.

Česká informační společnost Praha uspořádala v rámci cyklu Infoparty seminář Legislativní zázemí elektronických služeb (7.12. - R. Karásková). Úřad průmyslového vlastnictví ČR pak seminář Průmyslové právní informace 2000 (7. 10. - A. Hejmovský). Seminář o hudebním muzejnictví absolvovala M. Klímová (30.9.).

Několika akcí se týkala tematika automatizace. Pracovníci odd. automatizace se zúčastnili pražského Infora (19. 5.) , semináře EDD (22. - 23. 11.) a dvou setkání uživatelů ALEPHu (26. 10. a 15. - 16. 12.). Jejich cesty do Brna (MU) se vázaly k vývoji generálního prohlížeče ATpar (6. 5.), návštěvě veletrhu Invex, opakované byly návštěvy MZK Brno jakožto partnera MOLIN. Prezentaci nového softwaru Tornado shlédl v NK ČR A. Hejmovský (6. 12.).

Živé byly kontakty s jinými vědeckými knihovnami. Konzultace postupů v systému ALEPH 300 byly předmětem opakovaných návštěv v MZK Brno (18. 2., 11. 3., 21. 9. a 9. 12.) a Národní knihovně ČR ( 18. 3., 8. 6. a 16. 11.). Naopak pracovníci těchto knihoven se přijeli seznámit se systémem ALEPH 500 ( MZK 18. 2., 12.. 5., 26. 5. - NK ČR 1. 6. a 25. 6.). O systém ALEPH 500 měli zájem i pracovníci Masarykovy univerzity Brno (29. 6.). Zkušenosti v MZK Brno čerpali pracovníci MVS (3. 12.).

Pracovníci odd. EKAP absolvovali dvě odborná školení - Zdaňování mezd, platů a ost. příjmů v r. 1999 (27. 1. pí Živná) a Problematika vedení a účtování pokladny (14. 4. pí Polášková).

Pracovníci VKOL absolvovali dva odborné pobyty v zahraničí. Dr. M. Nádvorníková se zúčastnila v Košicích dvoudenního zasedání slovenských bibliografů (7. - 8. 9.). H. Bartošová absolvovala ve dnech 18. - 22. 10. seminář v Krakově, jehož organizátorem byl Goethe - Institut Mnichov.

Aktualizováno: 03.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist