Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

VZ2001 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2001Úvod

Nejvýznamnější událostí v životě Vědecké knihovny v Olomouci v roce 2001 bylo její převedení od Ministerstva kultury ČR pod Olomoucký kraj. Byla to náročná akce, pro delimitaci bylo třeba nachystat velké množství podkladů. Převažovaly materiály ekonomické povahy, ale na přípravě veškeré dokumentace se podílelo deset pracovníků, aniž se jejich běžné úkoly zkrátily.

Před odchodem od ministerstva jsme chtěli pokročit v řešení prostorové situace knihovny. Naléhali jsme na rekonstrukci protilehlého provizorního skladu, zajímali jsme se o koupi chátrajícího bývalého skladu Knihy v Hejčíně. Argumentovali jsme, že zůstáváme odběratelem povinného výtisku a máme tudíž podle zákona archivační povinnost. Ročně potřebujeme zhruba 600 běžných metrů skladu. Nebyli jsme však úspěšní.

Souběžně s velmi pracnou přípravou podkladů pro Ministerstvo kultury ČR se již začal hlásit kraj. V předstihu jsme pro krajské zastupitelstvo chystali materiály podle pokynů zástupce primátora města Olomouce dr. Piláta (historie knihovny, předmět činnosti, generel rozvoje knihovny do r. 2006).

Ministr kultury Pavel Dostál poslal na Krajský úřad a do knihovny fax, že k 1.7. 2001 je Státní vědecká knihovna v Olomouci podřízena Olomouckému kraji. Tento způsob předání se kraji nejevil jako adekvátní, v tom smyslu vyzněla tisková konference i články v regionálním tisku.

Po prázdninách se všechno začalo narovnávat. 3. září byly představitelky knihovny přijaty hejtmanem ing. Janem Březinou. 6. září se v knihovně konalo výjezdní zasedání kulturní komise kraje, kde se knihovna mohla blíže představit. Členové komise měli řadu dotazů nejen na knihovnu, ale i na fungování systému veřejných knihoven Olomouckého kraje. Vyžádali si materiál o krajském veřejném knihovnictví, který knihovna vypracovala na popud Národní knihovny ČR.

10. září pak došlo k onomu oficiálnímu aktu. Se zástupci kraje (člen rady ing. Pavel Sekanina a vedoucí odboru kultury a památkové péče dr. Jindřich Garčic) jsme byli u náměstka ministra kultury ing. Zdeňka Nováka. Podle zákona měl kraj čas jen do konce září na schválení zřizovací listiny knihovny včetně nového názvu. 27. září krajské zastupitelstvo naši zřizovací listinu schválilo a od toho dne se jmenujeme Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL).

Došlo k velkému rozrůznění názvů bývalých státních vědeckých knihoven. Moravská zemská knihovna se odchýlila již před několika lety, ale dnes mají vědecké knihovny názvy: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Studijní a vědecká knihovna Západočeského kraje (Plzeň) a Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem. V těchto souvislostech kvitujeme "čistý" tvar názvu olomoucké knihovny.

Po změně názvu jsme sepsali všechny důsledky, seznam měl 34 položek. Od 27 nových razítek, změny na fasádě a orientačních tabulích, na tiskových výstupech, na internetové domácí stránce, v e-mailových adresách až po přehled institucí a úřadů, kterým jsme změnu museli dát na vědomí.

Ministerstvo kultury ČR však s knihovnou nezpřetrhalo všechny vztahy. V národním programu VISK (Veřejné informační služby knihoven) jsme byli zapojeni v pěti z jeho devíti podprogramů. Svědčí o tom podrobněji úvodní stať této výroční zprávy. Představitelé kraje ocenili, že se cestou grantových projektů dostalo do knihovny celkem 4 miliony 231 tisíc Kč jako mimorozpočtové zdroje. V tomto trendu chceme pokračovat i v roce 2002.

Velkou změnu zažívá VKOL podle nového knihovního zákona. Zákon 257/2001 Sb. platí sice až od 1.1. 2002, ale v předstihu jsme museli již mnohé vykonat. Na bývalé státní vědecké knihovny převádí zákon výkon krajských funkcí vůči veřejným knihovnám příslušného kraje. V našem případě tedy jde o krajskou funkci vůči veřejným knihovnám 5 okresů Olomouckého kraje - Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. V této činnosti VKOL nemá tradici, krajskou funkci na severní Moravě plnila SVK Ostrava a knihovny jižní Moravy byly pod MZK Brno.

Celá knihovnická obec žila v 2. pololetí "regionálními funkcemi" knihoven. Kampaň knihovníků mezi poslanci zdůrazňovala postavení neprofesionálních knihoven a význam odborné pomoci těmto knihovnám. Na regionální funkce profesionálních knihoven parlament schválil pro rok 2002 částku 92 milionů Kč. Alternativy finančních toků z Ministerstva kultury ČR na tzv. pověřené knihovny a dále na níže organizované knihovny nebyly do konce roku uzavřeny.

Pro potřeby zvyšování kvalifikace knihovníků Olomouckého kraje v ovládání informačních a komunikačních technologií byla vybudována díky projektu VISK na Ostružnické ul. počítačová učebna. Byla vybavena dataprojektorem a 13 počítači (12 pro posluchače a jeden pro lektora). V září byla zprovozněna. Tematika lekcí je v souladu s moduly mezinárodního testu ECDL (European Computer Driving Lincence). Ve funkci lektorů působí pracovníci knihovny, kteří již získali atest ECDL a pedagogové Univerzity Palackého.

Odd. doplňování fondů splnilo snížený plán (18 000) výkonem 18 050 knihovních jednotek. Ročním plánem jsme sledovali snížení rozdílu mezi doplňováním a zpracováním fondů a zkrácení lhůty zpracování. Těchto cílů se však nepodařilo dosáhnout. V oddělení se ještě intenzivněji prosadila automatizace. Již běží v rutinním provozu zpracovávání došlých čísel periodik i zkompletovaných ročníků. Nově nám automatizace pomáhá sledovat dodávky povinných výtisků, jejich kompletnost. Máme stejný systém jako NK a MZK a tak můžeme s těmito odběrateli povinných výtisků porovnávat naše přírůstky. V získávání povinných výtisků se nám daří, celoroční plán (12 000 sv.) byl překročen na 13 589 svazků.

Velké organizační změny postihly zpracování fondů. Z důvodu stále náročnějších a odlišujících se problematik jsme v závěru roku 2000 oddělení rozdělili na dvě - jmenné zpracování fondů a věcné zpracování fondů. Novou vedoucí odd. jmenné zpracování fondů se stala Kateřina Adamová. Po jejím odchodu na mateřskou dovolenou v roce 2001 jsme spojili jmenné zpracování s bibliografií pod vedením Nadi Smékalové.

Složité období linky zpracování souviselo i s upgradem systému ALEPH 500 z verze 11.5 na 14.2. Upgrade znamenal určitou změnu postupů a zpomalení odezvy počítačů. Rozvinul se rutinní provoz používání souborů jmenných autorit NK ČR, byla koordinována plynulost práce na projektu VISK 9, byly zahájeny práce na souborech věcných autorit. Lístkový předmětový katalog byl uzavřen a prosadilo se nové chápání věcných selekčních prvků podle metodiky NK ČR v souladu s mezinárodním pojetím. Věcné zpracování po upgradu oceňuje možnost globálních oprav a stěžuje si na zpomalení odezvy a zkomplikování přístupu do rejstříků NK ČR. Z výše uvedených důvodů zůstal roční plán zpracování fondů nesplněn.

Výrazné změny v pracovních postupech zaznamenává zpracovávání souběžné regionální bibliografie. Paralelně probíhalo zpracovávání ročenky 2000 podle dřívější metodiky v objemu bývalého Severomoravského kraje v systému CDS/ISIS. Nově se začal zpracovávat ročník 2001 v systému ALEPH a v rozsahu 5 okresů Olomouckého kraje. Oproti dosavadním 11 okresním ročenkám se ročenka Olomouckého kraje připravuje jako jeden svazek - teritoriální záběr je výrazně menší a okresy perspektivně zaniknou. Z důvodu uvedených změn v odd. došlo k personální redukci o jednu pracovnici a bylo naopak posíleno jmenné zpracování pro dobré zvládnutí práce na jmenných autoritách. Pokračovalo sestavování retrospektivních bibliografií okresů Jeseník a Šumperk.

Z problematiky odd. správa a ochrana fondů je třeba zdůraznit naléhavou potřebu prostorového rozvoje depozitních skladů. Oddalování rekonstrukce provizorního skladu je nepříjemné z více důvodů. Chybí skladová kapacita, knihovna platí vysoké nájmy za pronajaté sklady. Rekonstruovaný sklad by dovoloval dát skladovým prostorům takové parametry, které by odpovídaly současným požadavkům a vyhověly i nejvzácnějším historickým fondům.

Byla dokončena rekonstrukce restaurátorského pracoviště, ale k provádění náročných prací chybí technické vybavení, které pro finanční náročnost nebylo možné pořídit.

S číselnými úkoly se odd. správy a ochrany fondů většinou velmi dobře vyrovnává. Plán vazeb v externích knihárnách (7000 sv.) byl překročen výkonem 8 312 sv. Revize fondů (plán 120 000 sv.) dosáhla objemu 120 125 sv. Jen plán vazeb ve vlastní knihařské dílně (9 500 sv.) z důvodu dlouhodobé nemoci zůstal nesplněn (skutečnost 7 965 sv.).

Nejvýrazněji překročeným ukazatelem odd. půjčovních služeb jsou absenční výpůjčky. Roční plán (192 000) byl skutečností 227 879 výpůjček splněn na 119%. Tento druh výpůjček se stejně jako v předchozím roce zasloužil o splnění celkového počtu výpůjček (plán 305 000 - skutečnost 332 462) v situaci, kdy ostatní druhy výpůjček (poštou, prezenční ze skladu knih i časopisů) vykazují neplnění.

Skutečnost, že uživatelé knihovny pracují s elektronickým katalogem, v němž se také doví, zda je dokument momentálně volný, má vliv na stále rostoucí procento kladně vyřízených žádanek. Již loni jsme kladně hodnotili tento ukazatel, který se na rozdíl od dlouhodobého průměru 70% dostal přes 80 %. V roce 2001 dosáhl dokonce 88% a v některých měsících se dostal přes 90%. Ubývá tedy zbytečných pochůzek expedientů a skladníků, jejich práce se stává efektivnější.

Studovna historických fondů uspořádala již 10. odbornou konferenci Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, tentokrát s názvem Paměti - způsob zobrazení skutečnosti. K tematu zazněla řada fundovaných referátů. Kladný ohlas mezi účastníky měla návštěva arcibiskupského paláce s výkladem B. Smejkala.

Zatím netradiční akci organizovala německá studovna Goethe-Institutu. Konalo se autorské čtení významného švýcarského spisovatele Hugo Lötschera. Účast germanistů - pedagogů, vysokoškoláků i gymnasistů - byla nečekaně vysoká. I společenská úroveň tohoto setkání byla úspěšná.

S plánovanými číselnými ukazateli se velmi dobře vyrovnalo odd. informační služby. Ústní informace (plán 42 000) se dostaly na úroveň 43 972. Plán písemných informací (1100) byl překročen na 1122. Přírůstek speciálních dokumentů (plán 4700) se nepodařilo splnit, přestože některé druhy speciálních dokumentů vykazují vysoké překročení (patenty, AV-dokumenty, CD-ROM). Bylo to vinou zastavení povinných výtisků norem, jejichž přírůstek byl splněn jen na 60% (plán 2500 - skutečnost 1509).

Informační potenciál knihovny v oblasti elektronických informací má stále rostoucí tendenci. Nejedná se jen o narůstající interní databáze, ale i o přístup k externím zdrojům včetně zahraničních. Pozitivně je třeba hodnotit využívání databáze OCLC FirstSearch, kde jsme mezi univerzálními vědeckými knihovnami v ČR zaujali přední místo.

Nejvýznamnější událostí pro odd. automatizace knihovny byl upgrade systému ALEPH 500 na vyšší verzi 12.4. S tím souvisela řada dílčích změn v knihovnických postupech, které pracovníci oddělení s knihovníky diskutovali a prosazovali. Byli účastni na těchto knihovnických agendách: rutinní provoz ukládání periodik, přechod v ukládání článků od systému CDS/ISIS do systému ALEPH 500. Koordinovali strukturované ukládání starých tisků, podíleli se na zprovoznění galerie AV-studovny pro postižené občany. V celé AV-studovně zavedli automatizované půjčování. Zajistili napojení bibliografické báze na zrcadlo báze jmenných autorit NK ČR. Realizovali automatizované srovnání přírůstku povinných výtisků s dalšími dvěma odběrateli PV (NK ČR a MZK). Pro uživatele zavedli automatizovanou službu VARUJ jako upozornění před uplynutím výpůjční lhůty. Zaměstnancům dali k otestování experimentální naskenovaný generální katalog.

Aktivity pracovníků odd. automatizace knihovny vně VKOL se projevují v účasti na kooperačních projektech VaV, VISK a LI 01018. Vedoucí aktivně působí jako sekretář a při údržbě www stránky v česko-slovenském konsorciu uživatelů systému ALEPH (SUALEPH). Angažuje se také v mezinárodním sdružení uživatelů ALEPH (ICAU).

Oddělení ekonomika a provoz zajišťovalo zásobování materiálem, opravy a údržbu strojního zařízení a budov. Z větších stavebních akcí můžeme jmenovat dokončení restaurátorské dílny na Sokolské a z nových investic vybudování počítačové učebny v objektu Ostružnická. Velmi dobře bylo hodnoceno zpřístupnění galerie AV studovny pro hendikepované občany. Další kroky a doplnění materiálů k žádosti o zařazení přestavby tzv. provizorního skladu do registru investic nebylo MK ČR podpořeno. Přípravné práce VKOL stagnují na schválení studie přestavby a na územním rozhodnutí s platností do srpna 2002. Soudní spor o budovu bývalé fary ve Skrbeni byl uzavřen předáním tohoto skladu 20.3.2001 zástupci Římskokatolického kostela sv. Floriana ve Skrbeni. Zároveň VKOL zajistila odvod vrácené kupní ceny 79 775,- Kč do státního rozpočtu.

Oddělení ekonomiky a provozu se aktivně podílelo na podání 8 nových projektů MK ČR (7 VISK a 1 VaV), tj. zpracování finanční části projektu. MK ČR schválilo všechny projekty VISK, program VaV nebyl v r. 2001 otevřen. Celkově přinesly projekty do rozpočtu VKOL 4 421 tis. Kč, což představuje podstatné zvýšení objemu práce v ekonomickém oddělení. V průběhu roku byl vyúčtován projekt OSI/NPL na vybavení AV galerie a závěrem roku uzavřeny uvedené projekty MK ČR vč. doložení předepsaných účetních dokladů . Organizačně odd. ekonomiky a provozu spolupracovalo na zajištění 10. odborné konference k problematice historických vzácných knižních fondů vč. získání sponzorů. Řada úkolů vyplynula v oblasti protipožární ochrany a BOZP, zejm. zajištění požárního posouzení budov a ve spolupráci s externím požárním specialistou zpracování tzv. operativních karet pro HZS.

Byly aktualizovány a rozšířeny smlouvy s Českou pojišťovnou na pojištění veškerého nemovitého a vybraného movitého majetku. Proběhlo hlášení a úhrada poplatků za placené kopírovací služby agentuře DILIA.

Nejnáročnějším úkolem odd. ekonomiky a provozu byla příprava podkladů pro MK ČR k převedení knihovny do správy Olomouckého kraje. Delimitační protokol vyžadoval zpracovaní řady materiálů k evidenci majetku, nabývacích titulů k majetku a doložení smluvních vztahů a závazků. S převodem na Olomoucký kraj a změnou názvu VKOL následovala řada povinných hlášení vůči úřadům a institucím.

Personální a sociální předpoklady

Průměrný evidenční stav zaměstnanců VKOL za rok 2001 je 84 osob (89 ve fyzických osobách), zahrnuje i zaměstnance pracující na projektu VaV.Kratší úvazek má 21 zaměstnanců, převážně ve službách. Dodržujeme roční limit pracovníků 82, tj. bez úvazku na projekt VaV. Průměrná nemocnost za rok 2001 činí 6,14 %, dlouhodobě nemocní byli 3 zaměstnanci. Zaevidován byl jeden lehký pracovní úraz. Na mateřské dovolené jsou 2 pracovnice (pí. Oherová, Adamová), na další mateřské dovolené jsou 4 pracovnice (pí. Nováková, Šimečková, Sládková, Bílá).

V roce 2001 proběhla kontrola ze správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce v Olomouci. Závěrem roku se uskutečnila kontrola BOZP ze strany odborového svazu knihoven. Zjištěné drobné nedostatky jsou průběžně odstraňovány.

V rámci podpory zvyšování kvalifikace dokončily dvě pracovnice rekvalifikační kurz v Ostravě. J. Spáčil uzavřel bakalářské studium na Slezské univerzitě v Opavě a Ing. Ivanovová dokončila distanční vzdělávání na FF UK v Praze. Řada zaměstnanců využila počítačové kurzy v rámci projektu VISK 2.

V souladu s Kolektivní smlouvou VKOL je věnována značná pozornost bezpečnosti práce o ochraně zdraví při práci. Závodní stravování je zajišťováno formou univerzálních poukázek SORBI. Ze sociálního fondu jsou zaměstnancům poskytovány návratné bezúročné půjčky na bytové zařízení. Ve spolupráci se ZV odborové organizace byl zajištěn zájezd pro zaměstnance a děti zaměstnanců. Nabídkou předplatného a vstupenek je z prostředků FKSP podporována návštěva kulturních i sportovních akcí. Dětem zaměstnanců je hrazen příspěvek na letní dětské tábory.

Materiální podmínky

V průběhu roku 2001 potvrdilo MK ČR pět rozpočtových opatření, první úprava zahrnovala projekt VaV, další úprava se vztahovala k projektům VISK, třetí opatření povolovalo přesun 40 tis. Kč z OON na platy, čtvrtá úprava snižovala odvod z nájmu a s tím i dotaci MK ČR, poslední úpravou bylo rozdělení rozpočtu a dotace k 30.6. a 31.8. kvůli převodu VKOL na Olomoucký kraj. V závěru roku povolil Krajský úřad Olomouckého kraje pro VKOL přesun v rámci rozpočtu mzdových nákladů na navýšení limitu mzdových nákladů.VKOL nenaplnila rozpočtované vlastní příjmy. Vysvětlení vidíme jednak v posunu vymáhání 4. a 5. upomínek PS (tj. za obd. 01/2000 - 03/2001), které bude uzavřeno do 31.3.2002. Nižší příjmy vykazují zejm. kopírovací služby, kde se zvýšila poruchovost (kopírka v hlavní studovně byla dlouhodobě mimo provoz). Po jednání s Českým normalizačním institutem je důsledně uplatňován zákaz kopírovaní norem, dále vzrostl počet služebních kopií z důvodu organizační změny (zrušení vlastní rozmnožovací dílny se zastaralým technickým vybavením řeší VKOL kopírováním malonákladových titulů).

V červnu 2001 došlo ke změně metodiky v nakládání s finančními prostředky z nájmů (opatření MK ČR v souvztažném snížení dotace a odvodu příjmů z pronájmů). Mimořádné příjmy získané od sponzorů ve výši 62 tis. Kč byly využity na zajištění 10. odborné konference k historickým fondům, vydání sborníku z konference a akce VKOL ke Dnům evropského dědictví.

Spolupráce VKOL s jinými knihovnami a dalšími institucemi

Pracovníci VKOL se opět intenzivně zapojili do odborné činnosti vně knihovny. Vedoucí oddělení a další pracovníci působili v odborných komisích a pracovních skupinách organizovaných Národní knihovnou nebo SDRUK. V pracovní skupině pro jmenné zpracování v NK ČR se účastní L. Machačová a K. Bučková-Adamová, v komisi pro věcné zpracování je činná M. Mátlová a dr. H. Veličková, která působí také v Radě pro katalogizační politiku a v pracovní skupině pro souborný katalog.

Jednání komise pro služby při NK ČR byl přítomen J. Spáčil.

Komise pro bibliografii SDRUK se konala dvakrát v MZK Brno. Jejího jarního zasedání se zúčastnila dr. M. Nádvorníková, na podzimním setkání byly přítomny N. Smékalová a dr. M. Nádvorníková, která zde přednesla referát na téma Elektronické zdroje biografických informací spojený s prezentací v PowerPointu.

V květnu (21.-25.5.) se knihovna stala odborným garantem a podílela se i na organizaci celostátní akce Knihovnický týden v Olomouci, pořádané krajskou pobočkou SKIP.

Některé školící akce externích lektorů probíhaly ve VKOL. 21.-23.5. školil dr. Z. Bartl z NK ČR jmenné autority, 10.-12.10. přednášela dr. Hájková z JVK České Budějovice katalogizační pravidla AACR2 a 31.10. dr. G. Krčmařová z NK ČR hovořila o užívání CASLIN-Souborného katalogu.

Pracovníci knihovny byli zastoupeni při slavnostním otevírání nové budovy MZK Brno. Slavnostního aktu a následné konference "Knihovny na prahu 21. století" se zúčastnili dr. M. Nádvorníková, ing. H. Študentová, mgr. B. Sedláčková a ing. M. Vojnar.

Tradiční byla široká účast pracovníků VKOL na řadě odborných akcí. Své zastoupení měla knihovna na vrcholovém shromáždění knihovníků, na odborné konferenci Knihovny současnosti 2001 v Seči u Chrudimi (M. Mátlová, ing. M. Vojnar, R. Giebisch). M. Mátlová zde přednesla příspěvek na téma Účast VKOL na kooperačním projektu NK ČR Soubory jmenných autorit.

Odborné setkání konsorcia CASLIN se tentokrát konalo v Berouně (28.-31.5.). Tematika byla vymezena na věcné zpracování dokumentů. Semináře se zúčastnili dr. H. Veličková, M. Mátlová a ing. M. Vojnar. V souvislosti s návštěvou prof. Lasse se v MZK Brno konala schůzka konsorcia MOLIN (15.5.) Ing. H. Študentová se zúčastnila dvou akcí VYC MOLIN, hrazených z prostředků OSI (distanční vzdělávání a seminář Personální management v knihovnách - rozvoj lidských zdrojů) a dále jednání řídícího a organizačního výboru v Českých Budějovicích.

Mgr. R. Giebisch se angažoval ve SKIPu. Zúčasnil se jednání krajského výboru, výkonného výboru i Valné hromady.

Řada aktivit se týkala budování knihovních fondů a jejich zpracování. Dvakrát se pracovníci akvizice setkali s redakcí Nových knih (5.4. a 4.12.), 11. setkání akvizitérů v SVK Kladno proběhlo 6.6. Pracovnice doplňování fondů (mgr. B. Sedláčková, E. Vojtásková) jely na Podzimní knižní trh do Havlíčkova Brodu. Spolu s dalšími pracovníky VKOL byly účastny i olomouckého knižního veletrhu LIBRI. VKOL byla zastoupena na schůzce supervizorů jmenných autorit v NK ČR. N. Smékalová absolvovala dvoudenní školení na jmenné autority v Krajské knihovně Zlín. Pracovnice věcného zpracování fondů (dr. H. Veličková, H. Suchánková a M. Mátlová) byly na odborné konzultaci u mgr. Balíkové v NK ČR a na partnerském pracovišti MZK Brno.

23.3. se na pražském pracovišti Goethe-Institutu konalo rozloučení s p. Gerlindou Buck, která odcházela na londýnské pracoviště. VKOL zastupovali mgr. V. Klásek a H. Bartošová. Pracovnice německé studovny H. Bartošová se zúčastnila také odborné konzultace (25.7.) a semináře (9.-10.12.) v Goethe-Institutu Praha. Slavnostního otevření nové německé studovny v MZK Brno se zúčastnili dr. M. Nádvorníková, M. Navrátilová. a mgr. V. Klásek.

Kontakty vně knihovny udržovaly pracovnice VKOL i v oblasti historických fondů. Mgr. K. Handlová konzultovala ve firmě Albertina icome Praha otázky digitalizace vzácných fondů (4.1.), 16.2. absolvovala workshop k projektu Master v NK ČR, byla členem hodnotitelské komise MK ČR k programu Kramerius (zasedání 26.4.). Spolu s dr. H. Veličkovou se zúčastnila konference Historické knižní fondy v Muzeu Komenského v Přerově a 6.12. navštívila v Praze konferenci Archivy, muzea a knihovny v digitálním světě.

Seminář o práci s mládeží v Šumperku navštívil mgr. V. Klásek, seminář Elektronické služby knihoven teoreticky absolvovala v STK Praha B. Zdeňková. Tito dva pracovníci se angažovali i při oponenturách projektu LI - mgr. V. Klásek byl při oponentuře v MZK Brno a B. Zdeňková se zúčastnila veřejné oponentury v NK ČR.

Účast na dalších seminářích: Elektronické zdroje a databáze (mgr. R. Giebisch), Moderní ICT v knihovnách (L. Krátká), OCLC (R. Karásková), tři semináře Proquest (R. Karásková, L. Krátká), Multimediální a interaktivní technologie DVD (R. Karásková), Základy katalogizace zvukových dokumentů (D. Wolfová, K. Helísková).

Řada výjezdů souvisela s budoucí krajskou funkcí VKOL: celostátní seminář v Prostějově ukončený Prostějovskou výzvou (dr. M. Nádvorníková, mgr. R. Giebisch), porady střediskových knihoven na okrese Šumperk (mgr. R. Giebisch), perspektivy veřejného knihovnictví na okresech Jeseník (dr. M. Nádvorníková, mgr. R. Giebisch) a Prostějov (dr. M. Nádvorníková, R. Giebisch).

Pracovnice VKOL absolvovaly i školící akce ekonomického rázu: seminář k novele Zákoníku práce (ing. H. Študentová) a školení k ročnímu zúčtování daně za r. 2000 (J. Živná).

Zahraniční výjezdy knihovníků VKOL se omezily na Slovenskou republiku. 24.5. jely pracovnice doplňování fondů mgr. B. Sedláčková a E. Vojtásková nakupovat slovenskou literaturu a při tom navštívily ŠVK Banská Bystrica. Workshop k cizojazyčným studovnám absolvoval v Banské Bystrici ve stejném termínu mgr. V. Klásek.

Informace o dalších tuzemských i zahraničních odborných cestách jsou zařazeny na závěr oddílu Automatizace knihovnických procesů.

9 odborných návštěv z jiných knihoven přijali pracovníci VKOL ve svých útvarech.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist