Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch
Digitalizované sbírky: novin | map | vzácných tisků a rukopisů

Mapa webu

Úvodní strana
Katalog
Základní informace o katalogu
Identifikační karty UP Olomouc
Identifikační karty UP Olomouc
Kopie obálek a anotací
Kopie obálek a anotací
Propojení bibliografických záznamů
Často kladené dotazy
Statistiky
Statistiky přístupů na weby VKOL
Aktivity
Logo
Bojkot
Tiskové zprávy
Sponzoři VKOL
Aktivity
Veřejná sbírka knih
Kup knihu, zachráníš nakladatele!
Odborné činnosti
Bibliografie
Bibliografická činnost
Historické fondy
Historické fondy
Doplňování fondů
Úsek periodik
Akvizice neperiodické literatury
Oddělení doplňování a zpracování fondů
Doplňování fondů
Doplňování fondů - dary
Mezinárodní výměna
Zpracování fondů
Jmenné zpracování fondů
Věcné zpracování fondů
Zpracování fondů
Úsek multimediální studovna
Celoživotní vzdělávání, školení a kurzy
Publikační činnost a propagace
Publikační činnost a propagace
Konference a odborná setkání
15. ročník odborné konference
15. ročník odborné konference
Program 15. ročník odborné konference
Pozvánka 15. ročník odborné konference
16. ročník odborné konference
16. ročník odborné konference
Program 16. ročník odborné konference
Pozvánka 16. ročník odborné konference
14. ročník odborné konference
Architektura knihy (forma, obsah a jejich tvar)
Program Architektura knihy
Pozvánka Architektura knihy
13. ročník odborné konference
Lidé okolo knih (autor - tvůrce - recipient)
Program Lidé okolo knih
Pozvánka Lidé okolo knih
Historické fondy VKOL ve vysokoškolské výuce historie
Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně a lidé kolem nich
Původci fondů Hospitální knihovny v Kuksu
Zaujímavé osobnosti pôsobiace v trnavskej univerzitnej kníhtlačiarni v 18. storočí (autori, tlačiari, grafici, používatelia)
Výrazné osobnosti olomouckého knihtisku 15. a 16. století
Vlastníci starých knih historických knižních fondů knihovny Státního ústředního archivu v Praze
Romuald Promberger a jeho podíl na kulturním rozvoji české Olomouce
Prezentace historických fondů v rámci výstavní činnosti
Dílo španělského jezuity Juana Alfonse de Polanco v českém překladu z roku 1639
Moravští autoři uvedení v Knihopisu
Ladislav Černohorský z Boskovic - čtenář nebo sběratel?
Olomoucký písař Jindřich Polan a jeho soudní řád z roku 1550
Středověký rukopis: rekonstrukce života písemnictví
Knihy na dvou kontinentech. O knihovně Kurta Gödela.
Rudolf Hirsch a jeho knihovna: dokonalé utajení
Knižní sbírka Karla Ludvíka Ficquelmonta (1777-1857)
Hraběnka Mary Dobřenská-Wenckheim
Jan Karel Rohn - historik, jazykozpytec a liberecký patriot doby barokní
Ex libris v knihovní sbírce zámecké knihovny v Kroměříži
August Geringer - nakladatel, mecenáš a lidumil
Obraz prírodných národov v historických knižničných dokumentoch na prelome XVI. a XVII. storočia
Tři iluminované bible 13. století francouzského původu v moravských sbírkách
Roční zkušenosti s provozem databáze Manuscriptorium
K vzájemným interakcím ilustrátorů a ilustrací bohemikálních tisků druhé poloviny 18. století
Obrazový doprovod českých cestopisů z přelomu 19. a 20. století
Tiskaři a nakladatelé jazykově francouzských tisků 17. století v eggenberském fondu zámecké knihovny v Českém Krumlově
Európsky Projekt Rinascimento virtuale - Digitale Palimpsestforschung. Rediscovering written records of hidden European cultural heritage. (november 2001 až október 2004)
Dva protimorové spisy vydané v Olomouci
11. ročník odborné konference
Nové prvky ve starých knihách
Program Nové prvky ve starých knihách
Pozvánka Nové prvky ve starých knihách
Jak dál v univerzitním knihovědném studiu
Kniha a interpretace
Rytina ako významný prvok v produkcii slovenských tlačiarní 17., 18. a 19. storočia
Výstřižkové knihy - speciální fond knihovny Vojty Náprstka
Informace o zpracování fondů 19. století v NK ČR
Staré tisky knihovny Numismatického oddělení Moravského zemského muzea v Brně jako zdroje faktografických a estetických informací
Nové technologie, nové metodologie a interdisciplinarita
Staré tisky v MZA Brno
Historický fond a starý tisk
Materiály pro ochranu a opravu knih
Historické knižní fondy Muzea Komenského v Přerově
Knihopis - jeho počítačová podoba, současnost a budoucnost
Úvod
Digitalizované historické dokumenty a jejich zpřístupnění
Fond starý, fond nový - netradiční pohled na staré knihy
K informativní složce kramářských tisků
Rychlá voda horší než pomalý oheň
10. ročník odborné konference
Paměti - způsob zobrazení skutečnosti
Program Paměti, způsob zobrazení skutečnosti
Pozvánka Paměti, způsob zobrazení skutečnosti
Paměti - tradice - skutečnost
Memoárová literatúra vo fondoch Slovenskej národnej knižnice v Martine
Francouzská memoárová literatura v eggenberském fondu zámecké knihovny v Českém Krumlově
Memoárové fondy v knihovně Náprstkova muzea
Písemné paměti učitelů z fondu oddělení dějin školství Muzea Komenského v Přerově
Zamyšlení nad vztahem mezi memoáry a historickou prózou (Způsob zobrazení reality v memoárech)
Měšťanské paměti raného novověku - pramen poznávání každodennosti
Olomoucká kronika měšťanské rodiny Hoblů z let 1530-1629 jako pramen pro zkoumání rané nové horní němčiny v Olomouci
Ke specifice barokních pamětí
Gelasius Dobner a jeho vztah k piaristické knihovně v Kronice pražské piaristické koleje
Deníky Dr. Breitenbachera ( knihovníka a archiváře AZZ)
Paměti Vincence Praska
Dojmy z Ameriky
Paměti, archiv a závěť Josefa Macůrka
Německá pamětní kniha fary v Horním Údolí na dnešním Jesenicku
Od paměti kamene k paměti Internetu
Paměti a zlatý fond českého ekonomického myšlení
Úvodní slovo
Paměti jako historický pramen
9. ročník odborné konference
Světová putování a česká knižní kultura
Program Světová putování a česká knižní kultura
Pozvánka Světová putování a česká knižní kultura
HISTORICKÉ KULTURNÍ REGIONY RUKOPISNÉHO OBDOBÍ
CESTOPISNÁ LITERATURA VE STŘEDOVĚKÝCH RUKOPISECH MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ARCHIVU V BRNĚ
ODRAZ OBJEVITELSKÝCH, VĚDECKÝCH A LOVECKÝCH VÝPRAV VE FONDECH ZÁMECKÝCH KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY
ODRAZ KULTURNÍCH PROCESŮ V CESTOPISNÉ LITERATUŘE
KOLUMBŮV LODNÍ DENÍK (NAKLADATELSTVÍ NOVINA, PRAHA 1942) A JOSEF ŠUSTA
ŠUSTOVY ITALSKÉ POBYTY A JEJICH ODRAZ V ROMÁNU CIZINA
NOVÉ PAMĚTI Z MEXICKÉHO TAŽENÍ 1864-1867
OD AUTORA KE ČTENÁŘI: ZBYTKY KNIHOVNY JINDŘICHA DENTULINA Z TURTLŠTEJNA
CESTOPISY A KULTURNÍ VZTAHY (OD TEORIE K PRAXI VE VĚDĚ A UMĚNÍ)
SLEZSKÉ CESTOPISY DOBY NÁRODNÍHO OBROZENÍ
CESTOPIS S. HERBERSTEINA A MORAVA
ŠKOLNÍ KNIHY NA CESTÁCH ANEB ŘÁDY I NEŘÁDY PIARISTICKÝCH KNIHOVEN
HISTORICKÉ MAPY VE FONDU MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
DIGITALIZACE RUKOPISŮ A JEJICH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
NĚKTERÉ NOVÉ ASPEKTY OCHRANY VZÁCNÝCH A HISTORICKÝCH FONDŮ
PRO HISTORII NA PRAHU TŘETÍHO TISÍCILETÍ
12. ročník odborné konference
Současné trendy ve zpřístupňování fondů
Program Současné trendy ve zpřístupňování fondů
Pozvánka Současné trendy ve zpřístupňování fondů
Budování elektronického katalogu prvotisků ve Vědecké knihovně v Olomouci
Místo Knihopisu v dějinách české a slovenské literatury
Úsek vzácných tisků Městské knihovny v Praze
Za sklo, do peřinek, pod zámek
Výstavní prezentace historických knižních fondů v archivu
Sprístupňovanie historických knižných fondov a vzácnych tlačí v podmienkach Slovenskej národnej knižnice v Martine
Prezentace fotografických materiálů E.St.Vráze z přelomu 19. a 20. století ze sbírek Náprstkova muzea
Knihovna Josefa Macůrka (o jejím uložení, uspořádání a zpřístupnění)
Knižní ilustrace bratrů Salzerů
Popularizácia a propagácia historických knižničných fondov na Slovensku
Trend soubornosti při zpřístupňování historických dokumentů
Knihovna, katalog, archiv - jak se to rýmuje?
Staré tisky - co s nimi? Zapsat do paměti národa a lidstva
Katalogizace starých a vzácných tisků v Krajské vědecké knihovně v Liberci
Problematika elektronického zpracování rukopisů z hlediska Komise pro soupis a studium rukopisů
Komise pro soupis a studium rukopisů při Archivu AV ČR; její podíl na zpřístupňování rukopisných fondů po roce 1989 a program na nejbližší léta
Rukopisy a staré tisky na Internetu, projekt MEMORIA
8. ročník odborné konference
Počátky v dějinách knihtisku
Program Počátky v dějinách knihtisku
Pozvánka Počátky v dějinách knihtisku
Rukopisy, inkunábule, paleotypy a transmise textů
Bamberské vydání olomouckého a pražského misálu (1488 a 1489)
Přípisové a formy listuov rozličných podlé notule kanceláří markrabství moravského od Jana Tišňovského
Olomoucké tisky v Březanově katalogu Rožmberské knihovny
Bible lobkovická a tzv. švédská kořist z Prahy, Olomouce a Mikulova
Počátky hebrejského knihtisku na Moravě
František Ladislav Čelakovský a Knihovna Národního muzea
Ke knihovědnému významu tepelských inkunábulí, paleotypů a starých tisků
Havárie a živelné pohromy - prevence a náprava škod
Výstavy vzácných knižních fondů z hlediska ochrany a konzervace
DOBRÁ ZPRÁVA - KONCEPCE ZŮSTÁVÁ
Signety tiskařů a nakladatelů ze 16. a 17. století v tiscích z fondu Knihovny Akademie věd ČR
Grafická výzdoba rukopisů, konvolutů a též původně neilustrovaných knih konce 18. a začátku 19. století
Pětisté výročí knihtisku v Olomouci
Z nejstarších inventářů piaristických knihoven v českých zemích
7. ročník odborné konference
Středověké rukopisy a jejich prezentace
Nové poznatky k rukopisu Martyrologia z Gerony
Hagiografická zobrazení ve středověké knižní malbě českých zemí
Co je rukopisná kniha?
Konvoluty starých kreseb, jejich ochrana, prezentace a budoucnost
Textologické problémy Staročeského pasionálu
Hudební nástroje ve středověkých iluminovaných rukopisech gotické doby ve VK v Olomouci
Problematika knihovnické práce s historickými fondy a její kontext
Digitalizace rukopisů a metody historické práce
Memoriae mundi series Bohemica - digitalizace rukopisů a starých tisků
Rukopisy a otázka reformátování
Zásady popisu rukopisů z roku 1983 a zkušenosti z jejich užívání
Soupisy iluminovaných rukopisů
Kalendáře liturgických rukopisů jako datační pomůcka
Konzervátorské průzkumy vzácných historických knižních fondů
Mikrobiologická kontaminace rukopisu a vzácných tisku a jejich kontrola
Konzervace a uchovávání kožených a pergamenových vazeb citlivých na vodu
Metody konzervace středověkých psacích pergamenů
Historie, průzkum stavu a návrh technologie konzerování a restaurování desek zemských Království českého
Zkušenosti s využitím spolupráce s oddělením rukopisů ve výuce latiny
Některé zvláštnosti knižní malby středověku včetně - Knihy věšteb - olomouckého Vlastivědného muzea CO 637
17. ročník odborné konference
17. ročník odborné konference
Referáty 17. konference v plném znění.
18. ročník odborné konference
18. ročník odborné konference
Pozvánka
Program
Referáty 18. konference v plném znění
19. ročník odborné konference
Pozvánka na 19. konferenci
19. ročník odborné konference
Referáty 19. konference v plném znění
20. ročník odborné konference
20. ročník odborné konference
20. ročník odborné konference - přihláška
pozvánka na 20. ročník konference
Referáty 20. konference v plném znění
Conference „Silesia through the ages“
21. ročník odborné konference
21. ročník odborné konference
Pozvánka na 21. ročník konference
program konference 2012
referáty 2012 v plném znění
22. ročník odborné konference
22. ročník odborné konference
Pozvánka na 22. ročník konference
22. ročník odborné konference - přihláška
program konference 2013
23. ročník odborné konference
23. ročník odborné konference - přihláška
23. ročník odborné konference
23. ročník odborné konference - pozvánka
Program konference 2014
24. ročník odborné konference
24. ročník odborné konference
pozvánka na 24. odbornou konferenci
24. ročník odborné konference - přihláška
Pozvánka na 24. konferenci - français
Pozvánka na 24. konferenci - english
Program konference 2015
25. ročník odborné konference
Pozvánka na 25. konferenci
25. ročník konference
25. ročník konference - přihláška
program konference
26. ročník odborné konference
26.ročník konference
26.ročník konference - pozvánka
26.ročník konference - přihláška
program konference 2017
27. ročník odborné konference
27. ročník konference Bibliotheca Antiqua
27. ročník konference - pozvánka
27. ročník konference - přihláška
program konference 2018
28. ročník odborné konference
28. ročník konference Bibliotheca Antiqua
28. ročník konference - přihláška
28. ročník konference - pozvánka
Program 2019
Konference a odborná setkání
Archiv výstav a dalších akcí
2010
Informace LKO na měsíc leden 2010
Informace LKO na měsíc únor 2010
Informace LKO na měsíc březen 2010
Informace LKO na měsíc duben 2010
Výstava o Číně
Galapágy - peklo i ráj
Informace LKO na měsíc květen 2010
Informace LKO na měsíc červen 2010
Informace LKO na léto 2010
Informace LKO na měsíc září 2010
Duše knih - stopy lidí a času v rukopisech a starých tiscích
Literatura bez hranic
Informace LKO na měsíc listopad a prosinec 2010
Ausgezeichnet! / Vyznamenaní!
Ortszeit / Místní čas
2007
Dny evropského dědictví - OŽIVENÁ MINULOST III.
Vztah Arne Nováka k matce a jejich vztah k Olomouci
O olomouckých novinách a novinářích
Doteky věčné krásy
Kniha proměn - tisíciletá inspirace tvoření
Archeolog PhDr. Vít Dohnal CSc.
Literatura a výtvarné umění
Barvy Islandu
Beseda nad kronikami olomoucké skupiny Spolku českých bibliofilů v Praze
Večer s autory, kteří píší do šuplíku
Kuchařské knihy v minulosti, aneb podle čeho se vařilo v 16. až 20. stoleti
Dynamika vesmíru, dějin a literatury
UNICEF: 60 let pomoci dětem
Večer americké poezie
Umění českého filmového plakátu
Josef Dobrovský na Klášterním Hradisku
Der andere Blick / Jiný pohled
2006
Dny evropského dědictví - DED
Nejprodávanější knihy v České republice 2001-2005
Angelika Overath: Čas pod kůží. Román jedné noci.
Knihovní dědictví jako závazek a inspirace - muzejní čtvrtek
Ing. Petr Žwak: 17 zastavení světla, camera obscura
Komiksy z Německa
Poznejte Německo ... s fotbalem ...
Posvátná místa Moravy a Slezska
Bertolt Brecht - Historky o panu Keunerovi
Evangelíci v Olomouci k 100. výročí obnovení českého evangelického sboru v Olomouci
Vítr jest život člověka
Jezuité a Klementinum
Svatá všetečnost, aneb jezuitské cesty ke vzdělání
2000
Dny evropského dědictví 2000
Ludmila Dohnalová - kresby
Olomoucké krásné tisky 20. století
Ve znamení nové doby - První dvě století tištěné knihy v Čechách
Antonín Marek Machourek
Agostino Ciampelli
Erich Kästner
Adelbert-von-Chamisso-Preis
Z Olomouce do Nového světa
V srdci inckého impéria
Oslava pátého výročí Německé studovny
Heraldik Jiří Louda a jeho dílo
2001
Helena Lisická
Otto František Babler
Moravská expedice
Život a dílo spisovatelky Marie Podešvové
Hasičské památky a historické tradice
Dny evropského dědictví: Baroko 2001
Jaroslav Seifert - Všecky krásy světa
Autorské čtení Hugo Loetschera
2011
Free Culture/Svobodná kultura České autorské právo
musik + X
Nejkrásnější české a slovenské dětské knihy
Kateřina Tučková
Profesionální autostopař
Pripjať - Město duchů
Autorské čtení Matěje Dadáka
Náš vnitřní čas a jak s ním žít v souladu
Největší urychlovač LHC odhaluje tajemství hmoty z počátku vesmíru.
Autorské čtení Terezy Boučkové
Kamila Holásková
Jiří Suchý a knihy
Čtenář roku Olomouckého kraje 2010
Případ pro literaturu
Hinternational - Johannes Urzidil
Film Im Angesicht des Verbrechens I.
Film Im Angesicht des Verbrechens II.
Film Im Angesicht des Verbrechens III.
Film Im Angesicht des Verbrechens IV.
Film Im Angesicht des Verbrechens V.
2012
Expedice Bajkal 700
Erika Bezdíčková
Věra Nosková
Bezručovo autorství Kruciální otázka Slezských písní ještě i po stu letech
Milovníci knížek
Jubilejní večer k poctě 80. narozenin doc. PhDr. Františka Všetičky, CSc.
Karel Jaromír Erben 1811-2011
Komiks, Manga & spol.
Setkání s básníkem MUDr. Aloisem Volkmanem u příležitosti jeho 75. narozenin
Je kosmologie mytologií? teorie a hypotézy o vzniku vesmíru z pohledu experimentálního fyzika
Cestou osudu a náhody - Návrat s podkovou
Modelování znečištění ovzduší ve městech a v krajině
Omega 3 rybí oleje versus obezita
Bibliografie české literární vědy
O Severním pólu s Miroslavem Jakešem
Nenechte se napálit
Podoby současné české knihy pro děti a mládež 2012
Klaus Staeck - Nic není vyřízeno
Bylo nebylo
Plakatausstellung Reiseziele in Deutschland - Turistické cíle v Německu
Klub německého filmu - Knallhart
Klub německého filmu - Krabat
Klub německého filmu - Kurz und schmerzlos
Klub německého filmu - Im Juli
Klub německého filmu - Solino
Klub německého filmu - Auf der anderen Seite
Klub německého filmu - Gegen die Wand
Klub německého filmu - Neukölln Unlimited
Klub německého filmu - Ein Freund von mir
Klub německého filmu - Das Leben der Anderen
Klub německého filmu - Good bye, Lenin!
Klub německého filmu - Im Winter ein Jahr
Klub německého filmu - Jerichow
Klub německého filmu - Die Frau mit den 5 Elefanten
2009
Zelené perly - Historické zahrady a parky Olomouckého kraje
CESTA ŽIVOTEM - CESTA SVĚTEM
Jak jsem se stal bibliofilem ...
Poezie Hané
Zbigniew Herbert (1924-1998)
Region Haná - prezentace regionu
Čeští panovníci - haptická výstava
Večer k poctě prof. PhDr. Františka Kopečného, DrSc.
Libri prohibiti - Zakázané knihy v proměnách času
Literární klub Olomouc - autorská prezentace vydaných knižních titulů
Setkání v knihovně s Radkem Johnem
Když tiskli Kryl a Scotti
Výstava Wahlverwandschaften / Spřízněni volbou
Čtení Wahlverwandschaften / Spřízněni volbou
Fotoszene Deutschland
2008
Kulturní asociace Nová Akropolis - 50 let (1957-2007)
O Bablerově překladu Máchova Máje do němčiny a jeho specifikách
Cesta k papíru
O minulosti olomouckých knihtiskáren
Literární večer k připomenutí Petra Bezruče
Století Slováků v českých zemích
Moje město Olomouc
Polární rok - putovní výstava
Otto František Babler a Dantova Božská komedie
Beseda s redakční radou knihovnické revue KROK
SOKOL a 90.výročí vzniku Československé republiky
Prostějovské osobnosti v Olomouci
100 let Spolku českých bibliofilů
Olomoucká polistopadová literatura
Lidská práva - sen nebo skutečnost
Adventní literární beseda
Die schönsten deutschen Bücher 2006
2005
Prohlídka Červeného kostela
Michael Ende: Nekonečný příběh
Jindřich Štreit: Spolu
Jaromír Konečný: Slam poetry
Německá literatura v českém překladu
Dětské knížky, ilustrace a říkadla
Italská kresba 17. století
Jiří Louda - heraldik
Podoby Berlína
2004
Milan Kundera
Hesse für Junge Leute
Výstava šišek
Bohuslav Smejkal - kulturní osobnost regionu
Hudba probouzí památky
Významné knižní dary Vědecké knihovně v Olomouci za poslední roky
Evropská unie a informační zdroje
2003
Dny evropského dědictví 2003
Přírodní a historické památky Severní Ameriky, Evropy, Egypta a jz. části Asie
Václav Matěj Kramerius
Česká republika v Evropské unii
Nové heraldické znaky krajů České republiky
Die schönsten deutschen Bücher 2002
Březen - měsíc internetu
Týden knihoven 2003
2002
Zdeněk Přikryl: barokní inspirace
Vít Dohnal: Dómské návrší 1972-1995
Evžen Opatrný: Dřevíčka
Ekologické zemědělství
Nakladatelství Rubico
Kapelníci dómu sv. Václava v Olomouci v 18. století
Dny evropského dědictví - Pověsti o památkách města Olomouce a z Olomouckého kraje
Týden knihoven 2002
2013
Írán jak ho ze zpráv neznáte
Největší tajemství Třetí říše
Dvě století české kutury s Máchou
Knižní bazar
Karel Hynek Mácha - básník v krajině, krajina v básníkovi
Africké safari s batohem na zádech (Keňa-Tanzánie)
Tádžikistán, Fanské hory
Globální změna - problém lidstva či mýtus? Jak na to?
Evropský den jazyků v knihovně
Quo vadis, scientia?
Klub německého filmu - Am Ende kommen Touristen
Filmy pro školní třídy - This ain´t California
Klub německého filmu - Lola rennt
Klub německého filmu - Deutschland 09
Filmy pro školní třídy - Kebab Connection
Autorské čtení Terezy Boučkové 2013
Klub německého filmu - Jenseits der Stille
Klub německého filmu - Lila Lila
Filmy pro školní třídy - Solino
Klub německého filmu - Almanya
Klub německého filmu - Das Leben der Anderen
Filmy pro školní třídy - Ein Freund von mir
Klub německého filmu - Goethe!
Klub německého filmu - Wer wenn nicht wir
Filmy pro školní třídy - Krabat
Lidé a příroda - společenský rozměr globální změny
Autorské čtení Jaroslava Irovského 2013
Letošní maximum sluneční činnosti: bylo, je, nebo bude?
Filmy pro školní třídy - Das Leben der Anderen
Klub německého filmu - Die Fremde
Klub německého filmu - Ostkreuz
Klub německého filmu - Auge in Auge
Seminář pro učitele německého jazyka - Menschen
Klub německého filmu - Berlin Babylon
Klub německého filmu - The Invisible Frame
Klub německého filmu - Berlin-Ecke Schönhauser
Klub německého filmu - Berlin ist in Germany
Filmy pro školní třídy - The Invisible Frame
Klub německého filmu - Sommer vorm Balkon
Klub německého filmu - Whisky mit Wodka
Libuše Moníková - Meine Bücher sind teuer
Berlín ve filmu
Víte, k čemu všemu máte tukové zásoby?
Klub německého filmu - Der ganz große Traum
Filmy pro školní třídy - Lila lila
Beseda s Martinem Ryšavým
Retrospektiva III
Setkání s básníkem Pavlem Kolmačkou
Kurzy počítačů pro seniory 2013
Beseda s Lucii Lomovou
Klub německého filmu - Das Lied in mir
Klub německého filmu - Alles auf Zucker!
Filmy pro školní třídy - Jenseits der Stille
Stammtisch pro učitele NJ
Dny evropského dědictví ve VKOL - den otevřených dveří EOD
2014
Efektivní studium a výzkum v databázi Academic Search Complete
Klub německého filmu - Etwas besseres als den Tod
Klub německého filmu - Komm´mir nicht nach
Lenka Čočková: Ohlédnutí
Bali ostrov bohů a démonů
Cestou osudu a náhody - návrat po sedmi letech
Běžný život kosmonautů
Klub německého filmu - Eine Minute dunkel
Klub německého filmu - Barbara
Klub německého filmu - Unter dir die Stadt
Klub německého filmu - Die Unsichtbare
Film pro školní třídy - Krabat
Film pro školní třídy - Aschenputtel
Autoské čtení Ivy Procházkové - Uzly a pomeranče
Seminář pro učitele NJ - Super!
Knižní bazar 2014
Výstava Slavné ženy Giovanniho Boccaccia
Radek Malý - Německy psaná literatura pro děti a mládež
Raná němčina: Mateiály Goethe-Institutu
Výstava Pěkně od začátku / Von allem Anfang an
Izrael a Západní břeh - pestrá mozaika kultur
Otestujte si znalosti o Bohumilu Hrabalovi
Klub německého filmu - Poll
Film pro školní třídy - Der ganz große Traum
Klub německého filmu - Schlafkrankheit
Klub německého filmu - Halt auf freier Strecke
Noc literatury 2014
KROK aneb co se do Kroku nevešlo
Kurzy počítačů pro seniory 2014
Klub německého filmu - Wolke neun
Film pro školní třídy - Kebab Connection
Finále soutěže Bücherwurm / Knihomol
Klub německého filmu - Bauhaus - Modell und Mythos
Mozart a Salieri: Mýty a skutečnost
Klub německého filmu - How to make a book with Steidl
Film pro školní třídy - Im Juli
Fenomén Janáček
Klub německého filmu - Westwind
Výstava Jugend in Deutschland
Německý týden v knihovně
Evropský den jazyků 2014
Albánie
Finanční podpora odborných praxí v Německu - Informační odpoledne Tandemu
Seminář pro učitele NJ - Reálie a projekty zábavnou formou
Klub německého filmu - Oh Boy
Klub německého filmu - Hannah Arendt
TEPENEC - PRAVĚKÉ HRADISKO A KARLŮV HRAD
Scintilátory kolem nás
Počátky moderní univerzity
Klub německého filmu - Der Turm / 1
Klub německého filmu - Der Turm / 2
Seminář pro učitele NJ - Beste Freunde
Jazyková animace pro učitele NJ
Klub německého filmu - Hotel Lux
Prezentace knihy Čik s překladatelkou Michaelou Škultéty
Klub německého filmu - Wintertochter
Stammtisch 2014
Kurzy počítačů pro seniory 2014 - pokročilí
Dny evropského dědictví
2015
Klub německého filmu - Wer früher stirbt, ist länger tot
Klub německého filmu - Wir sitzen im Süden
Kyrgyzstán. V zemi nomádů a Nebeských hor
Zapomenutý barokní skladatel, kantor Josef Schreier, rodák z Dřevohostic
Brazílie - Pod Jižním křížem
Druhý cyklus experimentů na LHC. Higs objeven, co bude dál?
Anna Franková - odkaz pro současnost
Monteverdi - genius opery
Milníky historie populární hudby v Olomouci
Fakta a mýty o očkování
Seminář pro učitele NJ - Efektivita ve vyučování a v přípravě na hodiny NJ
Klub německého filmu - Master of the Universe
Klub německého filmu - Kurz und Gut in Hollywood / Teil 2
Festival Olmützer Kulturtage - Kreuzweg
Festival Olmützer Kulturtage - Haus Tugendhat
Klub německého filmu - Love Steaks
Klub německého filmu - Die Vermessung der Welt
Seminář pro učitele NJ - Gramatika? Super!
Finále soutěže v předčítání v němčině Bücherwurm Olomouc 2015
Klub německého filmu - KRIMIMARATHON - Im Angesicht des Verbrechens
Film pro školní třídy - Sophie Scholl
Seminář pro učitele NJ - Fonetika kontrastivně a kreativně
Výstava Deutsche Städte und Landschaften
Film pro školní třídy - Am Ende kommen Touristen
Festival Olmützer Kulturtage: Jiří Slíva: Nicht nur Kafka
Festival Olmützer Kulturtage
Klub německého filmu - Kurz und Gut in Hollywood / Teil 1
Erlebe Olmütz!
Klub německého filmu - Die andere Heimat / 1
Klub německého filmu - Die andere Heimat / 2
Film pro školní třídy - Ein Freund von mir
Vernisáž výstavy Umění do ulic
Výstava fotografií Sokolovny v Sokolské župě Olomoucké - Smrčkově
Příspěvek k dějinám radosti - autorské čtení Radky Denemarkové
Literární večer s Lydií Romanskou
Autorské čtení Michala Sýkory, olomouckého spisovatele detektivek
Gruzie - Tajemné království ve stínu Kavkazu
Gustáv Husák a jeho doba
Pátrání po vlastních kořenech aneb Jak si sestavit rodokmen
Úsvit trpasličích planet
Seminář pro učitele NJ - Metody a materiály pro výuku NJ v raném věku
Klub německého filmu - Novembertage
Kinderklub 2
Seminář pro učitele NJ - Němčina je super!
Klub německého filmu - Land in Sicht
Klub německého filmu - Die geliebten Schwestern
Seminář pro učitele - Mit Musik geht alles leichter
Den s němčinou v rámci kampaně Šprechtíme
Kinderklub 1
Klub německého filmu - Zeit der Kannibalen
Stammtisch 2015
Klub německého filmu - Renn, wenn du kannst
Kinderklub 3
Největší tajemství templářů
Dny evropského dědictví 2015
2016
Knihy pro děti oceněné v Čechách a na Slovensku
Česko-německá jazyková animace pro nejmenší
Klub německého filmu - Finsterworld
Kinderklub 4
Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela aneb Pěšky z ČR až k oceánu na západ Španělska
Bolívie - chudá krásná indiánka
Švédská místa činu
Fantomas, král filmového seriálu z roku 1913
Seminář pro učitele NJ - Mit Texten motivieren
Klub německého filmu - Neuland
Kinderklub 5
Klub německého filmu - Der deutsche Freund
Kinderklub 6
Časy se mění, krásy zůstávají. Olomouc očima fotografa Jakuba Hutyry
Objevovaná Olomouc s Vladimírem Gračkou
Po stopách Hitlerovy dálnice
Geneticky modifikované rostliny, hrozba nebo prospěch?
Severská literatura
Finále soutěže Bücherwurm Olomouc 2016
Festival Olmützer Kulturtage 2016
Kinderklub 7
Prezentace pro školní třídy - Nördlingen
Informační setkání řediteli MŠ k projektu Babydeutsch
Klub německého filmu - Die Brücke am Ibar
Kinderklub 8
Nizozemsko, království pod hladinou moře 1
Autorské čtení Alexandera Münninghoffa
Pikanterie nizozemské literatury aneb Slasti a strasti překladatelského řemesla
Noc literatury
Otto Wichterle / Vědec a vynálezce
Nizozemsko, království pod hladinou moře 2
Nizozemsko, království pod hladinou moře 4
Nizozemsko, království pod hladinou moře 3
21 nejúžasnějších míst světa a co vás cestou může potkat
Pivovarská řemesla
Jaroslav Irovský autorské čtení českého Bukowského
Tvorba rodokmenu online
Science to Go
Írán dvě tváře Persie
Mladí lidé a politika napříč hranicemi
S duší popsanou...
MUŽ Z BAGDÁDU. THEBIT Z HARRÁNU A ISLÁMSKÁ RENESANCE 9. STOLETÍ
TŘI OSOBNOSTI, TŘI OSUDY
Adaptační strategie v pěstování lesů
Digitalizační jednotka 1
Digitalizační jednotka 2
Tajemství forenzní balistiky
Kinderklub 10
Kinderklub 9
Klub německého filmu - Bornholmer Straße
Klub německého filmu - Zwischen Welten
Seminář pro učitele NJ - Němčina kreativně a s elánem 1
Seminář pro učitele NJ - Němčina kreativně a s elánem 2
Klub německého filmu - Who am I
Speak-dating 2016
Evropský den jazyků v knihovně 2016
Seminář pro učitele - Indiviuální přístup k žákům cestou interaktivních prvnků a cvičení
Jiří Klváček Olomouc Obrazy
Pamětˇtváře / Tváře paměti
Stammtisch 2016
Klub německého filmu - Eltern
Čarodějnické procesy
Kurzy počítačů pro seniory (jaro)
Píšeme WIKIPEDII
Kurzy počítačů pro seniory (podzim)
CAMILLO SITTE A OLOMOUC
ZAKÁZANÉ KNIHY A CENZURA
ZRUŠENO, KONFISKOVÁNO!
VYCHÁZKA PO STOPÁCH KNIHOVNY
Nakladatelé a tiskaři – dny otevřených dveří ve studovně historických fondů
Půvab starých herbářů - Flora Olomouc - letní etapa 2016
2017
Science to Go - únor
Vít Dohnal 85
Pověsti atomového věku
Karel Hvížďala
Literární překlady - Lávky a mosty ke světové kultuře
Martin Reiner, autorské čtení
Česká literatura v překladu 1998-2016
Píšeme Wikipedii
Lázeňství na Jesenicku
Ázerbájdžán
Science to Go - květen
Noc literatury 2017
Černín vypravuje
Oldřich z Chlumu - historický román a skutečnost
A přece zázrak chtít...
Kinderklub v parku
Klub německého filmu - About a Girl
Hledání identity česko-německé mládeže
Film pro školní třídy - Das Wunder von Bern
Klub německého filmu - Phoenix
Kinderklub květen
Kinderklub duben
Seminář pro učitele NJ - Hry a jiné aktivity ve dvojicích II.
Festival Olmützer Kulturtage 2017
Narozeni v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?
Třetí republika v poválečném světě
Krčmaňská aféra
Thajsko
Science to Go - říjen
Přístupnost jako důležitá součást digitálního designu
Myslete jako designér(ka), workshop
Od sládka k Pijanovi aneb z historie dopravy piva
Digitalizujeme
Minarety nad Českem
Maže se vesmírná sonda opalovacím krémem?
Seminář pro učitele NJ - Fonetika kontrastivně a kreativně II
Stammtisch pro učitele NJ
Kinderklub - Weihnachten
Klub německého filmu - 4 Könige
Filmy pro školní třídy
Film pro školní třídy
Kinderklub listopad
Klub německého filmu - Als wir träumten
Výstava Digitální design - pohled za pixely
Seminář pro učitele NJ - Práce s nesourodou skupinou
Klub německého filmu - Der Staat gegen Fritz Bauer
Kinderklub říjen
Film pro školní třídy - Who am I
Eduard HÖLZER 1817-1885
2018
Klub německého filmu - Im Labyrinth des Schweigens
Kinderklub - leden 2018
CoderDojo
Kinderklub - únor 2018
Seminář pro učitele NJ - němčina pro profesní uplatnění
Výstava Erfinderland Deutschland
Klub německého filmu - After Spring Comes Fall
Indie - divoká a nespoutaná
Výstava - Po stolách Alžběty Báthoryové
Předprojekce festivalu Jeden svět: Dál nic
Science to Go! - březen
Potraviny budoucnosti z Olomoucka
Významní Češi
Živá knihovna
Čtenáři světa
Průzkum a výzkum Hranické propasti v letech 1960-2017
Dokumentární zastavení - Epidemie svobody
Češi na misi: Po kapkách v Afghanistánu
Evropská unie a migrace
Vernisáž výstavy - Nech obrazy vyprávět
Autorské čtení Anny Bolavé
Sbohem. Monarchie
Science to Go! - říjen
Klub německého fillmu - Der junge Karl Marx
Kinderklub - říjen 2018
Seminář pro učitele NJ - Němčina v pohybu
Speak-Dating 2018
Seminář pro učitele NJ - Práce s chybou
Klub německého fillmu - Pozdravy z Fukušimy
Soul - Město kontrastů
Pavel Kosatín 100x TGM
Brněnské podzemí
Seminář pro učitele NJ - Němčina na 1. stupni ZŠ
Klub německého filmu - Magical Mystery
Kinderklub - listopad 2018
Seminář pro učitele NJ - Čtení je šance
TURECKO - Dech beroucím Kurdistánem
Hříšně chutná Vídeň
Kuděj aneb Krása kuráže
Klub německého fillmu - Der traumhafte Weg
Stammtisch 2018
Zmizelé Sudety
Kinderklub - prosinec 2018
2019
Století 1918-2018 v Olomouckém kraji
Po stopách předků
Kongo
EUV oči a naše Slunce
Matematika ve službách astronomie
Autorské čtení - Jaroslav Irovský, ...s duší beadníka
Zánik druhé republiky
Science to Go!
Válečné hroby a pomníky na Ukrajině a v Rusku
Stopy vedou na Sever
Promítání filmu Krajina v tísni
Výstava Foto Frait – cesta genu
Co trápí naše lesy víc: sucho, teplo, kůrovec, emise anebo hříchy proti přírodě?
Jozef Piłsudski a jeho místo v polských dějinách
Dny otevřených dveří ve Vědecké knihovně v Olomouci
Autorské čtení Vojtěcha Matochy – Prašina
Turistické značení – český fenomén
Seminář pro učitele NJ - Obrazový materiál a vizualizace
Výstava Hlasy mrtvých jazyků
Výstava Probuzení a protest
Klub německého filmu - Herbert
Klub německého filmu - Zug in die Freiheit
Kinderklub - Oktober 2019
Pobaltí
Beseda s Alešem Palánem
Koncert – Letní kapela Jaromíra Švejdíka
Když hrozí sopky
Oběti, vrazi a jejich podoba pohledem forenzního antropologa
Michal Macháček – Gustáv Husák
Černobyl – spící peklo
Stammtisch pro učitele němčiny 2019
Kinderklub - Weihnachtsparty 2019
Klub německého filmu - Gerhard Richter - Painting
Seminář pro učitele NJ - Jak rozmluvit žáky
Klub německého filmu - Das Leben der Anderen 2019
Kinderklub - November 2019
Seminář pro učitele NJ - Aktivizační aktivity
Seminar pro učitele NJ - Fonetika a písničky
Speak-Dating 2019
Klub německého filmu - Sommerhäuser
Kinderklub im Park 2019
Výstava Bílá Růže
Tandemové čtení M. Ajvaze a M. Stavariče
Kinderklub - Mai 2019
Klub německého filmu - Ich und Kaminski
Festival Olmützer Kulturtage 2019
Skryté Švýcarsko
Výstava KomiX
Komiksový workshop
Seminář pro učitele NJ - Rollenspiele
Autorské čtení Anny Ulrike Bleier - Bushaltestelle
Okrašlovací spolek Lubavia
Film por školy - Von der Morgenröte
Autorské čtení Hassana Ali Djana
Stíny nad Libavou
Výstava Krajinou zapomnění
Libavský špacír
Klub německého filmu - Mitten in Deutschland: Die Ermittler
Kinderklub April 2019
Kinderklub März 2019
Klub německého filmu - Mitten in Deutschland: Die Opfer
Soutěž Bücherwurm 2019
Seminář pro učitele NJ - Tipy a triky
Kinderklub - Februar 2019
Klub německého filmu - Mitten in Deutschland: Die Täter
Seminar pro učitele NJ - Stationenlernen
Kinderklub - Januar 2019
Klub německého filmu - Haus ohne Dach
Na Jeseníky!
2020
Kinderklub - Januar 2020
Klimatická změna a její důsledky pro vodu v naší krajině
Grónsko není jen led
Výstava Voda–sucho
Vernisáž výstavy VŠECHNY BARVY NADĚJE aneb jak Haiti (ne)přichází o školáky
1. předprojekce Jeden svět Olomouc - Íránský rave
Archiv akcí VKOL
Exkurze
Exkurze
Projekty a granty
Projekty a granty
Optimalizace postavení VKOL v rámci konzorcia MOLIN
Optimization of the Status of the Research Library in Olomouc within the MOLIN Consortium
Access to Information and Library Services for Handicapped
Mezinárodní spolupráce
Polsko
Vojvodská knihovna E. M. Smolky v Opolí - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smołki
Mezinárodní spolupráce
Pro nakladatele
Informace pro nakladatele
CoderDojo Olomouc
CoderDojo Olomouc
Služby
Výzva ke čtenářům, amnestie
Anketa 2001
Anketa 2003
Otevření nové budovy VKOL
Vyhodnocení čtenářské ankety
Služby obecně
Pronájem prostor pro akce
Stěhování knih do nového depozitáře
Nepřetržité vracení knih i ve Vědecké knihovně v Olomouci
Úprava pravidel pro absenční půjčování starších knih
Výpůjční služby
Absenční a prezenční služby
Absenční a prezenční služby
Meziknihovní služby
MVS / MMVS
Půjčování čteček e-knih
Půjčování čteček elektronických knih
Výpůjční služby
Faksimile historického originálu
Faksimile historického originálu
Reprografické služby
Reprografické služby
Německá knihovna
Goethe Institut
Goethe-Institut Tschechien
Akce
Literatur-Nobelpreis 2009
Výstava Ortszeit
Výstava Ausgezeichnet!
Projekt musik + X
Soutěž Fascinace Amerikou - Fascinace Evropou?
Plakatausstellung musik + X
Ein Fall für die Literatur
Komiks, Manga & spol.
Es war einmal
Der andere Blick
Die schönsten deutschen Bücher 2006
Plakatausstellung Reiseziele in Deutschland
Klaus Staeck - Nic není vyřízeno
Filmstadt Berlin - Plakate und Fotos
Libuše Moníková
Seminář pro učitele NJ - Menschen
Stammtisch
Pěkně od začátku / Von allem Anfang an
Raná němčina: Materiály Goethe-Institutu
Iva Procházková - Uzly a pomeranče
Seminář pro učitele NJ - Super!
Radek Malý - Německy psaná literatura pro děti a mládež
Seminář pro učitele NJ - Beste Freunde
Výstava Umění staví mosty
Výstava Jugend in Deutschland
Prezentace knihy Čik s překladatelkou Michaelou Škultéty
Německý týden v knihovně 2014
Seminář pro učitele NJ - Reálie a projekty zábavnou formou
Finanční podpora odborných praxí v Německu
Evropský den jazyků 2014
Školení jazykové animace pro učitele NJ
Stammtisch 2014
Výstava Deutsche Städte und Landschaften
Seminář pro učitele NJ - Fonetika kontrastivně a kreativně
Seminář pro učitele NJ - Gramatika? Super!
Seminář pro učitele NJ - Dvě mouchy jednou ranou
Festival Olmützer Kulturtage
Autorské čtení Jana Faktora: Jiříkovy starosti o minulost
Výstava Jiří Slíva: Nicht nur Kafka
Spielort Bibliothek
Erlebe Olmütz!
Výstava Umění do ulic
Evropský den jazyků v knihovně 2015
Seminář pro učitele NJ - Hry a jiné aktivity ve dvojicích
Speak-dating
Kinderklub
Seminář pro učitele NJ - Mit Musik geht alles leichter
Den s němčinou v rámci kampaně Šprechtíme
Seminář pro učitele NJ - Metody a materiály pro výuku němčiny v raném věku
Seminář pro učitele NJ - Němčina je super!
Stammtisch 2015
Scénické čtení: 1913. Jedno století v groteskní zkratce
Seminář česko-německé jazykové animace pro nejmenší
Seminář pro učitele NJ - Mit Texten motivieren
Školení jazykové animace pro učitele - Němčina nekouše III
Festival Olmützer Kulturtage 2016
Seminář pro učitele NJ - Filmy ve vyučování NJ
Tomáš Dimter o literárním překladu
Informační setkání ředitelů MŠ k projektu Babydeutsch
Výstava studentů výtvarných oborů SŠOGD Praktik s.r.o.
Letní čtenářská soutěž
Speak-dating 2016
Evropský den jazyků v knihovně 2016
Seminář pro učitele NJ - Němčina kreativně a s elánem
Seminář pro učitele NJ - Němčina kreativně a s elánem 2016
Seminář pro učitele NJ - Indiviuální přístup k žákům cestou interaktivních prvnků a cvičení
Stammtisch 2016
Seminář pro učitele NJ - Metodika a nové materiály pro B1
Výstava Sigmund Freud: Odhalení 21. století
Seminář pro učitele NJ - Kouzelná hra se slovy
Festival Olmützer Kulturtage 2017
Seminář pro učitele NJ - Hry a jiné aktivity ve dvojicích II.
Výstava Narozeni v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?
Výstava abcdef & Sebastian Wolf /real twenty – paper works
Výstava Hledání identity česko-německé mládeže
Speak-dating 2017
Seminář pro učitele NJ - Práce s nesourodou skupinou
Seminář pro učitele NJ - Fonetika kontrastivně a kreativně II
Stammtisch 2017
Výstava Erfinderland Deutschland
Seminář pro učitele NJ - němčina pro profesní uplatnění
Seminář pro učitele NJ - Cesta k mluvení vede přes poslech
Seminář pro učitele NJ - Erfolge beim Schreiben und Sprechen durch kooperatives Lernen
Festival Olmützer Kulturtage 2018
Významní Češi
Výstava Tady a teď: současná německá a česká lyrika
Autorské čtení Gregora Sandera - Co by bylo
Seminář pro učitele NJ - Metody aktivizace žáků
Speak-Dating 2018
Seminář pro učitele NJ - Práce s chybou
Seminář pro učitele NJ - Němčina v pohybu
Den s němčinou v rámci kampaně Šprechtíme 2018
Seminář pro učitele NJ - Čtení je šance
Seminář pro učitele NJ - Němčina na 1. stupni ZŠ (2018)
Stammtisch 2018
Výstava Zmizelé Sudety
Seminář pro učitele NJ - Tipy a triky
Seminář pro učitele NJ - Stationenlernen
Seminář pro učitele NJ - Aktivity pro začátečníky
Festival Olmützer Kulturtage 2019
Výstava KomiX
Libavský špacír
Seminář pro učitele NJ - Rollenspiele
Okrašlovací spolek Lubavia
Autorské čtení Ulrike Anny Bleier - Bushaltestelle
Výstava Krajinou zapomnění
Autorské čtení Hassana Ali Djana - Afghánistán. Mnichov. Já. Cesta za lepším životem
Tandemové čtení s Michalem Ajvazem a Michaelem Stavaričem
Výstava Bílá růže
Speak-Dating 2019
Seminář pro učitele NJ - Fonetika a písničky
Výstava Probuzení a protest
Výstava Hlasy mrtvých jazyků
Seminář pro učitele NJ - Obrazový materiál a vizualizace
Seminář pro učitele NJ - Jak rozmluvit žáky nejen v hodinách němčiny
Seminář pro učitele NJ - Aktivizační a warm up aktivity + práce s ICT
Stammtisch pro učitele němčiny 2019
Seminář pro učitele NJ - Aktivity pro začátečníky 2020
Seminar pro učitele NJ - Mobily ve výuce
Odkazy
Odkazy
Fond
Fond
Klub německého filmu
Klub německého filmu - březen 2020
Filmy pro školní třídy
Film pro školní třídy - zima 2020
Bücherwurm Olomouc
Knihomol Olomouc 2014
Bücherwurm Olomouc 2014
Bestand
Knihomol Olomouc 2015
Knihomol Olomouc 2015
Knihomol Olomouc 2016
Knihomol Olomouc 2016
Knihomol Olomouc 2017
Knihomol Olomouc 2017
Kinderklub
Kinderklub
Knihomol Olomouc 2018
Bücherwurm Olomouc 2018
Spielort Bibliothek
Spielort Bibliothek
Knihomol Olomouc 2019
Knihomol / Bücherwurm Olomouc 2019
Knihomol Olomouc 2020
Knihomol Olomouc 2020
Německá knihovna
Anglo–americká knihovna
The Library of America
The Library of America
Zjednodušená četba
Zjednodušená četba
Beletrie
Beletrie
Výukové materiály
Výukové materiály
Cambridgeské zkoušky
Cambridgeské zkoušky
Obchodní a profesní angličtina
Obchodní a profesní angličtina
Anglo–americká knihovna
Informační služby a zdroje
Informační služby a zdroje
Elektronické zdroje
Zkušební přístupy do databází
Citační manažer Citace Pro
Academic Search Ultimate
Business Source Ultimate
eBook Collection (EBSCOhost)
EBSCO
EBSCO
Elektronické zdroje
Citace v katalogu
BOOKPORT
Interní databáze
Interní databáze
Studovny
Hlavní studovna
Hlavní studovna
Multimediální studovna
Multimediální studovna
Studovna historických fondů
Studovna historických fondů
Studovna vázaných novin
Studovna vázaných novin
Týmová studovna
Týmová studovna
Studovny
Wi-Fi připojení
Wi-Fi ve VKOL
Tematické rešerše
Žádost o zpracování rešerše
Zvuková knihovna
Zvuková knihovna
Meziknihovní služby
Nabídka pro školy
Nabídka pro školy
Průvodce knihovnou
Jak se dostat do knihovny a rychlé kontakty
Identifikační údaje organizace
Informace o zpracování osobních údajů
Plány hlavní a nové budovy
Hlavní budova - přízemí
Plán hlavní budovy - přízemí
Hlavní budova - přízemí
Hlavní budova - 1. patro
Plán hlavní budovy - 1. patro
Hlavní budova - 1. patro
Nová budova - 2. patro
Nová budova - 2. patro
Plán nové budovy - 2. patro
Plány hlavní a nové budovy
Adresář pracovníků
Aktuální a úplná otevírací doba
Aktuální a úplná otevírací doba
Omezení otevírací doby během Vánoc
Z historie knihovny
Z historie knihovny: dávné i nedávné
Z historie knihovny - časová linie
Z historie knihovny - pojednání
Bibliothecae Collegii Soc. Jesu Olomucii Quadringenti Quadraginta Anni
Marie Nádvorníková
Průvodce po půjčování knih
Organizační členění
Organizace
Registrace nového čtenáře
Registrace nového čtenáře
Identifikační karty Univerzity Palackého v Olomouci
Základní kontakty
Dokumenty
Knihovní řád v plném znění
Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů VK
Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů VKOL
Pravidla půjčování čteček elektronických knih
Pravidla půjčování čteček elektronických knih a tabletů ve VKOL
Zpracování osobních dat
Žádost o ukončení zpracování dat
Plná moc
Plná moc
Knihovní řád v plném znění
Úplný a aktuální ceník
KROK - Kulturní revue Olomouckého kraje
KROK - Kulturní revue Olomouckého kraje
Archiv časopisu KROK
Zpracované tématické rešerše
2000
Tématické rešerše VKOL v roce 2000
2001
Tématické rešerše VKOL v roce 2001
2002
Tématické rešerše VKOL v roce 2002
2003
Tématické rešerše VKOL v roce 2003
2004
Tématické rešerše VKOL v roce 2004
2005
Tématické rešerše VKOL v roce 2005
2006
Tématické rešerše VKOL v roce 2006
2007
Tématické rešerše VKOL v roce 2007
2008
Tématické rešerše VKOL v roce 2008
2009
Tématické rešerše VKOL v roce 2009
2010
Tématické rešerše VKOL v roce 2010
2011
Tématické rešerše VKOL v roce 2011
2012
Tématické rešerše VKOL v roce 2012
2013
Tematické rešerše VKOL v roce 2013
2014
Tematické rešerše VKOL v roce 2014
2015
Tematické rešerše VKOL v roce 2015
2016
Tematické rešerše VKOL v roce 2016
2017
Tematické rešerše VKOL v roce 2017
2018
Tematické rešerše VKOL v roce 2018
Zpracované tématické rešerše
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění
2003
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada B - 2003 - leden-únor
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada B - 2003 - březen-duben
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada B - 2003 - květen-srpen
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada B - 2003 - září-říjen
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada B - 2003 - listopad-prosinec
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada A - 2003 - leden-únor
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada A - 2003 - březen-duben
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada A - 2003 - květen-srpen
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada A - 2003 - září-říjen
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada A - 2003 - listopad-prosinec
2004
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada A - 2004 - září-říjen
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada A - 2004 - listopad-prosinec
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada B - 2004 - leden-únor
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada B - 2004 - březen-duben
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada B - 2004 - květen-červen
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada B - 2004 - červenec-srpen
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada B - 2004 - září-říjen
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada B - 2004 - listopad-prosinec
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada A - 2004 - leden-únor
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada A - 2004 - březen-duben
2005
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - obě řady - 2005 - leden-únor
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - obě řady - 2005 - březen-duben
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - obě řady - 2005 - květen-červen
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - obě řady - 2005 - červenec-srpen
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - obě řady - 2005 - září-říjen
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - obě řady - 2005 - listopad-prosinec
2006
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - obě řady - 2006 - leden - únor
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - obě řady - 2006 - březen-duben
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - obě řady - 2006 - květen-červen
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - obě řady - 2006 - červenec - srpen
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - obě řady - 2006 - září - říjen
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - obě řady - 2006 - listopad - prosinec
2007
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - obě řady - 2007 - leden - únor
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - obě řady - 2007 - březen - duben
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - obě řady - 2007 - květen - červen
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - obě řady - 2007 - červenec - srpen
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - obě řady - 2007 - září - říjen
VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - obě řady - 2007 - listopad - prosinec
2008
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2008 - leden-únor
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2008 - březen-duben
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2008 - květen-červen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2008 - červenec-srpen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2008 - září-říjen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2008 - listopad-prosinec
2009
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2009 - leden-únor
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2009 - březen-duben
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2009 - květen-červen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2009 - červenec-srpen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2009 - září-říjen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2009 - listopad-prosinec
2010
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2010 - leden-únor
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2010 - březen-duben
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2010 - květen-červen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2010 - červenec-srpen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2010 - září-říjen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2010 - listopad-prosinec
2011
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2011 - leden-únor
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2011 - březen-duben
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2011 - květen-červen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2011 - červenec-srpen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2011 - září-říjen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2011 - listopad-prosinec
2012
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2012 - leden-únor
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2012 - březen-duben
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2012 - květen-červen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2012 - červenec-srpen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2012 - září-říjen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2012 - listopad-prosinec
2013
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2013 - leden-únor
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2013 - březen-duben
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2013 - květen-červen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2013 - červenec-srpen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2013 - září-říjen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2013 - listopad-prosinec
2014
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2014 - leden-únor
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2014 - březen-duben
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2014 - květen - červen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2014 - červenec-srpen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2014 - září-říjen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2014 - listopad-prosinec
2015
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2015 - leden-únor
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2015 - březen-duben
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2015 - květen-červen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2015 - červenec-srpen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2015 - září-říjen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2015 - listopad-prosinec
2016
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2016 - leden-únor
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2016 - březen-duben
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2016 - květen-červen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2016 - červenec-srpen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2016 - září-říjen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2016 - listopad-prosinece
2017
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2017 - leden-únor
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2017 - březen-duben
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2017 - květen-červen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2017 - červenec-srpen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2017 - září-říjen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2017 - listopad - prosinec
2018
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2018 - leden-únor
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2018 - březen-duben
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2018 - květen-červen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2018 - červenec-srpen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2018 - září-říjen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2018 - listopad-prosinec
2019
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2019 - leden-únor
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2019 - březen-duben
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2019 - květen-červen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2019 - červenec-srpen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2019 - září-říjen
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2019 - listopad-prosinec
Bibliografické informace z oblasti kultury a umění
REGO, Kalendárium regionálních osobností
REGO, kalendárium regionálních osobností
REGO, ukázka
Hromadná novinková služba
HNS 1996
Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec)
Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - A. Všeobecnosti
Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - D. Společenské vědy (obecně), sociografie
Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - E. Politika
Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - J. Lékařství
Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - K. Technika, průmysl
Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - L. Zemědělství
Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - N. Jazykověda
Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - O. Geografie, biografie, dějiny
HNS 1997
Novinková služba - 1997 (leden-únor)
Novinková služba - 1997 (březen-duben)
Novinková služba - 1997 (květen-červen)
Novinková služba - 1997 (červenec-srpen)
Novinková služba - 1997 (září-říjen)
Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec)
Novinková služba - 1997 (leden-únor) - A. Všeobecnosti
Novinková služba - 1997 (leden-únor) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 1997 (leden-únor) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 1997 (leden-únor) - D. Společenské vědy (obecně), sociografie
Novinková služba - 1997 (leden-únor) - E. Politika
Novinková služba - 1997 (leden-únor) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 1997 (leden-únor) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 1997 (leden-únor) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 1997 (leden-únor) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 1997 (leden-únor) - J. Lékařství
Novinková služba - 1997 (leden-únor) - K. Technika, průmysl
Novinková služba - 1997 (leden-únor) - L. Zemědělství
Novinková služba - 1997 (leden-únor) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 1997 (leden-únor) - N. Literatura, jazykověda
Novinková služba - 1997 (leden-únor) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 1997 (březen-duben) - A. Všeobecnosti
Novinková služba - 1997 (březen-duben) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 1997 (březen-duben) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 1997 (březen-duben) - D. Společenské vědy (obecně), sociografie
Novinková služba - 1997 (březen-duben) - E. Politika
Novinková služba - 1997 (březen-duben) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 1997 (březen-duben) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 1997 (březen-duben) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 1997 (březen-duben) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 1997 (březen-duben) - J. Lékařství
Novinková služba - 1997 (březen-duben) - K. Technika, průmysl
Novinková služba - 1997 (březen-duben) - L. Zemědělství
Novinková služba - 1997 (březen-duben) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 1997 (březen-duben) - N. Jazykověda
Novinková služba - 1997 (březen-duben) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 1997 (květen-červen) - A. Všeobecnosti
Novinková služba - 1997 (květen-červen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 1997 (květen-červen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 1997 (květen-červen) - D. Společenské vědy (obecně), sociografie
Novinková služba - 1997 (květen-červen) - E. Politika
Novinková služba - 1997 (květen-červen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 1997 (květen-červen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 1997 (květen-červen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 1997 (květen-červen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 1997 (květen-červen) - J. Lékařství
Novinková služba - 1997 (květen-červen) - K. Technika, průmysl
Novinková služba - 1997 (květen-červen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 1997 (květen-červen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 1997 (květen-červen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 1997 (květen-červen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - A. Všeobecnosti
Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - D. Společenské vědy (obecně), sociografie
Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - E. Politika
Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - J. Lékařství
Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - K. Technika, průmysl
Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 1997 (září-říjen) - A. Všeobecnosti
Novinková služba - 1997 (září-říjen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 1997 (září-říjen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 1997 (září-říjen) - D. Společenské vědy (obecně), sociografie
Novinková služba - 1997 (září-říjen) - E. Politika
Novinková služba - 1997 (září-říjen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 1997 (září-říjen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 1997 (září-říjen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 1997 (září-říjen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 1997 (září-říjen) - J. Lékařství
Novinková služba - 1997 (září-říjen) - K. Technika, průmysl
Novinková služba - 1997 (září-říjen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 1997 (září-říjen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 1997 (září-říjen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 1997 (září-říjen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - A. Všeobecnosti
Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - D. Společenské vědy (obecně), sociografie
Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - E. Politika
Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - J. Lékařství
Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - K. Technika, průmysl
Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - L. Zemědělství
Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - O. Geografie, biografie, dějiny
HNS 1998
Novinková služba - 1998 (červenec-srpen)
Novinková služba - 1998 (září-říjen)
Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec)
Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - J. Lékařství
Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - K. Technika, průmysl
Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - A. Všeobecnosti
Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - D. Společenské vědy (obecně), sociografie
Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - E. Politika
Novinková služba - 1998 (září-říjen) - A. Všeobecnosti
Novinková služba - 1998 (září-říjen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 1998 (září-říjen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 1998 (září-říjen) - D. Společenské vědy (obecně), sociografie
Novinková služba - 1998 (září-říjen) - E. Politika
Novinková služba - 1998 (září-říjen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 1998 (září-říjen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 1998 (září-říjen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 1998 (září-říjen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 1998 (září-říjen) - J. Lékařství
Novinková služba - 1998 (září-říjen) - K. Technika, průmysl
Novinková služba - 1998 (září-říjen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 1998 (září-říjen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 1998 (září-říjen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 1998 (září-říjen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - A. Všeobecnosti
Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - E. Politika
Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - J. Lékařství
Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - K. Technika, průmysl
Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - L. Zemědělství
Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - N. Jazykověda, literatura
HNS 1999
Novinková služba - 1999 (leden-únor)
Novinková služba - 1999 (březen-duben)
Novinková služba - 1999 (květen-červen)
Novinková služba - 1999 (červenec-srpen)
Novinková služba - 1999 (září-říjen)
Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec)
Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec) - E. Politika
Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec) - J. Lékařství
Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec) - L. Zemědělství
Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 1999 (září-říjen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 1999 (září-říjen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 1999 (září-říjen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 1999 (září-říjen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 1999 (září-říjen) - E. Politika
Novinková služba - 1999 (září-říjen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 1999 (září-říjen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 1999 (září-říjen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 1999 (září-říjen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 1999 (září-říjen) - J. Lékařství
Novinková služba - 1999 (září-říjen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 1999 (září-říjen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 1999 (září-říjen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 1999 (září-říjen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 1999 (září-říjen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - A. Všeobecnosti
Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - E. Politika
Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - J. Lékařství
Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - K. Technika, průmysl
Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 1999 (květen-červen) - A. Všeobecnosti
Novinková služba - 1999 (květen-červen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 1999 (květen-červen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 1999 (květen-červen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 1999 (květen-červen) - E. Politika
Novinková služba - 1999 (květen-červen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 1999 (květen-červen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 1999 (květen-červen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 1999 (květen-červen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 1999 (květen-červen) - J. Lékařství
Novinková služba - 1999 (květen-červen) - K. Technika, průmysl
Novinková služba - 1999 (květen-červen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 1999 (květen-červen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 1999 (květen-červen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 1999 (květen-červen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 1999 (březen-duben) - A. Všeobecnosti
Novinková služba - 1999 (březen-duben) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 1999 (březen-duben) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 1999 (březen-duben) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 1999 (březen-duben) - E. Politika
Novinková služba - 1999 (březen-duben) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 1999 (březen-duben) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 1999 (březen-duben) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 1999 (březen-duben) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 1999 (březen-duben) - J. Lékařství
Novinková služba - 1999 (březen-duben) - K. Technika, průmysl
Novinková služba - 1999 (březen-duben) - L. Zemědělství
Novinková služba - 1999 (březen-duben) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 1999 (březen-duben) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 1999 (březen-duben) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 1999 (leden-únor) - A. Všeobecnosti
Novinková služba - 1999 (leden-únor) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 1999 (leden-únor) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 1999 (leden-únor) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 1999 (leden-únor) - E. Politika
Novinková služba - 1999 (leden-únor) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 1999 (leden-únor) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 1999 (leden-únor) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 1999 (leden-únor) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 1999 (leden-únor) - J. Lékařství
Novinková služba - 1999 (leden-únor) - K. Technika, průmysl
Novinková služba - 1999 (leden-únor) - L. Zemědělství
Novinková služba - 1999 (leden-únor) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 1999 (leden-únor) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 1999 (leden-únor) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - N. Jazykověda, literatura
HNS 2000
Novinková služba - 2000 (leden-únor)
Novinková služba - 2000 (březen-duben)
Novinková služba - 2000 (květen-červen)
Novinková služba - 2000 (červenec-srpen)
Novinková služba - 2000 (září-říjen)
Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec)
Novinková služba - 2000 (leden-únor) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2000 (leden-únor) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2000 (leden-únor) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2000 (leden-únor) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2000 (leden-únor) - E. Politika
Novinková služba - 2000 (leden-únor) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2000 (leden-únor) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2000 (leden-únor) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2000 (leden-únor) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2000 (leden-únor) - J. Lékařství
Novinková služba - 2000 (leden-únor) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2000 (leden-únor) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2000 (leden-únor) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2000 (leden-únor) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2000 (leden-únor) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2000 (březen-duben) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2000 (březen-duben) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2000 (březen-duben) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2000 (březen-duben) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2000 (březen-duben) - E. Politika
Novinková služba - 2000 (březen-duben) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2000 (březen-duben) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2000 (březen-duben) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2000 (březen-duben) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2000 (březen-duben) - J. Lékařství
Novinková služba - 2000 (březen-duben) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2000 (březen-duben) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2000 (březen-duben) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2000 (březen-duben) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2000 (březen-duben) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2000 (květen-červen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2000 (květen-červen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2000 (květen-červen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2000 (květen-červen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2000 (květen-červen) - E. Politika
Novinková služba - 2000 (květen-červen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2000 (květen-červen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2000 (květen-červen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2000 (květen-červen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2000 (květen-červen) - J. Lékařství
Novinková služba - 2000 (květen-červen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2000 (květen-červen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2000 (květen-červen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2000 (květen-červen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2000 (květen-červen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - E. Politika
Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - J. Lékařství
Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2000 (červenec-srpen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2000 (září-říjen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2000 (září-říjen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2000 (září-říjen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2000 (září-říjen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2000 (září-říjen) - E. Politika
Novinková služba - 2000 (září-říjen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2000 (září-říjen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2000 (září-říjen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2000 (září-říjen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2000 (září-říjen) - J. Lékařství
Novinková služba - 2000 (září-říjen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2000 (září-říjen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2000 (září-říjen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2000 (září-říjen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2000 (září-říjen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - E. Politika
Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - J. Lékařství
Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2000 (listopad-prosinec) - O. Geografie, biografie, dějiny
HNS 2001
Novinková služba - 2001 (leden-únor)
Novinková služba - 2001 (březen-duben)
Novinková služba - 2001 (květen-červen)
Novinková služba - 2001 (červenec-srpen)
Novinková služba - 2001 (září-říjen)
Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec)
Novinková služba - 2001 (leden-únor) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2001 (leden-únor) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2001 (leden-únor) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2001 (leden-únor) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2001 (leden-únor) - E. Politika
Novinková služba - 2001 (leden-únor) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2001 (leden-únor) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2001 (leden-únor) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2001 (leden-únor) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2001 (leden-únor) - J. Lékařství
Novinková služba - 2001 (leden-únor) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2001 (leden-únor) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2001 (leden-únor) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2001 (leden-únor) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2001 (leden-únor) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2001 (březen-duben) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2001 (březen-duben) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2001 (březen-duben) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2001 (březen-duben) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2001 (březen-duben) - E. Politika
Novinková služba - 2001 (březen-duben) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2001 (březen-duben) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2001 (březen-duben) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2001 (březen-duben) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2001 (březen-duben) - J. Lékařství
Novinková služba - 2001 (březen-duben) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2001 (březen-duben) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2001 (březen-duben) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2001 (březen-duben) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2001 (březen-duben) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2001 (květen-červen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2001 (květen-červen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2001 (květen-červen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2001 (květen-červen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2001 (květen-červen) - E. Politika
Novinková služba - 2001 (květen-červen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2001 (květen-červen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2001 (květen-červen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2001 (květen-červen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2001 (květen-červen) - J. Lékařství
Novinková služba - 2001 (květen-červen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2001 (květen-červen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2001 (květen-červen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2001 (květen-červen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2001 (květen-červen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - E. Politika
Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - J. Lékařství
Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2001 (září-říjen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2001 (září-říjen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2001 (září-říjen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2001 (září-říjen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2001 (září-říjen) - E. Politika
Novinková služba - 2001 (září-říjen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2001 (září-říjen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2001 (září-říjen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2001 (září-říjen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2001 (září-říjen) - J. Lékařství
Novinková služba - 2001 (září-říjen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2001 (září-říjen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2001 (září-říjen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2001 (září-říjen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2001 (září-říjen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - E. Politika
Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - J. Lékařství
Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - O. Geografie, biografie, dějiny
HNS 2002
Novinková služba - 2002 (leden-únor)
Novinková služba - 2002 (březen-duben)
Novinková služba - 2002 (květen-červen)
Novinková služba - 2002 (červenec-srpen)
Novinková služba - 2002 (září-říjen)
Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec)
Novinková služba - 2002 (leden-únor) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2002 (leden-únor) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2002 (leden-únor) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2002 (leden-únor) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2002 (leden-únor) - E. Politika
Novinková služba - 2002 (leden-únor) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2002 (leden-únor) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2002 (leden-únor) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2002 (leden-únor) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2002 (leden-únor) - J. Lékařství
Novinková služba - 2002 (leden-únor) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2002 (leden-únor) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2002 (leden-únor) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2002 (leden-únor) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2002 (leden-únor) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2002 (březen-duben) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2002 (březen-duben) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2002 (březen-duben) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2002 (březen-duben) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2002 (březen-duben) - E. Politika
Novinková služba - 2002 (březen-duben) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2002 (březen-duben) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2002 (březen-duben) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2002 (březen-duben) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2002 (březen-duben) - J. Lékařství
Novinková služba - 2002 (březen-duben) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2002 (březen-duben) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2002 (březen-duben) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2002 (březen-duben) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2002 (březen-duben) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2002 (květen-červen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2002 (květen-červen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2002 (květen-červen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2002 (květen-červen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2002 (květen-červen) - E. Politika
Novinková služba - 2002 (květen-červen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2002 (květen-červen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2002 (květen-červen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2002 (květen-červen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2002 (květen-červen) - J. Lékařství
Novinková služba - 2002 (květen-červen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2002 (květen-červen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2002 (květen-červen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2002 (květen-červen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2002 (květen-červen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - E. Politika
Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - J. Lékařství
Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2002 (září-říjen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2002 (září-říjen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2002 (září-říjen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2002 (září-říjen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2002 (září-říjen) - E. Politika
Novinková služba - 2002 (září-říjen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2002 (září-říjen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2002 (září-říjen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2002 (září-říjen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2002 (září-říjen) - J. Lékařství
Novinková služba - 2002 (září-říjen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2002 (září-říjen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2002 (září-říjen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2002 (září-říjen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2002 (září-říjen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - E. Politika
Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - J. Lékařství
Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - O. Geografie, biografie, dějiny
HNS 2003
Novinková služba - 2003 (leden-únor)
Novinková služba - 2003 (březen-duben)
Novinková služba - 2003 (květen-červen)
Novinková služba - 2003 (červenec-srpen)
Novinková služba - 2003 (září-říjen)
Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec)
Novinková služba - 2003 (leden-únor) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2003 (leden-únor) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2003 (leden-únor) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2003 (leden-únor) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2003 (leden-únor) - E. Politika
Novinková služba - 2003 (leden-únor) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2003 (leden-únor) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2003 (leden-únor) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2003 (leden-únor) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2003 (leden-únor) - J. Lékařství
Novinková služba - 2003 (leden-únor) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2003 (leden-únor) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2003 (leden-únor) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2003 (leden-únor) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2003 (leden-únor) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2003 (březen-duben) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2003 (březen-duben) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2003 (březen-duben) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2003 (březen-duben) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2003 (březen-duben) - E. Politika
Novinková služba - 2003 (březen-duben) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2003 (březen-duben) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2003 (březen-duben) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2003 (březen-duben) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2003 (březen-duben) - J. Lékařství
Novinková služba - 2003 (březen-duben) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2003 (březen-duben) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2003 (březen-duben) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2003 (březen-duben) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2003 (březen-duben) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2003 (květen-červen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2003 (květen-červen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2003 (květen-červen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2003 (květen-červen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2003 (květen-červen) - E. Politika
Novinková služba - 2003 (květen-červen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2003 (květen-červen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2003 (květen-červen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2003 (květen-červen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2003 (květen-červen) - J. Lékařství
Novinková služba - 2003 (květen-červen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2003 (květen-červen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2003 (květen-červen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2003 (květen-červen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2003 (květen-červen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - E. Politika
Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - J. Lékařství
Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2003 (září-říjen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2003 (září-říjen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2003 (září-říjen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2003 (září-říjen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2003 (září-říjen) - E. Politika
Novinková služba - 2003 (září-říjen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2003 (září-říjen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2003 (září-říjen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2003 (září-říjen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2003 (září-říjen) - J. Lékařství
Novinková služba - 2003 (září-říjen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2003 (září-říjen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2003 (září-říjen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2003 (září-říjen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2003 (září-říjen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - E. Politika
Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - J. Lékařství
Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - O. Geografie, biografie, dějiny
HNS 2004
Novinková služba - 2004 (leden-únor)
Novinková služba - 2004 (březen-duben)
Novinková služba - 2004 (květen-červen)
Novinková služba - 2004 (červenec-srpen)
Novinková služba - 2004 (září-říjen)
Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec)
Novinková služba - 2004 (leden-únor) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2004 (leden-únor) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2004 (leden-únor) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2004 (leden-únor) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2004 (leden-únor) - E. Politika
Novinková služba - 2004 (leden-únor) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2004 (leden-únor) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2004 (leden-únor) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2004 (leden-únor) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2004 (leden-únor) - J. Lékařství
Novinková služba - 2004 (leden-únor) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2004 (leden-únor) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2004 (leden-únor) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2004 (leden-únor) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2004 (leden-únor) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2004 (březen-duben) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2004 (březen-duben) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2004 (březen-duben) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2004 (březen-duben) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2004 (březen-duben) - E. Politika
Novinková služba - 2004 (březen-duben) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2004 (březen-duben) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2004 (březen-duben) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2004 (březen-duben) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2004 (březen-duben) - J. Lékařství
Novinková služba - 2004 (březen-duben) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2004 (březen-duben) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2004 (březen-duben) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2004 (březen-duben) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2004 (březen-duben) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2004 (květen-červen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2004 (květen-červen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2004 (květen-červen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2004 (květen-červen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2004 (květen-červen) - E. Politika
Novinková služba - 2004 (květen-červen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2004 (květen-červen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2004 (květen-červen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2004 (květen-červen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2004 (květen-červen) - J. Lékařství
Novinková služba - 2004 (květen-červen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2004 (květen-červen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2004 (květen-červen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2004 (květen-červen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2004 (květen-červen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2004 (červenec-srpen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2004 (červenec-srpen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2004 (červenec-srpen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2004 (červenec-srpen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2004 (červenec-srpen) - E. Politika
Novinková služba - 2004 (červenec-srpen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2004 (červenec-srpen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2004 (červenec-srpen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2004 (červenec-srpen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2004 (červenec-srpen) - J. Lékařství
Novinková služba - 2004 (červenec-srpen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2004 (červenec-srpen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2004 (červenec-srpen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2004 (červenec-srpen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2004 (červenec-srpen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2004 (září-říjen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2004 (září-říjen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2004 (září-říjen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2004 (září-říjen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2004 (září-říjen) - E. Politika
Novinková služba - 2004 (září-říjen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2004 (září-říjen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2004 (září-říjen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2004 (září-říjen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2004 (září-říjen) - J. Lékařství
Novinková služba - 2004 (září-říjen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2004 (září-říjen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2004 (září-říjen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2004 (září-říjen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2004 (září-říjen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - E. Politika
Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - J. Lékařství
Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - O. Geografie, biografie, dějiny
HNS 2005
Novinková služba - 2005 (leden-únor)
Novinková služba - 2005 (březen-duben)
Novinková služba - 2005 (květen-červen)
Novinková služba - 2005 (červenec-srpen)
Novinková služba - 2005 (září-říjen)
Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec)
Novinková služba - 2005 (leden-únor) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2005 (leden-únor) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2005 (leden-únor) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2005 (leden-únor) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2005 (leden-únor) - E. Politika
Novinková služba - 2005 (leden-únor) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2005 (leden-únor) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2005 (leden-únor) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2005 (leden-únor) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2005 (leden-únor) - J. Lékařství
Novinková služba - 2005 (leden-únor) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2005 (leden-únor) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2005 (leden-únor) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2005 (leden-únor) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2005 (leden-únor) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2005 (březen-duben) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2005 (březen-duben) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2005 (březen-duben) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2005 (březen-duben) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2005 (březen-duben) - E. Politika
Novinková služba - 2005 (březen-duben) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2005 (březen-duben) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2005 (březen-duben) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2005 (březen-duben) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2005 (březen-duben) - J. Lékařství
Novinková služba - 2005 (březen-duben) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2005 (březen-duben) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2005 (březen-duben) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2005 (březen-duben) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2005 (březen-duben) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2005 (květen-červen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2005 (květen-červen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2005 (květen-červen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2005 (květen-červen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2005 (květen-červen) - E. Politika
Novinková služba - 2005 (květen-červen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2005 (květen-červen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2005 (květen-červen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2005 (květen-červen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2005 (květen-červen) - J. Lékařství
Novinková služba - 2005 (květen-červen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2005 (květen-červen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2005 (květen-červen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2005 (květen-červen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2005 (květen-červen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - E. Politika
Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - J. Lékařství
Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2005 (září-říjen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2005 (září-říjen) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2005 (září-říjen) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2005 (září-říjen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2005 (září-říjen) - E. Politika
Novinková služba - 2005 (září-říjen) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2005 (září-říjen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2005 (září-říjen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2005 (září-říjen) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2005 (září-říjen) - J. Lékařství
Novinková služba - 2005 (září-říjen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2005 (září-říjen) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2005 (září-říjen) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2005 (září-říjen) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2005 (září-říjen) - O. Geografie, biografie, dějiny
Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika
Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - B. Filozofie, psychologie, etika
Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - C. Náboženství, teologie, církve
Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie
Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - E. Politika
Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - F. Ekonomické vědy
Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - G. Právo, veřejná správa, vojenství
Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis
Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - I. Přírodní vědy
Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - J. Lékařství
Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl
Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - L. Zemědělství
Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry
Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - N. Jazykověda, literatura
Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - O. Geografie, biografie, dějiny
Hromadná novinková služba
Digitální knihovny
Digitální knihovny
Knihovní obzor
KO 1993/1
Knihovní obzor 1993/1
Vážení knihovníci, kolegové,
EDIČNÍ ČINNOST
Univerzita Palackého
Vydavatelství v rámci univerzity
EDIČNÍ PRÁCE SVK V OLOMOUCI
HISTORIE A SOUČASNOST EDIČNÍ ČINNOSTI OLOMOUCKÉHO MUZEA
Z PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V OLOMOUCI
MALÉ OHLÉDNUTÍ ...
K EDIČNÍ ČINNOSTI PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU V OLOMOUCI
VYDALY HANÁCKÉ NOVINY OLOMOUC ...
NĚKOLIK FAKTŮ K EDIČNÍ ČINNOSTI SISŠ OLOMOUC
PUBLIKAČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFICKÉHO ODDĚLENÍ STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNY V OSTRAVĚ
29 ročníků zpravodaje Z KNIHOVNICKÉ PRAXE
REGO
Sdružení vědeckých knihoven LIBER
BÁDENSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA V KARLSRUHE
Dětská knihovna druhým domovem?
Mluvící knihy
KO 1993/2
Knihovní obzor 1993/2
LIBRI 93
SVAZ ČESKÝCH KNIHKUPCŮ A NAKLADATELŮ SE PŘEDSTAVUJE
KNIHY V TRŽNÍCH PODMÍNKÁCH
OHLÉDNUTÍ ZA LIBRI '93
SONDA DO STAVU VYDÁVÁNÍ ODBORNÉ LITERTURY
40 LET NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA
PROBLÉMY CÍRKEVNÍHO NAKLADATELSTVÍ
JAKÉ JSOU VÝHLEDY OBCHODU S KNIHAMI ?
K o m e n t á ř k rozboru činnosti veřejných knihoven severní Moravy (bez VK Olomouc a Ostrava) v roce 1992
POSTŘEHY Z MEZINÁRODNÍHO PRACOVNÍHO SETKÁNÍ K PROBLEMATICE ŘÍZENÍ AUTOMATIZACE KNIHOVEN
23. informatický seminář INFOS '93
VELETRŽNÍ KALEIDOSKOP
BYLA JSEM PŘI TOM
KO 1993/3
Knihovní obzor 1993/3
AUTOMATIZACE V KNIHOVNÁCH
O POČÍTAČÍCH A LIDECH
SYSTÉM ALEPH V PRÁVNICKÉ KNIHOVNĚ NA HEBREJSKÉ UNIVERZITĚ V JERUZALÉMĚ
INFORMAČNÍ SYSTÉM UNIVERZITY PALACKÉHO
CDS/ISIS v síti
KLÍČOVÁ SLOVA A VYBRANÉ ZNAKY MDT
VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY VE STÁTNÍM OKRESNÍM ARCHIVU V OLOMOUCI
INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM V REGIONÁLNÍ KNIHOVNĚ V KARVINÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM PŘI MASARYKOVĚ VEŘEJNÉ KNIHOVNĚ VE VSETÍNĚ
EVIDOVAT, ČI NE?
DÍK GOETHE-INSTITUTU V MNICHOVĚ
CHUŤ DO ČTENÍ
DELIMITACE ZCELA VÁŽNĚ
VLASTIVĚDA ŠUMPERSKÉHO OKRESU V KNIHOVNÁCH
KO 1993/4
Knihovní obzor 1993/4
HISTORICKÉ A VZÁCNÉ KNIŽNÍ FONDY
Seznam účastníků konference
RESTITUCE BÝVALÝCH KLÁŠTERNÍCH KNIHOVEN
PROBLEMATIKA ZÁMECKÝCH KNIHOVEN
ZÁMECKÉ KNIHOVNY NA JIŽNÍ MORAVĚ
STARÉ TISKY NA OLOMOUCKÉM PRACOVIŠTI ZEMSKÉHO ARCHIVU OPAVA
K RUKOPISU AENEAE SILVII HISTORIA BOHEMICA STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI (M I 159)
HORA OLIVETSKÁ MATĚJE TANNERA
NABÍDKA
NA LIBRI '93 SE PŘEDSTAVIL KNIŽNÍ KLUB
TISKOVÁ KONFERENCE
KNIHOVNY SOUČASNOSTI '93
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ KNIŽNICA - CENTRUM VEDECKOTECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR PRI SVOJOM 55. VÝROČÍ
PRO ODBORNÍKY POVINNOST, PRO ČTENÁŘE SVÁTEK
SEMINÁŘ V GOETHE-INSTITUTU BERLÍN
HOSTÉ V KNIHOVNĚ
KO 1994/1
Knihovní obzor 1994/1
KO 1994/2
Knihovní obzor 1994/2
Jak se dělají noviny
O zpravodajství
O olomoucké žurnalistice po listopadu 89
O olomouckých samizdatových časopisech
O práci Radia Svobodná Evropa
O olomouckých časopisech po roce 1945
O Našinci
O redakci
O Rozsevači
O památném náboženském týdeníku Rozsevač
Závěr Čapkova fejetonu
O periodikách ...
Malá bibliografie bibliografií regionálních periodik vydaných po r. 1945
Databáze periodik v VK Olomouc
4. MEZINÁRODNÍ KNIŽNÍ VELETRH
ALEPH v dánských knihovnách
Komentář ke statistickým výkazům činnosti veřejných knihoven severní Moravy v roce 1993 (bez VK Olomouc a SVK Ostrava)
Dítě a rodina
Výstava se vydařila
KO 1994/3
Knihovní obzor 1994/3
K VÝSTAVBĚ BUDOV KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE
REKONSTRUKCE SVK V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
OD ANDÍLČÍCH MASKARONŮ K REALITĚ KOLAUDACE
REKONSTRUKCE AREÁLU BUDOV SVK V PLZNI
STÁTNÍ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ÚSTÍ NAD LABEM
KNIHOVNY V NOVÉM
V ADAPTOVANÝCH PROSTORÁCH
POZVÁNÍ DO KNIHOVNY V POTŠTÁTĚ
NOVÁ KNIHOVNA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
V CEDAR RAPIDS OD SNU KE SKUTEČNOSTI
NÁRODNÍ A UNIVERZITNÍ KNIHOVNA V ZÁHŘEBU
MÁTE RÁDI ZVÍŘATA?
KO 1994/4
Knihovní obzor 1994/4
KONFERENCE O HISTORICKÝCH A VZÁCNÝCH KNIŽNÍCH FONDECH
VÝZNAMNÝ PODÍL JEZUITSKÉHO ŘÁDU NA VZNIKU HISTORICKÉHO FONDU STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI
HISTORICKÉ KNIHOVNY V ANGLII
AUTOMATIZACE VÝPŮJČKY VE VOLNÉM VÝBĚRU NOVINEK SVK OLOMOUC
OPEN DOORS PRO KNIHOVNÍKY
CO JE REŠERŠE ANEB PÁTRAČI VE STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNĚ
KNIHOVNY SOUČASNOSTI '94
VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR
BIBLIOGRAFIE ZNOVU BIBLIOGRAFIÍ
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE JUBILUJE
KO 1995/1
Knihovní obzor 1995/1
AUTOMATIZACE VÝPŮJČNÍHO SYSTÉMU
KIMS A VÝPŮJČKY
ČTVRTÝ ROK AUTOMATIZACE VÝPŮJČNÍHO SYSTÉMU V OKRESNÍ KNIHOVNĚ ZLÍN
PROČ PRÁVĚ LANIUS
SOUPIS RUKOPISŮ DO R. 1500 STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI VYŠEL
INFOCUS
PŘÍRŮSTKY BĚŽNÉ I NEBĚŽNÉ
LIBRI '95
K VÝVOJI OLOMOUCKÉHO KNIHTISKU DO ROKU 1800
KO 1995/2
Knihovní obzor 1995/2
AMERICKÉ NADAČNÍ KNIHY PRO ČESKOU REPUBLIKU
AKVIZICE ZAHRANIČNÍ LITERATURY VE VĚDECKÝCH KNIHOVNÁCH
DOPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍ LITERATURY JE ZKOUŠKOU EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ
DLB - DOKUMENT AMERICKÉHO NÁRODNÍHO OBROZENÍ NEBO PROSTŘEDEK KULTURNÍ EXPANZE ?
Svět knihy '95
INFOMEDIA '95
5. mezinárodní knižní veletrh
LIPSKÝ KNIŽNÍ VELETRH
HODNOCENÍ A VÝZNAM INVESTIČNÍ VÝSTAVBY SVK V OLOMOUCI
KNIHOVNY ŘÍMA A VATIKÁNU
LIPENSKÁ KNIHOVNA SLAVÍ SVŮJ SVÁTEK
KO 1995/3
Knihovní obzor 1995/3
KNIHOVNY, KNIHOVNÍCI A INTERNET
INTERNET A KNIHOVNY
VYUŽITÍ SLUŽEB INTERNETU V SVK ČESKÉ BUDĚJOVICE
SEMINÁŘ CASLINu POTŘETÍ
NEJLEPŠÍM ČTENÁŘŮM PRO RADOST
KO 1995/4
Knihovní obzor 1995/4
5. ODBORNÁ KONFERENCE O HISTORICKÝCH FONDECH
KNIHOVNY SOUČASNOSTI '95: co nebylo ve sborníku ...
BBC SE PŘEDSTAVUJE OLOMOUCKÉ KULTUŘE
PODZIMNÍ KNIŽNÍ TRHY
NÁVŠTĚVOU V ARCHIVU PRAŽSKÉHO HRADU
VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ NA UP V OLOMOUCI
KNIHOVNA V NOVÉM
VEŘEJNÁ KNIHOVNA VČERA A DNES
SEMINÁŘ GOETHE-INSTITUTU V BUDAPEŠTI
KO 2000/1
Knihovní obzor 2000/1
ANKETA
Anketa - odpověď
Anketa - odpověď
Anketa - odpověď
Anketa - odpověď
Anketa - odpověď
Anketa - odpověď
Anketa - odpověď
Anketa - odpověď
Anketa - odpověď
Anketa - odpověď
Anketa - odpověď
Anketa - odpověď
Anketa - odpověď
Anketa - odpověď
STÁTNÍ VĚDECKÁ KNIHOVNA V PLZNI - 50 LET VE SLUŽBÁCH SVÝM ČTENÁŘŮM
KULTURNÍ INSTITUCE PO VZNIKU KRAJŮ
Vědecké knihovny v Ostravě a Olomouci v roce 1999
KO 2000/2
Knihovní obzor 2000/2
Ukazatele výkonů státních vědeckých knihoven v letech 1990 až 1999
Diplom vítěze soutěže o Nejlepší evropskou knihovnu patří regionální knihovně v Karviné
Knihovní a informační fond Rady Evropy v Karviné
Knižní veletrh v Praze
Produkty společnosti Microsoft v českých knihovnách
Inforum 2000 - a Olomouc
Perspektivy naskenovaných lístkových katalogů
Hudební knihovnictví
KO 2000/3
Knihovní obzor 2000/3
LIBER KONFERENCE 2000
STUDIJNÍ STÁŽ V DNLB
Susanne Simon
ÚSPĚCH REGIONÁLNÍ KNIHOVNY KARVINÁ NA KONFERENCI INFORUM 2000
TISK versus INTERNET
CASLIN´2000
KO 2000/4
Knihovní obzor 2000/4
KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2000 8. konference 19.-21.9.2000
STAVBA JAKO SYMBOL - Euroregionální knihovna Liberec
MNOHO KULTUR - JEDEN JAZYK
Historická konference aneb Dopis hejtmanovi
ICAU 2000 v Berlíně
Dny evropského dědictví
Multiplikatorenreise - 1. část
Quomodo vales, knihovno?
KO 1996/1
Knihovní obzor 1996/1
TINLIB OČIMA KATALOGIZÁTORA
ZKUŠENOSTI S VYUŽÍVÁNÍM AUTOMATIZOVANÉHO SYSTÉMU TINLIB V SVK ČESKÉ BUDĚJOVICE
ROK S TINLIBEM VE STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
ZKUŠENOSTI S AUTOMATIZOVANÝM VÝPŮJČNÍM PROTOKOLEM V SYSTÉMU SMARTLIB V HUDEBNÍM ODDĚLENÍ KNIHOVNY JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ
PROGRAM SMARTLIB V REGIONÁLNÍ KNIHOVNĚ V KARVINÉ
NOVÝ CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ
PROJEKT DIGITALIZACE BOHEMIKÁLNÍCH PAMÁTEK
BYL ROK 1995 PRVNÍM "LÉTEM HUBENÝM"?
KNIHOVNA PRO ČTENÁŘE
KO 1996/2
Knihovní obzor 1996/2
Statistické údaje o činnosti veřejných knihoven severní Moravy za léta 1994-1995 (bez SVK OL a SVK Os)
Komentář ke statistickým výkazům činnosti veřejných knihoven severní Moravy v roce 1995 (bez VK Olomouc a SVK Ostrava)
STÁTNÍ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČASE
NÁVŠTĚVY ŠVÉDSKÝCH KNIHOVEN
2. MEZINÁRODNÍ KNIŽNÍ VELETRH PRAHA
KO 1996/3
Knihovní obzor 1996/3
RAKOUSKÁ KNIHOVNA V BRNĚ
PLZEŇ A RAKOUSKÁ KNIHOVNA. RAKOUSKÁ KNIHOVNA A PLZEŇ.
CIZOJAZYČNÁ LITERATURA
RAKOUSKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI
KNIHOVNA BRITSKÉ RADY V OLOMOUCI
SEMINÁŘ GOETHE-INSTITUTU V PRAZE (8.- 12.7.1996)
I OBCHODNÍK MŮŽE BÝT ALTRUISTA
STUDIJNÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE - LIBTECH INTERNATIONAL 1996
ÚSTECKÁ KNIHOVNA V NOVÉM
KO 1996/4
Knihovní obzor 1996/4
6. ODBORNÁ KONFERENCE O HISTORICKÝCH A VZÁCNÝCH KNIŽNÍCH FONDECH V OLOMOUCI V ROCE 1996
KNIHOVNA PREMONSTRÁTŮ V TEPLÉ
PROJEKT "Knihovnická informační dálnice"
REALIZACE PROJEKTU SPOLUPRÁCE INFORMAČNÍHO CENTRA NADACÍ A KNIHOVEN V PODMÍNKÁCH OKRESNÍ KNIHOVNY OLOMOUC
Mikulovské sympozium ve znamení moravských periodik
Knihovníci v Olomouci
Devátá konference slovenských bibliografů
VÝSTAVY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V VKOL
JÍZDA ...
MOLIN
KO 2001/1
Knihovní obzor 2001/1
OSTRAVSKÁ SVK SLAVILA SVÉ PADESÁTINY
O JUBILANTCE
BRNĚNSKÉ CIZOJAZYČNÉ STUDOVNY V NOVÉM
BRNĚNSKÁ VÝTVARNÁ PŘEDPREMIÉRA
OKRESNÍ KNIHOVNA V OLOMOUCI
Vědecké knihovny v Ostravě a Olomouci v roce 2000
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PAMÁTKY VKOL A ULTIMI FIORI DEL MEDIOEVO - DAL GOTICO AL RINASCIMENTO IN MORAVIA E NELLA SLESIA
MULTIPLIKATORENREISE - 2. část
KVALITA ŘÍZENÍ A MOBILIZACE PRACOVNÍKŮ
KO 2001/2
Knihovní obzor 2001/2
Hledáme talentované autory aneb Nepište do šuplíku
Knihy nad všechno zlato a stříbro
Anketa
Knihovny na prahu 21. století
KO 2001/3
Knihovní obzor 2001/3
CASLIN 2001
Věcné selekční jazyky a jejich užití
Veřejné knihovny okresu Šumperk nejen v roce 2001
Za knihovnami do země, kam se běžně nelétá
Z knihovny na Pražský hrad
KO 2001/4
Knihovní obzor 2001/4
POPRVÉ V SEČI
UČIT SE, UČIT SE, UČIT SE
KONFERENCE "KNIHOVNA A ARCHITEKTURA"
ZA KNIHOVNAMI DO ZEMĚ, KAM SE BĚŽNĚ NELÉTÁ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PROSTĚJOVĚ
TROJICE OLOMOUCKÝCH DNŮ
SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI
ČTYŘI ROKY FUNGOVÁNÍ MĚSTSKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA PŘI REGIONÁLNÍ KNIHOVNĚ V KARVINÉ
DĚTSKÝ ČTENÁŘ NA ČESKO-POLSKÉ HRANICI
KNIHOVNICKÉ TÝDNY A CO DÁL ?
KO 1997/1
Knihovní obzor 1997/1
KNIHA - JEJÍ RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE
PRŮZKUM KNIHOVNY KLÁŠTERA FRANTIŠKÁNŮ PROVEDENÝ STUDENTY Z LITOMYŠLE
HROMADNÉ ODKYSELOVÁNÍ ARCHÍVNÍCH A KNIHOVNÍCH SBÍREK - STAV V ROCE 1997
RESTAURÁTORSKO-KONZERVAČNÍ PRACOVIŠTĚ STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI
KO 1997/2
Knihovní obzor 1997/2
OCHRANA KNIHOVNÍCH FONDŮ Z HLEDISKA STRATEGICKÝCH A GLOBÁLNÍCH PŘÍSTUPŮ
KRAMERIUS I. - projekt národního programu ochranného mikrofilmování
ÚPRAVA KLIMATICKÝCH PARAMETRŮ ÚLOŽNÝCH PROSTOR - DŮLEŽITÝ KROK V PREVENTIVNÍ OCHRANĚ HISTORICKÝCH KNIHOVNÍCH SBÍREK
CO JE ABDOS?
STATISTICKÉ ÚDAJE O ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN SEVERNÍ MORAVY za léta 1995 - 1996 (bez SVK Ol a SVK Os)
Komentář ke statistickým výkazům činnosti veřejných knihoven severní Moravy v roce 1996 (bez VK Olomouc a SVK Ostrava)
KO 1997/3
Knihovní obzor 1997/3
PŘES ATLANTIK ZA KNIHAMI A KNIHOVNAMI
SEBEREFLEXE PÍSEMNÉ KULTURY
KNIŽNÍ VELETRH V PRAZE
JAZYK A MODERNÍ TECHNOLOGIE
KO 1997/4
Knihovní obzor 1997/4
CELOSTÁTNÍ PORADA VYSOKOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN
NOVINKY V OBLASTI KOOPERACE KNIHOVEN MOLIN
SOUBORNÝ KATALOG JAKO DISTRIBUOVANÝ SYSTÉM
ZÁMĚR ROZVOJE CASLIN - Souborného katalogu ČR v souvislosti s přechodem na provoz v systému ORACLE
KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI '97
KOOPERAČNÍ PROJEKTY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR Z POHLEDU SVK
SEMINÁŘ CASLIN PEW IV
STUDIE O ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH V SEDMNÁCTI EVROPSKÝCH ZEMÍCH (MSSTUDY)
KO 2002/1
Knihovní obzor 2002/1
REKONSTRUKCE KNIHOVNY JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
KONFERENCE ICAU 2001 V SOLUNI
Naskenovaný katalog Vědecké knihovny v Olomouci a jeho zpřístupnění na Internetu
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK) a Vědecká knihovna v Olomouci (VK) v roce 2001
TROŠKU HISTORIE Z KNIHOVNICTVÍ NA JESENICKU
HLEDÁME NOVÉ AUTORY aneb NEPIŠTE DO ŠUPLÍKU...
KO 2002/2
Knihovní obzor 2002/2
Zpráva ze systémového semináře ExLibris 2002
Informační den Cultivate
Karel, blues a dřevěná knihovna
Z historie brněnského knihovnictví
Karvinská knihovna vydává vlastní časopis Sova
Materiály pro ochranu a opravu knih
KO 2002/3
Knihovní obzor 2002/3
Ochrana a zpřístupnění dokumentů : Nové trendy
Maďarské knihovnictví ve vzorku
Rinascimento virtuale - program nikoliv virtuální!
Projekt retrokonverze seriálů ve Vědecké knihovně v Olomouci
KO 2002/4
Knihovní obzor 2002/4
Středověké rukopisy na síti
Konference o historických fondech po jedenácté
Chronologie 10 ročníků konference Knihovny současnosti
Rozhovor o deseti ročnících "Seče"
Úloha krajských knihoven v národním bibliografickém systému
Setkání uživatelů NAAUG v Bostonu
KO 1998/1
Knihovní obzor 1998/1
INTERNET ... A JEŠTĚ MALIČKOST
OTEVŘENÍ INFOCENTRA REGIONU KLADNO VE STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNĚ
DEVADESÁTÁ LÉTA - ČAS PŘEMĚN BIBLIOGRAFICKO INFORMAČNÍCH SLUŽEB
VEŘEJNÝ KATALOG VE STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V PLZNI
OSMNÁCT MĚSÍCŮ S INTERNETEM
INFORMAČNÍ ČINNOST V SOUČASNÉ PODOBĚ VE STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNĚ OLOMOUC
CHÁPÁNÍ POJMU "INFORMAČNÍ MANAGEMENT" Z POHLEDU INFORMACE A DOKUMENTACE
SVÁTEK KNIHOVNÍKŮ BUDE DAREM PRO SPOLEČNOST
Vědecké knihovny v Ostravě a Olomouci v roce 1997
KO 1998/2
Knihovní obzor 1998/2
Projekt MOLIN
18e Salon du L I V R E ´9 8
NĚKOLIKERO LIPSKÝCH ZASTAVENÍ
Komentář k rozboru činnosti veřejných knihoven severní Moravy v roce 1997 (bez VK v Olomouci a SVK v Ostravě)
SVÁTEK ČTENÁŘŮ I KNIHOVNÍKŮ
ZALOŽENÍ ARCIBISKUPSKÉHO MUZEA V OLOMOUCI
OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU
INFORMACE JAKO SUROVINA PRO INOVACI
KO 1998/3
Knihovní obzor 1998/3
CASLIN '98 CASLIN '98 CASLIN '98 CASLIN '98
KNIHOVNY BUDOUCNOSTI
VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA
HYBRIDNÍ INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ
UK V PRINCETONU
KNIHOVNY - BUDOUCNOST NEJISTÁ
MYŠLENKY CASLINU JSOU ŽIVÉ
ZPŮSOB ORGANIZACE A ŘÍZENÍ KNIHOVEN V JEDNOTLIVÝCH OKRESECH SEVERNÍ MORAVY
REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ VÁM PŘEDSTAVUJE MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
CURRENT CONTENTS
QUO VADIS VĚDECKÝ KNIHOVNÍKU?
KO 1998/4
Knihovní obzor 1998/4
OHLÉDNUTÍ ZA SEČÍ
Stojí knihovnická současnost na betonových základech minulosti?
Interně o Internetu
Význam souborného katalogu ČR
Bez spolupráce se neobejdeme
Knihovna pro XXI. století
Evropský dům v Plzni
EDD - elektronické dodávání dokumentů
Výstavy
Ještě o vědeckém knihovníkovi
KO 2003/1
Knihovní obzor 2003/1
Kooperace práce mezi NK, MZK, a VKOL
Seminář MASTER podruhé (11.-13.2.2003)
Přeskočme tu bariéru
Knihovny Olomouckého kraje a standardy veřejných knihovnických a informačních služeb pro knihovny zřizované obcí
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK)
Pomoc knihoven regionu SKIPu severní Morava knihovnám postiženým povodněmi
Od pohádkové vlastivědy k dobročinné dražbě v šumperské knihovně
KO 2003/2
Knihovní obzor 2003/2
Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
Moravské REGO v novém
Knihovny na hranici
Libri 2003 - knižní svátky v Olomouci
Knihovna a architektura - knihovny bez bariér
KO 2003/3
Knihovní obzor 2003/3
CASLIN 2003
SETKÁNÍ NAAUG A SMUG V IOWA CITY (31.5.-4.6. 2003)
GENERÁLNÍ KATALOG HISTORICKÝCH FONDŮ VKOL NA INTERNETU
STUDIJNÍ CESTA ŘEDITELŮ KRAJSKÝCH KNIHOVEN DO BERNU A ZÜRICHU
KO 2003/4
Knihovní obzor 2003/4
Tobolkova medaile Marii Nádvorníkové
Podzim knihovnického života
Letos jsme začali dřív...
Knihovna a architektura - knihovny bez bariér
14. konference ICAU ve Vídni
Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti, Rožnov pod Radhoštěm 2003
120. výročí založení Vlasteneckého spolku musejního
Jak jsem "slamovala..."
KO 1999/1
Knihovní obzor 1999/1
PŘEDVÁDĚNÍ ALEPHU 500 A SETKÁNÍ UŽIVATELŮ ALEPHU
ŠEST DNŮ V LONDÝNSKÝCH KNIHOVNÁCH
SPOLUPRÁCE STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI
NOVÉ POZNATKY O OLOMOUCKÉM HRADU BUDOU ZVEŘEJNĚNY
DODÁVKA ZBOŽÍ
Vědecké knihovny v Ostravě a Olomouci
KO 1999/2
Knihovní obzor 1999/2
Přípravy na otevření studovny
Slavnostní otevření
První poznatky z praxe
Hudební oddělení a studovna MZK Brno
Hudební oddělení a zpracování zvukových dokumentů v SVK Kladno
Multimediální studovna oddělení bibliografie Vědecké knihovny v Ostravě
Hudební kabinet Vědecké knihovny v Plzni
Studovna bez knih ... (SVK Plzeň)
Hudební oddělení ve Vědecké knihovně v Českých Budějovicích
Hudební kabinet SVK v Liberci
Regionální knihovna Karviná na výstavě Regiontour '99
Faktografická databáze REGO poskytuje informace 10 let
Národní knihovna Francie v Paříži - sídlo Tolbiac
Polycentrické zabezpečení informací v decentralizovaném informačním světě
Zásady meziknihovních výpůjčních služeb v ČR
KO 1999/3
Knihovní obzor 1999/3
CASLIN '99
ATpar : heterogenní virtuální www-katalog Aleph-Tinlib
ZÁSTUPCI KONSORCIA MOLIN SE SEŠLI V BRNĚ
ALEPH 500 V SVK OLOMOUC
ŠKOLENÍ VÝPŮJČNÍHO ODDĚLENÍ
SUPPORT STAFF
TECHNIKA JE VÝZVOU A PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ORGANIZAČNĚ-TECHNICKÝ PERSONÁL
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA PROJEDNÁVALA ...
INTERNET PRO NEZAMĚSTNANÉ
OLOMOUCKÁ OKRESNÍ KNIHOVNA JUBILUJÍCÍ
INFOBOXY V KARVINÉ
KO 1999/4
Knihovní obzor 1999/4
PĚTISTÉ VÝROČÍ KNIHTISKU V OLOMOUCI
POČÁTKY V DĚJINÁCH KNIHTISKU
SEČ 99
KNIHOVNY SOUČASNOSTI '99
CESTA NA SEVER
ŠEST LET SPOLUPRÁCE S POLSKÝMI A ČESKÝMI KNIHOVNAMI EUROREGIONU NISA
Knihovní obzor
Knihovna v médiích
VKOL v médiích
Olomoucký kraj a Vědecká knihovna v Olomouci v tisku
Olomoucký kraj a Vědecká knihovna v Olomouci v tisku
Výběrová řízení
Plány činnosti VKOL
Plány činnosti VKOL
Výroční zprávy VKOL
Výroční zprávy VKOL
Pracovní nabídky
Zřizovací listina
Zřizovací listina v aktuálním znění
Koncepce VKOL
Regionální funkce
Knihovna roku 2008
Aktuality RF
Newsletter
Vyhledávání knihoven
Vyhledávání knihoven
Informace knihovnám
Komunitní tipy
Komunitní tipy
Elektronické knihovnické konference
Elektronické knihovnické konference
Knihovnické časopisy v elektronické podobě
Knihovnické časopisy
Dotační programy, projekty, granty
Dotační programy, projekty, granty, podpory
Podpora čtenářství a knihoven
Kampaně na podporu čtenářství a knihoven
Podpora čtenářství a knihoven
Šablony pro tvorbu webu knihovny
Šablony pro tvorbu webu knihovny
Školní knihovny
Školní knihovny
Informace knihovnám
Vzdělávání knihovníků
Vzdělávání knihovníků
Region - knihovny Olomouckého kraje
Mapa knihoven
Novinky
Prezentace a přednášky
Databáze knihoven
Databáze
Regionální služby
Regionální služby
Odkazy
Odkazy
Regionální služby knihovnám Olomouckého kraje
Dokumenty RF
Zpráva o výkonu regionálních funkcí za rok 2002
Dokumenty RF
Analýza Standardů veřejných knihovnických a informačních služeb v Olomouckém kraji
Koncepce systému veřejných knihoven
Prezentace a přednášky
Vzdělávací centrum VKOL
Kontakty
Kontakty
Rekvalifikace dle Národní soustavy povolání
Autorizované zkoušky v rámci Národní soustavy povolání
Studijní materiály
Termíny rekvalifikačního kurzu 2006/2007
Termíny rekvalifikačního kurzu 2007/2008
Termíny rekvalifikačního kurzu 2008/2009
Termíny rekvalifikačního kurzu 2009/2010
Termíny rekvalifikačního kurzu 2010/2011
Termíny rekvalifikačního kurzu 2011/2012
Termíny rekvalifikačního kurzu 2013/2014
Vzdělávací centrum VKOL
Nejlepší venkovský knihovník
Základní informace
Základní informace
Nominace
Nominace
Nositelé ocenění
Nositelé ocenění
Nejlepší neprofesionální knihovník
Archiv akcí
2003
Internet a elektronická pošta - 2003
Souborný katalog CASLIN - 2003
Knihovny - služba veřejnosti
Prezentace výukových programů ICT
Katalogizační pravidla AACR2R - 2003
Základy informačních technologií - 2003
Použití PC a správa souborů - 2003
Textový editor MS Word - 2003
Tabulkový kalkulátor MS Excel - 2003
Databáze MS ACCESS - 2003
Elektronická prezentace PowerPoint, tvorba www stránek - 2003
2004
Asertivní techniky v jednání s uživateli pro pracovníky knihoven
Interkulturní dialog v knihovnách
Základy komunikace pro pracovníky knihoven
Dějiny písma a základy grafologie
Internet a elektronická pošta - 2004 I.
Internet a elektronická pošta - 2004 II.
Souborný katalog CASLIN
Práce s elektronickým katalogem VKOL
Základy informačních technologií - 2004
Digitalizace v knihovnách - 2004
Textový editor MS Word - 2004
Tabulkový kalkulátor MS Excel - 2004
Elektronická prezentace PowerPoint, tvorba www stránek - 2004
Internet a elektronická pošta - 2004 III.
Použití PC a správa souborů - 2004
Databáze MS ACCESS - 2004
2005
Tabulkový kalkulátor MS Excel - 2005
Seminář Českého ekologického ústavu Praha
Bariéry v nás
Portál veřejné správy - 2005
IFLA 2005 z blízka
Databáze EBSCO - 2005
Textový editor MS Word - 2005
Katalogizační pravidla AACR2R - 2005
Elektronická prezentace PowerPoint, tvorba www stranek
Databáze MS ACCESS - 2005
Zpracování pedagogické knihovny
Použití PC a správa souborů - 2005
Jednotná informační brána - 2005
Základy informačních technologií - 2005
Internet a elektronická pošta - 2005
2006
Webové stránky knihoven
Nová podoba Jednotné informační brány
Rosteme s knihou
E-learningové kurzy Portálu veřejné správy
W. A. Mozart a Olomouc
Pohromy v knihovnách a jak na ně
Souborný katalog ČR
Aktuální legislativa knihoven
Setkání knihovníků severní Moravy
Národní autority
Tabulkový kalkulátor MS Excel - 2006
Bibliografický formát MARC 21 - 2006
Textový editor MS WORD - 2006
Internet a elektronická pošta - 2006
Základy inforamčních technologií - 2006
Elektronická prezentace PowerPoint, tvorba www stránek
Představení národních digitalizačních projektů Manuscriptorium a Kramerius
AACR 2(R)
Školení věcného popisu
2007
Expertní kurz s grafickým programem AdobePhotoshop, práce s digitální fotografií a digitálním fotoaparátem, práce se scanerem a webdesign - 2007
Výstavba a rekonstrukce knihoven
Šablona webu malé knihovny
Komunitní role veřejných knihoven
Odborný seminář k výstavbě nových knihoven z fondů EU
Knihovna nově - marketing služeb
Práce s pamětí
Porada ke statistice
Katalogizační pravidla AACR2R - 2007 I.
Katalogizační pravidla AACR2R - 2007 II.
Základy informačních technologií - 2007
Expertní kurz pro správce sítě v obecní knihovně, obecním úřadě - 2007
Textový editor MS Word - 2007
Tabulkový klakulátor MS Excel - 2007
Elektronická prezentace PowerPoint, tvorba www stranek - 2007
Internet a elektronická pošta - 2007
2008
Webové stránky knihoven III
Historie a současnost KOMIKSU
Katalogizační pravidla AACR2(R) a věcný popis
Digitalizace v knihovnách aneb Co musí vědět knihovník o digitalizaci - 2008
Interaktivní tabule
Setkání knihovníků Olomouckého kraje
EBSCO - databáze
Expertní kurz s grafickým programem AdobePhotoshop, práce s digitální fotografií a digitálním fotoaparátem, práce se scanerem a webdesign
Tabulkový kalkulátor MS Excel - 2008
Zpracování statistiky pro NIPOS
Textový editor MS WORD - 2008
Internet a elektronická pošta - 2008
Tvorba www stránek - 2008
2009
Měření výkonu a kvality činnosti knihoven
Vánoční zvyky a tradice v práci knihoven
Paměť na tváře a jména společenská dovednost a pracovní nutnost
Katalogizace elektronických zdrojů I.
JSME STO LET ZA OPICEMI? aneb Poznatky a zkušenosti z cesty po veřejných knihovnách v USA
Jmenná katalogizace přítisků a přívazků ve formátu MARC 21 - 2009
Jmenná katalogizace pokračujících zdrojů ve formátu MARC 21- 2009
Práce s dětmi ve veřejných knihovnách
Jmenné selekční údaje ve formátu MARC 21 - 2009
Katalogizační pravidla AACR2R Monografie + věcný popis - 2009
KDO SI ČTE - NEZLOBÍ aneb Dětská literatura očima knihovnice
MS Word 2009 I.
MS Word 2009 II.
MS EXCEL 2009 I.
MS EXCEL 2009 II.
Internet a elektronická pošta I.
Internet a elektronická pošta II.
MS Power Point - 2009
Adobe Photoshop 2009 I.
Adobe Photoshop 2009 II.
Digitalizace v knihovnách aneb Co musí vědět knihovník o digitalizaci - 2009
Katalogizace elektronických zdrojů
2010
MS EXCEL 2010
Velikonoční zvyky a tradice v práci knihoven
Setkání knihovníků Olomouckého kraje 2010
STAT EXCEL
Interpretace krajiny v díle K. H. Máchy
Jmenná katalogizace pokračujících zdrojů ve formátu MARC 21 - 2010
Kapitoly z dějin olomouckého knihovnictví
Jmenná katalogizace kartografických dokumentů ve formátu MARC 21 - 2010
Kdo profituje ze lži? K teorii a praxi literárních mystifikací
Adobe Photoshop 2010
Využití on-line sociálních sítí pro budování značky a komunity
2011
MS EXCEL 2011
Zpracování statistiky knihoven za rok 2010
Katalogizační pravidla AACR2 ve formátu MARC 21 monografie - 2011
Licencované elektronické informační zdroje ve VKOL
Současná česká literatura pro děti a mládež
Setkání knihovníků Olomouckého kraje 2011
Volně přístupné elektronické informační zdroje
Současná skandinávská literatura
Osoby se specifickými potřebami v knihovnách
Skleněná inspirace II - Vánoce v zahraničí
MS PowerPoint - 2011
Bezplatný software pro knihovníky
Zájmové vzdělávání dospělých
Školení katalogizace ročenek podle pravidel AACR2R ve formátu MARC 21
Katalogizace elektronických zdrojů
2012
Sociální komunikace v knihovnách
Knihovna jako značka dobré kvality
Setkání knihovníků Olomouckého kraje 2012
Dílny kritického myšlení
Podoby současné české knihy pro děti a mládež
O arteterapii s možností využít prakticky některé prvky skupinové arteterapie
Aktuální otázky rozvoje knihoven
Jak na webovky (šablona Webovky.knihovna.cz)
Současní autoři dnešní Anglie a Skotska
MS PowerPoint - 2012
GIMP, Práce s digitální fotografií a tvorba grafiky ve volně šiřitelném programu
Google - nejen vyhledávač 2012
Katalogizace zvukových záznamů
2002
Internet a elektronická pošta - 2002
Základy informačních technologií - 2002
Použití PC a správa souborů - 2002
Textový editor MS Word - 2002
Tabulkový kalkulátor MS Excel - 2002
Databáze MS ACCESS - 2002
Elektronická prezentace PowerPoint - 2002
2001
Internet a elektronická pošta - 2001
Základy informačních technologií - 2001
Použití PC a správa souborů - 2001
Textový editor MS Word - 2001
Tabulkový kalkulátor MS Excel - 2001
Databáze MS ACCESS - 2001
Elektronická prezentace PowerPoint - 2001
2013
Elektornické knihy
Okno do světa literární fantastiky
Informační vzdělávání v knihovnách 2013
Setkání knihovníků Olomouckého kraje 2013
Novela autorského zákona a knihovny
Věcné autority 2013
Volně přístupné elektronické informační zdroje pro knihovnickou praxi 2013
Quo vadis, knihovno?
Jak na webovky 2013
Tvorba propagačních materiálů v MS WORD 2013
MS Word 2010 pro pokorčilé 2013
Google - nejen vyhledávač 2013
MS Excel 2010 pro pokročilé 2013
MS Word
Kerio
Školení retrokatalogizace
2014
Český komiks od počátků k dnešku
Citační etika a prezentace databází EBSCO
Metody dramatické výchovy při práci v knihovně s menšími dětmi
Výzkumy v knihovnách
Projekt BiDi - Bipartitní dialog
Katalogizace monografií v bibliografickém formátu MARC 21 - 2014 I.
Setkání metodiků a pracovníků regionálních funkcí Olomouckého kraje
Katalogizace monografií v bibliografickém formátu MARC 21 - 2014 II.
Volně přístupné elektronické informační zdroje pro knihovnickou praxi 2014
Metody dramatické výchovy při práci v knihovně se staršími dětmi
Jmenná katalogizace hudebnin ve formátu MARC 21 - 2014
Průvodce knihovny po vlastním osudu na sociálních sítích a v přilehlých galaxiích aneb Proč máme tak málo lajků
Tvorba propagačních materiálů v MS WORD 2014
MS Excel 2010 - 2014
2015
Školení nového modulu pro správu Ptejte se knihovny
Jak komunikovat cíl - komunikace, zvládání stresu a konfliktních situací
Prevence násilí na pracovišti I
Romové a knihovny
Jmenná katalogizace monografií v RDA ve formátu MARC 21 (změny v porovnání s AACR2R) - c
Jmenná katalogizace monografií v RDA ve formátu MARC 21 (změny v porovnání s AACR2R) - a
Jmenná katalogizace monografií v RDA ve formátu MARC 21 (změny v porovnání s AACR2R) - b
Sociální dialog a nový občanský zákoník
Jednání sekce AMG Moravskoslezského a Olomouckého kraje
Prevence násilí na pracovišti II
RDA - analytický popis
PR a komunikace v knihovnách
VISK2 - Elektronické informační zdroje pro knihovnickou praxi
Didaktika informačního vzdělávání
VISK 2 - MS PowerPoint
Knihovny.cz - centrální portál českých knihoven
VISK 2 - MS Excel 2010
2016
Změny v katalogizačních pravidlech RDA leden
Tvorba kreativní informační lekce
Změny v katalogizačních pravidlech RDA únor
Změny v katalogizačních pravidlech RDA: hudebniny (tištěné noty), kartografické dokumenty
Katalogizace elektronických zdrojů v pravidlech RDA
Aktualizace CADR pro regionální metodiky
Design služeb pro každého (knihovníka) březen
Úvod do Storytellingu
Design služeb pro každého (knihovníka) duben
Katalogizace zvukových dokumentů v RDA
Katalogizace pokračujících zdrojů v RDA ve formátu MARC 21
VISK 2 - Elektronické zdroje v tvorbě dokumenu 15.6.
VISK 2 Knihovník v (ne)bezpečí
Základy práce s fotografií
Syndrom vyhoření a jeho prevence
O zvukových dokumentech
VISK 2 - Archivace a zálohování dat
VISK 2 - Citace a využití citačních manažerů v praxi
Jmenná katalogizace monografií podle pravidel RDA ve formátu MARC 21
Knihovny.cz - centrální portál knihoven
Syndrom vyhoření a jeho prevence aneb jak hořet ale nevyhořet
Česká prozaická produkce posledních osmi let
Komunikace s problémovým čtenářem (květen)
Komunikace s problémovým čtenářem (červen)
VISK 2 - Elektronické zdroje v tvorbě rodokmenu 22.6.
Setkání knihovníků Olomouckého kraje
2017
Bezpečnostní instruktáž POLICIE ČR pro pracovníky knihoven
Komiksem ke čtenářství a vizuální gramotnoxti
Wikipedie pro knihovníky
Základy práce s digitální knihovnou Kramerius - dopolední termín
Základy práce s digitální knihovnou Kramerius - odpolední termín
Vedení motivačního rozhovoru se zaměstnanci - Květen
Facebook a social media
Úvod do vektorové grafiky
Jak to vidí uživatelé? Tvorba a zpracování dotazníků
Katalogizace dle pravidel AACR2 pro potřeby retrokonverze
VISK 2 - Profesionální prezentace v systému PREZI
Biblioterapie jako další služba knihovny
Knihovny.cz v roce 2017
Náhled do říše literární fantastiky
STATISTIKA
Tworba webových stránek
Autorské právo na internetu
Úprava fotografií pro pokročilé v GIMPu
Vedení motivačního rozhovoru se zaměstnanci - Listopad
Zákoník práce a jeho novela
Osobní produktivita a time management
Setkání knihovníků Olomouckého kraje 2017
2018
Mediální výchova a mediální gramotnost v praxi
Akviziční portál TEAM LIBRARY
Digitální demence? Ano nebo ne? Fake News
Jak si hledat spojence a nebýt na to sami
Nakladatelská politika
Redesign malých a středních knihoven
Katalogizace hudebnin dle pravidel AACR2 pro potřeby retrokonverze
Knihovna - věc veřejná
Etika a etiketa v praxi knihovníka
Psychologické hry při práci se seniory
Seminář mediální gramotnost pro knihovníky
Vraždy v historii - vražda historie? Fenomén historické detektivky
VISK 2 - Google nástroje a jejich alternativy
Motivační rozhovor v praxi II
Etika a etiketa v praxi knihovníka, říjen
VISK 2 - Webové aplikace v informačním vzdělávání
VISK2 - Mobilní výukové programy pro Android
VISK 2 - E-knihy v praxi českých knihoven
ZÍSKEJ - nový systém dodávání MVS
Duševně nemocní mezi námi
VISK 2 - Nebezpečné komunikační techniky spojené s ICT
VISK 2 - Digitální knihovna Kramerius pro pokročilé
VISK 2 - Vektorová grafika pro pokročilé
VISK 2 - Tvorba a správa e-knih v programu Calibre
VISK 2 - Tvorba propagačních materiálů
Pvavěká literatura pro děti a mládež
Setkání knihovníků Olomouckého kraje 2018
2019
Po stopách staříčků
S holokoustem za zády
Konzervátorské minimum pro knihovníky
VISK2 - Video ve službách knihoven
Proč ještě nepůjčujete e-knihy?
VISK2 - Učíme děti a mládež kódovat aneb kde začít a kam směřovat
Specifika sociálně znevýhodněného prostředí a jeho vliv na vzdělávání dětí a mládeže - role knihovny
VISK2 - Práce s tablety
Jak využít YouTube ve výuce a v knihovnách
Duševně nemocní mezi námi
Setkání knihovníků Olomouckého kraje 2019
Nové metody a procesy nejen v akvizici
VISK2 - Funkční (Ne)gramotnost aneb Jak pracovat s informacemi
VISK2 - Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami
Knihovny a booktubeři
Tvoříme koncepci knihovny
Zlatý fond české literatury
Historické fondy
Historické fondy Vědecké knihovny v Olomouci
Studovna historických fondů
Studovna historických fondů
Badatelský řád
Badatelský řád studovny historických fondů
Prvotisky
Prvotisky Vědecké knihovny v Olomouci
Rukopisy
Středověké rukopisy Vědecké knihovny v Olomouci
Staré mapy
Staré mapy Vědecké knihovny v Olomouci
Zajímavosti z fondu
Thuroczova uherská kronika
Legenda o Meluzíně podle Jeana z Arrasu
O stavbě lidského těla
Divadlo přístrojů Jacquese Bessona
Unikátní rukopisná mapa obléhání Olomouce roku 1758
O šalbách démonů
Slovanští Drevané
Rerum Moscoviticarum Commentarii
De claris mulieribus
Ophthalmoduleia Georga Bartische
Výstavy
Duše knih: stopy lidí a času v rukopisech a starých tiscích
Libri prohibiti: Zakázané knihy v proměnách času
Silesia Picta
Ad Gloriam Dei - Moravští misionáři v 16.–18. století
Lidské tělo - Anatomie člověka v tiscích 15.-18. století
Slavné ženy podle Boccaccia
Krajina starých sídel
Chrám věd a múz. 450 let Vědecké knihovny v Olomouci
Krčmaňská aféra. Tajemný pokus o atentát na československé ministry
Eduard Hölzel. 1817-1885
Sbohem, monarchie. Putování dlouhým 19. stoletím
Sbohem, monarchie. Habsburské mocnářství 1804 – 1918
Na Jeseníky!
Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2021
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist